Drvivý vzostup Adblockera

Sof­tvé­ro­vé dopl­nky ty­pu Ad­block fun­gu­jú ako fi­rewall me­dzi inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom a rek­lam­ný­mi serverm­i. Sta­čí ich do pre­hlia­da­ča za­dar­mo a jed­no­du­cho nain­šta­lo­vať a po­tom už auto­ma­tic­ky blo­ku­jú dr­vi­vú väč­ši­nu rek­lám na inter­ne­to­vých strán­kach. Stú­pa­jú­ci zá­ujem o tie­to me­cha­niz­my však ro­bí ťaž­kú hla­vu spo­loč­nos­tiam, kto­ré ma­jú svoj biz­nis pos­ta­ve­ný na zob­ra­ze­ní rek­la­my.

Dr­vi­vá väč­ši­na sof­tvé­ru na blo­ko­va­nie rek­lám, pre kto­rý sa vži­lo slov­né spo­je­nie Ad­block (v dos­lov­nom prek­la­de blo­ko­va­ná rek­la­ma), exis­tu­je ako bez­plat­ný a voľ­ne sťa­ho­va­teľ­ný dopl­nok inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov. Pô­vod­ný dopl­nok s náz­vom

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter