Používajte softvér za výhodnú cenu

CClea­ner v5.0

Ur­če­nie: nás­troj na čis­te­nie a op­ti­ma­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows


Vlas­tnos­ti:

  • v rám­ci jed­né­ho be­hu prog­ra­mu mož­no vo­li­teľ­ne vy­práz­dniť ob­sah Ko­ša, vy­čis­tiť zoz­nam na­pos­le­dy ot­vo­re­ných do­ku­men­tov a nav­ští­ve­ných adries URL, ulo­že­né prih­la­so­va­cie hes­lá, vy­ma­zať rôz­ne ty­py do­čas­ných sú­bo­rov ope­rač­né­ho sys­té­mu a rôz­nych ap­li­ká­cií, rôz­ne lo­go­va­cie sú­bo­ry a chy­bo­vé hlá­se­nia, ob­sah pa­mä­ťo­vej schrán­ky, DNS a font pa­mä­te ca­che a mno­ho ďal­ších sú­bo­rov prie­bež­ne vy­tvá­ra­ných ope­rač­ným sys­té­mom a in­šta­lo­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi
 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter