Monitory pre hráčov a náročných používateľov

Tes­to­va­li sme dvo­ji­cu mo­ni­to­rov spo­loč­nos­ti Phi­lips. Je­den je ur­če­ný hrá­čom. Dru­hý oce­nia naj­mä naj­ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia - veď 40-pal­co­vá ob­ra­zov­ka s roz­lí­še­ním 3840 × 2160 nie je bež­ná sú­čas­ťou kan­ce­lár­ske­ho sto­la.

Phi­lips 272G5DJEB

Po­čas pos­led­ných me­sia­cov sme tes­to­va­li via­ce­ro mo­ni­to­rov znač­ky Phi­lips. Mo­del 272G5DJEB je však pr­vý mo­ni­tor z ka­te­gó­rie her­né­ho prís­lu­šen­stva. Zod­po­ve­dá to­mu di­zajn, kto­rý kom­bi­nu­je čer­ve­nú a čier­nu far­bu, a ta­kis­to aj ma­sív­ny sto­jan. Ten chvá­li­me, do­dá­va mo­ni­to­ru tro­chu iný šmrnc v po­rov­na­ní s bež­ný­mi kan­ce­lár­sky­mi ob­ra­zov­ka­mi. Ta­kis­to chvá­li­me mož­nosť pris­pô­so­biť si vý­šku, na­to­če­nie a nak­lo­ne­nie mo­ni­to­ra. V tom­to sme­re ne­má­me k za­ria­de­niu pri­po­mien­ky, nas­ta­ve­nie ob­ra­zov­ky je bez­chyb­né.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter