Testujeme: Nová aplikácia od mBank

Tes­ne pred Via­no­ca­mi pred­sta­vil mBank svo­ju no­vú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu na sprá­vu ban­ko­vých úč­tov. Ne­da­lo nám to a poz­re­li sme sa de­tail­ne na mBank 2.0 (v Goog­le Play hľa­daj­te mBank s prí­po­nou SK). V tých­to dňoch by ma­la byť po­ma­ly dos­tup­ná aj ver­zia pre iOS, v ča­se tvor­by člán­ku eš­te ne­bo­la.

A vý­bor­ná sprá­va aj pre ma­ji­te­ľov Win­dows Pho­ne - pod­ľa vy­jad­re­nia mBank bu­de v ro­ku 2015 dos­tup­ná ich ban­ka v mo­bi­le na 99 % aj pre tú­to plat­for­mu. No­vá ap­li­ká­cia pri­ná­ša ok­rem prep­ra­co­va­né­ho gra­fic­ké­ho roz­hra­nia (iden­tic­ké­ho s inter­ne­to­vým ban­kov­níc­tvom mBank dos­tup­ným od feb­ruára 2014) aj množ­stvo no­vých fun­kcií, kto­ré ur­či­te oce­ní ak­tuál­nych 25 % zá­kaz­ní­kov mBank, kto­rí vy­uží­va­li už aj sta­rú ver­ziu ap­li­ká­cie. Ško­da zmiz­nu­té­ho wid­ge­tu pre An­droid, ten bu­de už exis­tu­jú­cim pou­ží­va­te­ľom chý­bať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter