Napaľovanie a ripovanie multimediálnych diskov

V no­vom ro­ku za­čí­na­me mul­ti­me­diál­ne. Oba prog­ra­my pra­cu­jú s vi­dea­mi a umož­ňu­jú ich pre­vod. Sú však ús­por­né k sys­té­mo­vým pros­tried­kom, a tak si ich po­koj­ne nain­šta­luj­te oba. Umož­nia na­pa­ľo­va­nie op­tic­kých dis­kov, pri­čom pr­vý je špe­cia­li­zo­va­ný na všes­tran­nú prá­cu s CD/DVD/Blu-ray, dru­hý je viac orien­to­va­ný na kon­ver­ziu fil­mov pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2015

Na­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ké dis­ky je stá­le ob­ľú­be­né naj­mä ako zá­lo­ha dát, kto­rú ne­mô­že­te omy­lom vy­ma­zať. Pri­ná­ša­me pre­to aj v tom­to ro­ku čer­stvú ver­ziu prog­ra­mu na na­pa­ľo­va­nie a pok­ra­ču­je­me v sľú­be­ných ak­tua­li­zá­ciách. Tie od nás dos­tá­va­te pra­vi­del­ne pre za­uží­va­né prog­ra­my z náš­ho DVD RE­VUE. Vý­rob­ca opäť mier­ne poz­me­nil vzhľad prog­ra­mu, no po­ne­chal zná­my kon­cept ov­lá­da­nia. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter