Low-end smartfóny i prémiové kúsky

V tom­to tes­te má­me sku­toč­ne pre kaž­dé­ho nie­čo. Či už hľa­dá­te lac­ný smar­tfón pre se­ba, ale­bo svo­je di­eťa, má­te na vý­ber z rôz­nych veľ­kos­tí. Ne­vy­ne­cha­li sme ani de­tail­ný poh­ľad na no­vin­ku pria­mo z Čí­ny a do po­zor­nos­ti dá­va­me aj mo­del Huawei As­cend G7.

GoC­le­ver Quan­tum 500


Quan­tum 500 je te­le­fón za­me­ra­ný naj­mä na ce­nu. Tá je veľ­mi dob­rá a pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú väč­ší low-end mo­del, no ne­ma­jú zá­ujem o tab­let, si prí­du na svo­je. Te­lo je roz­mer­né a vý­rob­ca po­ne­chal pod dis­ple­jom tro­ji­cu do­ty­ko­vých tla­či­diel. Dis­plej má 5-pal­co­vú uh­lo­prieč­ku, čo ma­lo do­sah na roz­me­ry ce­lé­ho te­le­fó­nu. Nie je tu však HD roz­lí­še­nie, vy­sta­čiť tre­ba s niž­ším na úrov­ni 540 × 960 pixelov. Pri ta­kej­to veľ­kej uh­lo­prieč­ke by sme si pria­li as­poň o stu­peň vy­ššie. Vý­hod­ná je pod­po­ra dvoch SIM ka­riet, a to v kla­sic­kej veľ­kos­ti. To oce­ňu­je­me, keď­že pred­pok­la­dá­me, že prá­ve tá­to cie­ľo­vá sku­pi­na bu­de mať te­le­fó­ny eš­te na roz­mer mic­ro SIM kar­ty. Zá­klad­ná 4 GB pa­mäť v po­do­be úlož­né­ho pries­to­ru sa dá roz­ší­riť kar­tou mic­roSDHC o ďal­ších 32 GB. Všet­ky kar­ty sa vkla­da­jú v pries­to­re pod aku­mu­lá­to­rom. Pro­ce­sor je sí­ce štvor­jad­ro­vý, ale ide o je­den z po­mal­ších mo­de­lov na tr­hu. Tu sa pre­ja­vi­la ce­na. S te­le­fó­nom sa dá pra­co­vať, no cí­tiť tu po­mal­šie reak­cie. Na­vy­še 1 GB RAM bu­de pri ná­roč­nej­šom pou­ží­va­ní mier­ne ob­me­dzenie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter