Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Od 1. ja­nuá­ra 2015 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon č. 335/2014 Z. z. spot­re­bi­teľ­skom roz­hod­cov­skom ko­na­ní a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov a vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR č. 380/2014 Z. z., kto­rou sa zá­kon vy­ko­ná­va. Tá­to no­vá práv­na úp­ra­va bo­la pri­ja­tá so zá­me­rom, aby sa spot­re­bi­teľ­ské spo­ry rie­ši­li mi­mo­súd­ne, ale nie štan­dar­dným roz­hod­cov­ským ko­na­ním, kto­ré bo­lo a prio­ri ur­če­né na rie­še­nie spo­rov me­dzi pod­ni­ka­teľ­mi. Tre­ba po­ve­dať, že štan­dar­dné roz­hod­cov­ské ko­na­nie bo­lo čas­to zneu­ží­va­né v nep­ros­pech spot­re­bi­te­ľov. Na spot­re­bi­teľ­ské roz­hod­cov­ské ko­na­nie sa štan­dar­dná úp­ra­va zá­ko­nom č. 244/2002 Z. z. o roz­hod­cov­skom ko­na­ní vzťa­hu­je iba vte­dy, ako to zá­kon č. 355/2014 Z. z. vý­slov­ne ur­ču­je.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter