Šifrujte dáta v cloude

Bez­peč­nos­tné afé­ry na inter­ne­te sú viac pra­vid­lom ako vý­nim­kou. Nech­ce­me ni­ko­ho stra­šiť, len skon­šta­tu­je­me fak­ty a si­tuáciu oko­lo nás. In­ci­den­tov bu­de pos­tup­ne pri­bú­dať, kým sa ini­cia­tí­va v ob­las­ti bez­peč­nos­ti po is­tom ča­se nep­rek­lo­pí na stra­nu bez­peč­nos­tných fi­riem hľa­da­jú­cich rie­še­nia pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov.

Mno­hí vrá­ta­ne nás pou­ží­va­jú clou­do­vé úlo­žis­ká. Ako sa chrá­niť a ne­dať útoč­ní­kom šan­cu pre­nik­núť do váš­ho súk­ro­mia, to sa doz­vie­te v na­šom člán­ku. Pri­ná­ša­me preh­ľad troch prog­ra­mov, kto­ré šif­ru­jú dá­ta pred ich od­os­la­ním na cloud.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter