TOP 5 aplikácií: Aby ste pri nakupovaní na nič nezabudli

Pat­rí­te k ľu­ďom, kto­rí chodia do ob­cho­du na ná­ku­py s pa­pie­rom v ru­ke? Mno­ho ľu­dí tak ro­bí. Len­že čas­to pa­pie­rik s poz­nám­ka­mi ne­chá­te do­ma. No smar­tfón má­me pred­sa vo vrec­ku tak­mer neus­tá­le, tak pre­čo si ne­za­pí­sať poz­nám­ky sem?

A čo tak uro­biť to eš­te ori­gi­nál­nej­šie - ne­chať man­žel­ku/pria­teľ­ku, aby vy­pl­ni­la ten­to zoz­nam za vás, prí­pad­ne vám tam na di­aľ­ku dopl­ni­la nie­čo, čo ju v rých­los­ti na­pad­ne? Prip­ra­vi­li sme pre vás vý­ber na­šich pia­tich naj­ob­ľú­be­nej­ších ap­li­ká­cií, kto­ré vám po­mô­žu ne­za­bud­núť na nič dô­le­ži­té. Nech­ce sa vám čí­tať ce­lý člá­nok, a pred­sa chce­te ve­dieť, ako ta­ké­to ap­li­ká­cie fun­gu­jú? Nas­ke­nuj­te si QR kód a prez­ri­te si 90-se­kun­do­vé vi­deo. A po­tom si ur­či­te jed­nu nain­šta­lu­je­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter