Prehľad mobilných aplikácií pre Windows Phone 8

V pra­vi­del­nom preh­ľa­de mo­bil­ných ap­li­ká­cií sa ten­to­raz ve­nu­je­me - aj na zá­kla­de va­šich žia­dos­tí - plat­for­me Win­dows Pho­ne 8. Za­čí­na­me vý­be­rom uti­lít a nás­tro­jov, kto­ré pou­ží­va­me kaž­dý deň. Ďal­šie uži­toč­né ap­li­ká­cie WP8 vám pred­sta­ví­me už o me­siac.

Clip­boar­der

Ap­li­ká­cia Clip­boar­der má veľ­mi jed­no­du­chú fun­kciu. Umož­ňu­je zdie­ľať dá­ta z ap­li­ká­cií do schrán­ky. Na pr­vý poh­ľad ide o ma­lič­kosť, ale vy­uží­va­me ju v kom­bi­ná­cii s via­ce­rý­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré tú­to fun­kciu ne­ma­jú pria­mo za­bu­do­va­nú. Uľah­ču­je nám prá­cu napr. pri ko­pí­ro­va­ní od­ka­zov na webo­vé strán­ky z prog­ra­mu Flip­board.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter