Zo sveta kryptomien

Di­gi­tál­na kryp­tog­ra­fic­ká me­na bit­coin a veľ­ké množ­stvo jej ďal­ších klo­nov pok­ra­ču­jú v rú­ca­ní ste­reo­ty­pov. Čo­raz väč­šej po­zor­nos­ti saim dos­tá­va nie­len od nad­šen­cov, ale aj od ob­chod­ní­kov. Pros­tred­níc­tvom náš­ho se­riá­lu vám pri­ná­ša­me tie naj­dô­le­ži­tej­šie sprá­vy pos­led­ných týž­dňov, kto­ré sa udia­li v tej­to ob­las­ti.

V prie­be­hu dru­hej po­lo­vi­ce de­cem­bra a pr­vej po­lo­vi­ce ja­nuá­ra sa ce­na bit­coi­nu po­hy­bo­va­la oko­lo 300 do­lá­rov za je­den BTC. Kým oko­lo via­noč­ných sviat­kov bo­la si­tuácia veľ­mi po­koj­ná a kurz sa dr­žal na 320 do­lá­roch, nep­rí­jem­né pre­bu­de­nie do sve­ta fluk­tuá­cií nas­ta­lo zno­va v ja­nuá­ri. Veľ­mi rých­ly pok­les nas­tal v ob­do­bí 3. až 5. ja­nuá­ra, keď sa kurz z 315 do­lá­rov na oka­mih pre­pa­dol až na 263.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter