Umelá inteligencia za volantom

Sa­mo­ria­dia­ce au­tá či­že au­tá bez ľud­ské­ho vo­di­ča sú ho­rú­cou té­mou pos­led­ných ro­kov. Ak­tuál­nu tes­to­va­ciu pre­vádz­ku a rých­lo nap­re­du­jú­ci vý­voj sle­du­jú mno­hí ľu­dia s nad­še­ním, za­tiaľ čo iní s oba­va­mi. Ako sú na tom tie­to po­čí­ta­čo­vé sys­té­my dnes a ako veľ­mi mô­žu zme­niť ces­tnú pre­máv­ku po­čas naj­bliž­ších de­kád?

Sna­ha o skonštruo­va­nie auto­ma­tic­ky ria­de­ných vo­zi­diel je sta­rá nie­koľ­ko de­sať­ro­čí. Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny do tej­to ob­las­ti vý­sku­mu in­ves­to­va­lo nie­koľ­ko sto­viek mi­lió­nov do­lá­rov už v 80. a 90. ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. Ako to však už pri ro­bo­ti­ke a ume­lej in­te­li­gen­cii bý­va, uká­za­lo sa, že tá­to úlo­ha je ove­ľa ťaž­šia, ako sa spr­vu zda­lo. Je po­mer­ne bež­né, že expe­ri­men­tál­ny vý­voj a po­kus o reál­ne pou­ži­tie sa mô­že cyk­lic­ky opa­ko­vať nie­koľ­kok­rát, kým sa od­vet­viu po­da­rí pre­ra­ziť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter