IT bezpečnosť: Čo nás čaká v roku 2015

Ako bu­de vy­ze­rať rok 2015 z hľa­dis­ka po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti? Nad tým si lá­mu hla­vu vý­skum­ní­ci ESE­Tu a mož­no aj ne­je­den či­ta­teľ PC RE­VUE. Ako kaž­dý rok zos­ta­vil tím ESE­Tu nie­koľ­ko pred­po­ve­dí. Kde te­da bu­de čí­hať naj­väč­šie ne­bez­pe­čen­stvo?

Cie­le­né úto­ky: Kaž­dým ro­kom ich po­čet na­ras­tá a ani ten­to rok ne­bu­de vý­nim­ka. Ako už ná­zov na­po­ve­dá, roz­diel me­dzi tra­dič­ným ky­ber­ne­tic­kým úto­kom a cie­le­ným je v tom, že ten dru­hý mie­ri na svoj terč, za­tiaľ čo os­tat­né na ši­ro­kú šká­lu fi­riem a pou­ží­va­te­ľov. Roz­diel je aj v tom, že sa lep­šie skrý­va­jú, tak­že si ich obeť dl­ho nev­šim­ne. Je to aj pre­to, le­bo vy­uží­va­jú 0-day zra­ni­teľ­nos­ti a so­ciál­ne in­ži­nier­stvo, kto­ré pri ľud­skej ra­se fun­gu­je stá­le dosť efek­tív­ne. Aby sme ma­li pred­sta­vu, o koľ­ko úto­kov toh­to ty­pu na sve­te ide: V ro­ku 2010 ich bo­lo 10, no kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka už 53, kto­ré sa po­da­ri­lo iden­ti­fi­ko­vať. Me­dzi kam­pa­ne, kto­rý­mi sa vý­skum­ní­ci ESE­Tu za­obe­ra­li pod­rob­ne, pat­rí Blac­kE­ner­gy a Ope­rá­cia Win­di­go.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter