Porovnanie virtuálnych asistentov: Porozprávajte sa so svojím telefónom

Ten­to člá­nok je z ur­či­té­ho hľa­dis­ka tro­chu nad­ča­so­vý. Ho­ci kaž­dý ope­rač­ný sys­tém z veľ­kej troj­ky mo­bil­ných plat­fo­riem po­nú­ka fun­kciu vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta, pre mno­hých Slo­vá­kov ide o ne­pou­ži­teľ­nú vlas­tnosť. Dô­vod je ten, že sa nech­cú ale­bo ne­ve­dia roz­prá­vať s te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom po an­glic­ky. Aj na­priek to­mu sme sa však poz­re­li, čo jed­not­li­vé ap­li­ká­cie do­ká­žu. Na tr­hu sú už znač­ný čas.

Si­ri, Goog­le Now a Cor­ta­na. V ta­kom­to po­ra­dí sa ob­ja­vi­li na tr­hu vir­tuál­ni asis­ten­ti pre sys­té­my iOS, An­droid a Win­dows Pho­ne 8. Si­ri od svoj­ho uve­de­nia na trh preš­la znač­ným roz­ší­re­ním fun­kcií a ok­rem iné­ho do­ká­že roz­poz­nať aj preh­rá­va­nú pes­nič­ku. Z poh­ľa­du vás či­ta­te­ľov je za­ují­ma­vá naj­mä plá­no­va­ná ak­tua­li­zá­cia sys­té­mu iOS, kto­rá by ma­la údaj­ne pri­niesť pod­po­ru služ­by Si­ri aj v slo­ven­či­ne a češ­ti­ne. Nie je zná­me, či sa jej doč­ká­me s uve­de­ním ver­zie iOS 9 ale­bo skôr.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter