Test herných myší

Her­né my­ši tvo­ria špe­ci­fic­kú ka­te­gó­riu prís­lu­šen­stva k po­čí­ta­čom. Ich krá­sa sa zvy­čaj­ne skrý­va v aty­pic­kom di­zaj­ne.

Te­so­ro Gan­di­va


Znač­ka Te­so­ro ne­mu­sí pat­riť me­dzi naj­zná­mej­šie, ale po­nu­kou a kva­li­tou pro­duk­tov sa mô­že rov­nať aj mar­ke­tin­go­vo naj­ús­peš­nej­ším vý­rob­com. Gan­di­va je mo­del, kto­rý nie je úpl­ná no­vin­ka na tr­hu. No svo­ji­mi fun­kcia­mi je za­ují­ma­vý pre hrá­čov aj dnes.

Gan­di­va je myš, akú sme do­te­raz ne­vi­de­li. Di­zajn pô­so­bí tro­chu fu­tu­ris­tic­ky a pri­po­mí­na nám pa­zúr ro­bo­ta. Pri poh­ľa­de na lo­go vý­rob­cu, kto­ré je umies­tne­né na spod­nej čas­ti chrb­ta, však tvar te­la dá­va zmy­sel. Tro­chu sme sa bá­li, akou er­go­nó­miou bu­de myš­ka dis­po­no­vať. Pred­sa len my­ši Mad Catz R.A.T. sú ta­kis­to aty­pic­ké, a ho­ci sú pris­pô­so­bi­teľ­né, nám ne­vy­ho­vu­jú. Jed­no­du­cho sa nám s ni­mi nep­ra­cu­je po­hodl­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter