Prezentácie úplne po novom: Prezi a Sway

Ov­lá­da­nie kla­sic­kých nás­tro­jov na vy­tvá­ra­nie pre­zen­tá­cií, či už je to Power­Point (Mic­ro­soft), Key­no­te (App­le), ale­bo Sli­des (Goog­le), pat­rí k zá­klad­nej po­čí­ta­čo­vej gra­mot­nos­ti, no tie­to ap­li­ká­cie sú si veľ­mi po­dob­né. Ak chce­te svo­jou pre­zen­tá­ciou za­ujať, ma­li by ste vy­skú­šať nie­čo iné. V člán­ku pred­sta­ví­me dve webo­vé služ­by na tvor­bu veľ­mi pú­ta­vých pre­zen­tá­cií.

Pre­zi (pre­zi.com)

Pre­zi od ma­ďar­ských auto­rov je vý­kon­ný nás­troj na tvor­bu efek­tných a ele­gan­tných ani­mo­va­ných pre­zen­tá­cií, kto­ré ur­či­te do­ká­žu za­ujať audi­tó­rium. Na­priek to­mu, že ide o vý­kon­ný nás­troj so ši­ro­kou pa­le­tou mož­nos­tí, vý­uč­bo­vé vi­deo, kto­ré vás oboz­ná­mi so zá­klad­mi, s kto­rý­mi vy­sta­čí­te na tvor­bu pr­vej pre­zen­tá­cie, má me­nej ako 3 mi­nú­ty. Fi­lo­zo­fia vy­tvá­ra­nia pre­zen­tá­cií je úpl­ne od­liš­ná od kla­sic­kých ap­li­ká­cií spo­me­nu­tých v úvo­de člán­ku. Pre­zen­tá­ciu tvo­rí je­di­ná veľ­ká plo­cha, na kto­rú umies­tňu­je­te my­šlien­ky, ná­pa­dy, ko­men­tá­re a po­dob­ne. Ob­sa­ho­vo ide o text, ob­ráz­ky, prí­pad­ne vi­deá z YouTu­be. Dô­le­ži­tosť jed­not­li­vých en­tít pre­zen­tá­cie mô­že­te zdô­raz­niť nap­rík­lad zväč­še­ním či zvý­raz­ne­ním pros­tred­níc­tvom gra­fic­kej úp­ra­vy. Jed­not­li­vé my­šlien­ky a s ni­mi sú­vi­sia­ce en­ti­ty mô­že­te ke­dy­koľ­vek pre­mies­tniť či zos­ku­piť do blo­kov. Tú­to fi­lo­zo­fiu si veľ­mi poch­va­ľu­jú ľu­dia, kto­rí sí­ce ma­jú ideu a zá­mer, kto­rý chcú pre­zen­to­vať, ale na za­čiat­ku tvor­by pre­zen­tá­cie eš­te ne­ma­jú ujas­ne­nú jej štruk­tú­ru. Pri kla­sic­kých pre­zen­tá­ciách to­tiž po ti­tul­nom sli­de nas­le­du­je štruk­tú­ra pre­zen­tá­cie v po­do­be zoz­na­mu tém. Ve­ľak­rát pri tých­to ap­li­ká­ciách my­šlien­ka us­tu­pu­je štruk­tú­re ale­bo sa tvor­co­via pre­zen­tá­cií vy­náj­du tak, že úvod­ný sli­de so zoz­na­mom tém uro­bia až na­ko­niec. Pri webo­vej pre­zen­tač­nej služ­be Pre­zi je prio­rit­ná my­šlien­ka a for­ma je až dru­hot­ná. In­tui­tív­ny pos­tup pri tvor­be pre­zen­tá­cie je ta­ký, že naj­skôr roz­mies­tni­te na plo­che kľú­čo­vé my­šlien­ky a s ni­mi sú­vi­sia­ci text a gra­fic­ké pr­vky. V dru­hej fá­ze po­tom my­šlien­ky us­po­ria­da­te a de­fi­nu­je­te po­ra­die ich pre­zen­to­va­nia. Pos­tup je te­da prak­tic­ky iden­tic­ký s tvor­bou my­šlien­ko­vých máp.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter