GeForce GTX 960

Maxwell 2 ko­neč­ne v stred­nej trie­de a za ro­zum­nú ce­nu

Spo­loč­nosť NVI­DIA za­ča­la te­le­kon­fe­ren­ciu pred­sta­vu­jú­cu jej no­vé GPU za­mys­le­ním o sta­ve PC ako her­nej plat­for­my. V pos­led­ných ro­koch sa to­tiž ne­raz tvr­di­lo, že PC ne­mô­že kon­ku­ro­vať kon­zo­lám. Údaj­ne prí­chod no­vej ge­ne­rá­cia kon­zol úpl­ne vy­tla­čí PC z plat­fo­riem, pre kto­ré sa vy­ví­ja­jú naj­nov­šie zob­ra­zo­va­cie tech­no­ló­gie. Ako veľ­mi sa tie­to hla­sy mý­li­li... Súh­la­sia aj šta­tis­ti­ky, kto­ré pou­ži­la NVI­DIA - v ro­ku 2014 vy­šlo pre PC viac ako 330 hier. Čo na to kon­zo­ly? PS4 vi­de­la me­nej ako 150 no­vých hier, pre Xbox One ich do­kon­ca vy­šlo me­nej ako 100. A ani pre­daj­né čís­la nie sú zlé, naj­mä vďa­ka uk­rut­nej ce­no­vej voj­ne, kto­rú roz­pú­tal on-li­ne ob­chod Steam. On-li­ne ná­kup hier pre PC je v pos­led­nom ča­se veľ­mi po­hodl­ný a ne­nák­lad­ný (naj­mä ak poč­ká­te na práz­dni­no­vé ob­do­bia, keď väč­ši­nu ti­tu­lov zo­že­nie­te so zľa­vou).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter