Éra masívnej kyberšpionáže

Sú po­čí­ta­če na am­ba­sá­dach, úra­doch či pria­mo v taš­kách jed­not­li­vých po­li­ti­kov pl­né ví­ru­sov z pe­ra ich opo­nen­tov? Sú mno­hé vý­skum­né pra­co­vis­ká mo­ni­to­ro­va­né a ich dá­ta krad­nu­té a zneu­ží­va­né? Ako vlas­tne vy­ze­ra­jú ví­ru­sy a iný škod­li­vý sof­tvér, kto­rý je pod tak­tov­kou jed­not­li­vých štá­tov?

Po­jem škod­li­vý sof­tvér má väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov spo­je­ný s pod­vod­ník­mi, zlo­dej­mi ale­bo iný­mi zá­škod­ník­mi. Pou­ží­va­te­lia sa prá­vom obá­va­jú nap­rík­lad od­chy­te­nia prih­la­so­va­cích mien a he­siel do inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva ale­bo zneu­ži­tia svoj­ho po­čí­ta­ča na stav­bu bot­ne­tu. Sof­tvér toh­to dru­hu však ne­pou­ží­va­jú len in­di­ví­duá pa­tria­ce za mre­že. Na zá­kla­de pod­rob­ných ana­lýz mno­hých anti­ví­ru­so­vých spo­loč­nos­tí dnes vie­me, že ta­ké­to prak­ti­ky čas­to vo veľ­kej mie­re up­lat­ňu­jú aj vlád­ne in­šti­tú­cie. V ich prí­pa­de, sa­moz­rej­me, nej­de o krá­de­že úda­jov k ban­ko­vým úč­tom, iden­ti­ty ale­bo vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu, ale o pre­sa­dzo­va­nie ná­rod­ných zá­uj­mov a zís­ka­va­nie in­for­má­cií.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter