Testovali sme

Megatest smartfónov – štíhle aj odolné, selfie aj e-ink

Strana 2/2

HTC De­si­re 510

Te­le­fón LTE za su­per ce­nu. To­to je hlav­ný ťa­hák 510-ky, ako ho pre­zen­tu­je vý­rob­ca. Bez po­chýb je to pa­ra­me­ter, kto­rý oce­nia pou­ží­va­te­lia, ale vzhľa­dom na FUP a ce­ny skôr na iných než slo­ven­ských tr­hoch. Nez­na­me­ná to však, že by to bo­la je­di­ná vý­ho­da toh­to za­ria­de­nia. Kva­lit­né te­lo je vy­ho­to­ve­né v kom­bi­ná­cii plas­tu a po­ly­kar­bo­ná­tu. To zna­me­ná, že je dos­ta­toč­ne od­ol­né a ta­kis­to aj prí­jem­né na do­tyk. Te­le­fón je zá­stup­ca stred­nej trie­dy, kto­rý sa vy­bral ces­tou pos­ky­to­va­nia rých­lych dát a vy­vá­že­ných pa­ra­met­rov. 

Unlock-the-HTC-Desire-510.jpg

Dis­plej má niž­šie roz­lí­še­nie, no v praxi sme to až tak ne­ba­da­li. Je­di­né, čo nám pre­ká­ža­lo, sú po­zo­ro­va­cie uh­ly. Na te­le­fó­ne s uh­lo­prieč­kou 4,7" sme sle­do­va­li aj fil­my a tre­ba si ho oto­čiť tak, aby bol dis­plej sí­ce na­le­ža­to, no hor­nou hra­nou na­hor. Nao­pak to­ho ve­ľa neu­vi­dí­te. Pri bež­nom po­ze­ra­ní sa na te­le­fón ne­bu­de­te po­ci­ťo­vať ab­sen­ciu pa­ne­la IPS. Ov­lá­da­cie tla­čid­lá vý­rob­ca pre­su­nul na dis­plej, tým vzni­kol oko­lo ne­ho dosť veľ­ký rám. Je to tro­chu ško­da, pre­to­že to ka­zí cel­ko­vý do­jem.

Mies­to na rep­ro­duk­to­ry nie je pot­reb­né, keď­že prá­ve v tom­to va­rian­te nie je sys­tém ste­reorep­ro­duk­to­rov ako pri mo­de­loch One ale­bo vy­šších mo­de­loch De­si­re. Za­dná stra­na má fo­toa­pa­rát bez pris­vet­ľo­va­cej di­ódy. Tla­čid­lo na vy­pnu­tie dis­ple­ja je na hor­nej hra­ne. Už pri ta­kom­to roz­me­re by sme ho pri­ja­li na boč­nej hra­ne. Tu náj­de­te len tla­čid­lá hla­si­tos­ti, fo­toa­pa­rát sa ov­lá­da vir­tuál­ne. Te­le­fón má 1 GB RAM, čo je v tej­to trie­de štan­dar­dná ka­pa­ci­ta. Úlož­ný pries­tor s ka­pa­ci­tou 8 GB sa dá roz­ší­riť až na nad­štan­dar­dných 128 GB.

V praxi sme ne­ma­li žiad­ne prob­lé­my s rých­los­ťou te­le­fó­nu. Štvor­jad­ro­vý CPU si svo­ju úlo­hu pl­ní veľ­mi dob­re. In­teg­rá­cia HTC Sen­se 6.0 dá­va pou­ží­va­te­ľo­vi voľ­nú ru­ku v tom, aké fa­reb­né sché­my bu­de sys­tém pou­ží­vať, ta­kis­to aj ši­ro­ké mož­nos­ti ov­lá­da­cie­ho roz­hra­nia. Na tie sme bo­li zvyk­nu­tí už z pre­doš­lých ver­zií tej­to nad­stav­by. Ne­chý­ba te­da ob­ra­zov­ka Blin­kFeed s príj­mom ak­tuál­nych správ. Me­dzi ka­nál­mi náj­de­te aj náš re­dakč­ný, tak­že no­vin­ky zo sve­ta IT sa bu­dú ob­ja­vo­vať na hlav­nej ob­ra­zov­ke.

Špe­cia­li­tou toh­to mo­de­lu je mož­nosť pou­ži­tia s kry­tom Dot View, kto­rý je ur­če­ný prá­ve pre mo­del De­si­re 510. Aj bez to­ho, aby ho bo­lo tre­ba ot­vo­riť, mô­že­te od­po­ve­dať na zmeš­ka­né ho­vo­ry zob­ra­ze­né na kry­te, pre­chá­dzať zmeš­ka­ný­mi uda­los­ťa­mi, mať preh­ľad o ak­tuál­nom ča­se a po­ča­sí a vy­be­rať rôz­ne mo­tí­vy.

Hod­no­te­nie

Pev­né te­lo, za­ob­le­né hra­ny, rých­le roz­hra­nie, HTC Sen­se 6.0, LTE, ce­na
Bez bles­ku

Ce­na: 159 EUR
Za­po­ži­čal: HTC

HTC De­si­re EYE

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg Ten­to mo­del je na fo­te­nie. Vid­no to z di­zaj­nu, ale ve­ľa prez­rá­dza aj špe­ciál­ny ná­zov toh­to sel­fie mo­de­lu. Pro­duk­to­vá sé­ria De­si­re tak opäť dos­tá­va mo­del vy­bo­ču­jú­ci z ra­du a bez pok­ra­čo­va­nia v čí­sel­nom ozna­če­ní. Zme­nou pre­šiel aj di­zajn, kto­rý je v dvoch far­bách pod­ľa zvo­le­né­ho va­rian­tu. Veľ­mi sa nám pá­či­lo vy­ho­to­ve­nie te­le­fó­nu. Ma­te­riál má jem­né po­gu­mo­va­nie. Keď ho chy­tí­te do ru­ky, ne­bu­de­te ho chcieť pus­tiť. Za­dná stra­na aj bo­ky sú prí­jem­né na do­tyk. Pod­sta­tou je pred­ná stra­na, kto­rá vy­ze­rá znač­ne „hi-tech". 

HTC_Desire_Eye_Matt_Blue_Stack_300dpi.jpg

Fo­toa­pa­rát s LED bles­kom je nep­re­hliad­nu­teľ­ný a rov­na­ko ako na pred­nej aj na za­dnej stra­ne má roz­lí­še­nie 13 Mpx a mož­nosť nak­rú­cať vi­deo vo full HD. To­mu­to mo­de­lu ne­chý­ba ani dvoj­po­lo­ho­vé tla­čid­lo na fo­tog­ra­fo­va­nie na pra­vej hra­ne. Sa­moz­rej­mé sú tla­čid­lá na vy­pnu­tie dis­ple­ja a úp­ra­vu hla­si­tos­ti, ho­ci by moh­li byť umies­tne­né bliž­šie k stre­du tej­to hra­ny. Pred­sa len te­le­fón má 5,2-pal­co­vý dis­plej a nes­tra­tí sa ani vo veľ­kej dla­ni. Za zmien­ku sto­ja aj tri mik­ro­fó­ny. Je­den ved­ľa pred­né­ho fo­toa­pa­rá­tu, dru­hý na spod­nej hra­ne ved­ľa ko­nek­to­ra mic­roUSB a tre­tí na za­dnej stra­ne. Zos­ta­va vy­tvo­rí čis­tý zvuk naj­mä na hla­si­té te­le­fo­no­va­nie.

Fo­tog­ra­fo­va­nie je hlav­ná vý­ho­da toh­to mo­de­lu. Ne­mu­sí­te sa roz­ho­do­vať, kto­rý fo­ťák pou­ži­je­te, oba sú si rov­né. Fo­tog­ra­fie sel­fie bu­dú vy­ze­rať rov­na­ko dob­re ako zo za­dné­ho ob­jek­tí­vu. Ide o ši­ro­kouh­lé va­rian­ty, na mies­te by te­da bo­lo ozna­čo­va­nie „groupie". Po­koj­ne sa do hľa­dá­či­ka zmes­tí­te aj šty­ria, pri­čom fo­tí­te len na vzdia­le­nosť dr­ža­nia te­le­fó­nu v ru­ke. Za­ují­ma­vý je re­žim fo­te­nia obo­ma ka­me­ra­mi na­raz. Kva­li­ta fo­tog­ra­fií je špič­ko­vá, a to aj pri tma­vých scé­nach a ume­lom os­vet­le­ní. Lac­ný kom­pakt ne­chaj­te do­ma, to­to je mo­bil, kto­rý pos­lú­ži na os­la­vách aj vý­le­te ale­bo pri fo­tog­ra­fo­va­ní do­ku­men­tov v rám­ci mo­bil­ných ske­no­va­cích ap­li­ká­cií.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re hod­no­tí­me na jed­not­ku. Je to te­le­fón s naj­nov­šou ver­ziou OS An­droid Kit­Kat, má 2 GB RAM a 16 GB úlož­né­ho pries­to­ru. Naj­nov­ší CPU Snap­dra­gon 801 do­dá­va vý­kon na naj­ná­roč­nej­šie pou­ží­va­nie. Ide o high-end te­le­fón, a tak de­tai­ly ako LTE, NFC, Wi-Fi A/B/G/N ale­bo pod­po­ru roz­ši­ru­jú­cich ka­riet až do 128 GB net­re­ba ne­ja­ko zvlášť vy­zdvi­ho­vať. V benchmar­koch si po­čí­nal dob­re, rov­na­ko aj v cel­ko­vej rých­los­ti po­čas náš­ho tes­to­va­nia. Je to po­ho­to­vý te­le­fón, na kto­rý ne­bu­de­te ča­kať. Má aj špe­cia­li­ty ako ak­ti­vo­va­nie dis­ple­ja pok­le­pa­ním na ob­ra­zov­ku ale­bo úpl­né od­om­knu­tie po­tiah­nu­tím prs­ta zdo­la na­hor. Gest je viac, pod­po­ro­va­né sú ťa­hy pr­stom do všet­kých sme­rov a pou­ží­va­teľ si de­fi­nu­je, aká ak­cia sa má vy­ko­nať.

Ne­vý­hod­né je za­tiaľ sla­bé od­la­de­nie fir­mvé­ru, niek­to­ré ap­li­ká­cie sa ne­da­li spus­tiť, kým sme te­le­fón ne­reš­tar­to­va­li. Ta­kis­to tre­ba, aby vý­rob­ca za­pra­co­val na vý­dr­ži. Je to riad­ny žrút a led­va sme s ním vy­dr­ža­li od rá­na do ve­če­ra.

Hod­no­te­nie

Spra­co­va­nie a pou­ži­té ma­te­riá­ly, skve­lé fo­toa­pa­rá­ty, rých­losť te­le­fó­nu, nas­ta­vi­teľ­né ges­tá do­ty­kov
Ob­čas­né pa­da­nie ap­li­ká­cií, spot­re­ba

Ce­na: 499 EUR
Za­po­ži­čal: HTC

Le­no­vo Vi­be X2

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg Net­ra­dič­ný te­le­fón s trojvrstvo­vou konštruk­ciou plus štvr­tou vo for­me dis­ple­jo­vej čas­ti. Di­zajn te­le­fó­nu pris­ta­ne, vy­brať sa dá z troch gra­dien­to­vých pre­cho­dov (čer­ve­ná, žl­tá, strie­bro­si­vá) a v kaž­dej sa Vi­be X2 od­lí­ši od os­tat­ných mo­de­lov na tr­hu. Vďa­ka plas­to­vým ma­te­riá­lom má te­le­fón hmot­nosť iba 120 gra­mov a poz­nať to už po vy­ba­le­ní. Ko­neč­ne vy­ni­ka­jú­ci te­le­fón s níz­kou hmot­nos­ťou. Je štíh­ly a na bo­ku má podl­ho­vas­té tla­čid­lá na úp­ra­vu hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie dis­ple­ja, fo­tí sa vir­tuál­nym tla­čid­lom. Na dru­hej hra­ne je slot na kar­tu mic­ro SIM. Roz­ši­ru­jú­ci slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty tu nie je. Pri ka­pa­ci­te 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru nám však ani ne­chý­bal. Za­dná stra­na má ok­rem fo­toa­pa­rá­tu aj ko­nek­tor na pri­po­je­nie k exter­né­mu rep­ro­duk­to­ru ale­bo aku­mu­lá­to­ru v tva­re zá­klad­né­ho kry­tu. Ten už má­te v ba­le­ní ako štan­dar­dne do­dá­va­né prís­lu­šen­stvo. Te­le­fón sa dob­re dr­ží v ru­ke, pre­to­že hra­ny sú jem­ne za­ob­le­né, na­vy­še je úz­ky. Pre­to aj na­priek je­ho dĺžke bu­de vhod­ný aj pre men­šie dla­ne.

G3_P.jpg

Te­le­fón je po­há­ňa­ný 8-jad­ro­vým CPU od Me­dia­Te­ku. Sprá­va sa veľ­mi sviž­ne, no bez benchmar­kov a tech­nic­kej špe­ci­fi­ká­cie by sme za­tiaľ ne­ve­de­li po­sú­diť, či ide o štvor­jad­ro z di­el­ne Qual­com­mu ale­bo pa­pie­ro­vo vý­kon­nej­ší mo­del od kon­ku­ren­cie.

Čo­raz viac vý­rob­cov ru­ší hlav­né me­nu v An­droi­de a po­ne­chá­va me­nu len v štý­le iOS. Aj tu mô­že­te ap­li­ká­cie umies­tňo­vať len na hlav­nej ob­ra­zov­ke. Le­no­vo pri­dá­va vlas­tné ap­li­ká­cie na fo­tog­ra­fo­va­nie, zá­lo­ho­va­nie a zdie­ľa­nie dát. Sú pod­ľa nás uži­toč­né a mi­ni­mál­ne prog­ram na zá­lo­ho­va­nie nas­ta­ve­ní, SMS atď. náj­de up­lat­ne­nie. Pri­da­né sú aj té­my s rôz­ny­mi po­za­dia­mi a gra­fic­kým štý­lom ikon. Pá­či­lo sa nám aj gra­fic­ké la­de­nie pros­tre­dia. Špe­ciál­na sek­cia nas­ta­ve­ní umož­ňu­je pris­pô­so­be­nie vlas­tnos­tí spo­lup­ra­cu­jú­cich so sen­zor­mi. Nap­rík­lad za­pí­na­nie dis­ple­ja tla­čid­la­mi hla­si­tos­ti, od­po­ve­da­nie na ho­vor pril­ože­ním k uchu, in­te­li­gen­tné pod­svie­te­nie ob­ra­zov­ky ale­bo Smart Sce­ne. Uži­toč­ná fun­kcia, kto­rá na zá­kla­de ča­su ale­bo dos­tup­nos­ti ac­cess poin­tu prep­ne te­le­fón do nas­ta­ve­né­ho re­ži­mu a zme­ní nas­ta­ve­nie je­ho fun­kcií. Vý­bor­ná vec nap­rík­lad na stí­še­nie ho­vo­rov, ak má­te stret­nu­tie v ka­viar­ni a nech­ce­te byť pri ňom ru­še­ní te­le­fó­nom.

Fo­toa­pa­rát fo­tí veľ­mi dob­re, no je­ho preos­tro­va­nie nám čias­toč­ne pre­ká­ža­lo. Aj pri men­šom za­chve­ní si preos­tril fo­tog­ra­fiu, čo zna­me­na­lo dve se­kun­dy na­vy­še, kto­ré vás moh­li ne­ča­ka­ne prek­va­piť. Far­by aj os­trosť sú na vy­so­kej úrov­ni. V praxi sme bo­li spo­koj­ní az­da s kaž­dou fot­kou a tak­mer žiad­na ne­vy­ža­do­va­la do­da­toč­né úp­ra­vy.

Hod­no­te­nie

Konštruk­cia a hmot­nosť, mož­nosť do­kú­piť aku­mu­lá­tor vo for­me kry­tu, sviž­nosť sys­té­mu, podl­ho­vas­tý tvar vhod­ný aj do men­šej ru­ky, Vi­be UI 2.0, kva­li­ta fo­tiek
Čas­té preos­tro­va­nie fo­toa­pa­rá­tu

Ce­na: 399 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Mei­zu MX3

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg V Čí­ne ve­dia ro­biť pré­mio­vé te­le­fó­ny a vid­no to aj na tom­to net­ra­dič­nom kús­ku. Po­do­bá sa na iP­ho­ne 3GS, no ce­na je úpl­ne in­de a tech­no­lo­gic­ká vý­ba­va ta­kis­to. V oboch prí­pa­doch v pros­pech Mei­zu. Kva­lit­ne spra­co­va­né te­lo sa prí­jem­ne dr­ží v ru­ke a je od­ol­né pro­ti škra­ban­com. Zho­to­ve­né je z hli­ní­ka v kom­bi­ná­cii s mag­né­zio­vou zlia­ti­nou. Na pred­nej stra­ne je dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním 1080 × 1800 bo­dov, čo sme tu eš­te ne­ma­li. 

Meizu-MX3-official-images-and-specs.jpg

Pod dis­ple­jom je je­di­né do­ty­ko­vé tla­čid­lo s kru­ho­vým pod­svie­te­ním. In­ten­zi­tu pod­svie­te­nia si mô­že­te nas­ta­viť. Drob­nosť, kto­rá po­te­ší, na­vy­še dl­hé podr­ža­nie tla­čid­la uzam­kne te­le­fón. Ko­mu je to po­hodl­nej­šie, ne­mu­sí do­čiah­nuť pr­sta­mi na hor­nú hra­nu, kde je pop­ri audio­ko­nek­to­re aj bež­né tla­čid­lo na vy­pnu­tie. Na bo­ku je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, spod­ná hra­na má ko­nek­tor mic­roUSB. Špe­cia­li­tou je vý­kon a zá­ro­veň ús­por­ný chod. Vďa­ka či­po­vej súp­ra­ve Exynos 5 Oc­ta 5410, kto­rá kom­bi­nu­je dva štvor­jad­ro­vé CPU, si vy­chut­ná­te aj ná­roč­né hry a zá­ro­veň te­le­fón s preh­ľa­dom vy­dr­ží ce­lý deň ná­roč­nej­šie­ho pou­ží­va­nia. S tým­to smar­tfó­nom vy­uži­je­te aj Wi-Fi 5 GHz. Fo­toa­pa­rát na za­dnej stra­ne má roz­lí­še­nie 8 Mpx a ne­chý­ba ani pris­vet­ľo­va­cia di­óda. Fo­tí veľ­mi dob­re, spo­koj­ní sme bo­li aj s rých­los­ťou za­os­tre­nia a re­ži­mom mul­tis­hot na zos­ní­ma­nie 30 sní­mok v jed­nej dáv­ke.

Zme­na, kto­rú zba­dá­te hneď po za­pnu­tí, je vzhľad sys­té­mu. Ide o špe­ciál­nu nad­stav­bu Fly­me OS 3.0, kto­rá kom­plet­ne me­ní vzhľad pr­vkov pô­vod­né­ho sys­té­mu An­droid. Ten je tu len ako jad­ro. Zme­na sa dotk­la aj vzhľa­du klá­ves­ni­ce. Je to tro­chu nez­vy­čaj­né vi­dieť na te­le­fó­ne len veľ­ké tla­če­né pís­me­ná, pre­to si tre­ba dať po­zor, ke­dy stla­čí­te vir­tuál­ny Shift. Pou­ží­va sa po­dob­ne ako na iOS, te­da nap­rík­lad na za­da­nie dĺžňa si stla­čí­te naj­prv ten­to „mŕtvy" klá­ves, až po­tom po­ža­do­va­né pís­me­no.

Pou­ží­va­nie ná­roč­nej­ších ap­li­ká­cií až tak ne­za­hrie­va te­le­fón. Vý­rob­ca pop­ra­co­val na od­vo­de tep­la cez viacvrstvo­vé konštruk­čné vy­ho­to­ve­nie. Schla­dí sa bez­peč­ne aj sil­ný troj­jad­ro­vý CPU PowerVR SGX544. Te­le­fón sa tak­mer nep­re­hrie­va, no keď ho za­hre­je­te na ná­roč­nej 3D hre, bu­de tep­lý aj dis­plej. Vý­rob­ca ne­za­bu­dol ani na zvuk. Pou­žil čip Wol­fson WM5102, kto­rý má od­stup sig­ná­lu od šu­mu 113 dB a v spo­je­ní s in­teg­ro­va­ným rep­ro­duk­to­rom umož­ní preh­rá­vať kva­lit­ný zvuk. To­to roz­hod­ne ne­bý­va pra­vid­lom. Pri fil­moch aj hrách bu­de­te ur­či­te spo­koj­ní, ho­ci tu nie je ste­reo­fón­ny sys­tém.

No nie je tu len pok­rok a vý­ho­dy. Za­pra­co­vať tre­ba na sta­bi­li­te niek­to­rých ap­li­ká­cií, ako je nap­rík­lad Chro­me, kto­rý ob­čas pa­dá. Za­tiaľ si sem ne­nain­šta­lu­je­te ani ap­li­ká­ciu Mail­box. Dr­vi­vá väč­ši­na naj­pou­ží­va­nej­ších prog­ra­mov však beží bez prob­lé­mov. Ta­kis­to sme mu­se­li in­šta­lo­vať sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu na uzam­knu­tie orien­tá­cie ob­ra­zov­ky. Vý­rob­ca na to ako­si za­bu­dol. Rov­na­ko bu­de tre­ba nain­šta­lo­vať dr­vi­vú väč­ši­nu ap­li­ká­cií od Goog­lu, kto­ré sú in­de už v in­šta­lá­cii sys­té­mu.

Hod­no­te­nie

Di­zajn a kva­li­ta spra­co­va­nia, vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja, šir­ší dis­plej, tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie a vý­ba­va, fo­toa­pa­rát
Sta­bi­li­ta niek­to­rých prog­ra­mov, tre­ba eš­te pop­ra­co­vať na vy­la­de­ní sys­té­mu

Ce­na: 349 EUR
Za­po­ži­čal: Mei­zu

YotaP­ho­ne

Kým os­tat­né te­le­fó­ny sa pred­há­ňa­jú vo veľ­kos­ti jed­not­li­vých pa­ra­met­rov, rus­ký vý­rob­ca ide tro­chu iným sme­rom. Te­le­fón má to­tiž dva dis­ple­je. Je­den bež­ný ako na iných te­le­fó­noch, dru­hý je vo for­me elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra. Konštruk­cia sa ne­mu­sí pá­čiť kaž­dé­mu. Ne­po­cho­pi­li sme, pre­čo sa za­dná stra­na s e-in­kom za­hla pri hor­nej hra­ne. Mož­no to vy­ze­rá pek­ne, ale čí­ta­niu to ne­po­má­ha. Je­di­né har­dvé­ro­vé tla­čid­lo je na hor­nej stra­ne a slú­ži na za­pnu­tie dis­ple­ja. Pod obo­ma dis­plej­mi sú do­ty­ko­vé plo­chy. Kla­sic­ké tri tla­čid­lá nah­rá­dza plo­chou na ges­tá a pod­ľa sme­ru a pridr­ža­nia prs­ta sa vy­ko­ná­va­jú jed­not­li­vé ak­cie.

platinum_white_1000x1000px_001.jpg

Dru­hý dis­plej má svo­je opod­stat­ne­nie a je­ho vy­uži­tie sa nám pá­či­lo. To, ako sa bu­de sprá­vať a čo všet­ko bu­de zob­ra­zo­vať, si nas­ta­vu­je­te v me­nu nas­ta­ve­ní špe­ciál­ne pre ten­to dis­plej. Hneď pr­vá mož­nosť, kto­rú az­da čas­to vy­uži­je­te, je sko­pí­ro­va­nie ak­tuál­ne­ho dis­ple­ja na e-ink dis­plej. Po­tiah­nu­tím dvoch pr­stov zho­ra cez dis­plej sa krát­ko roz­vib­ru­je mo­tor­ček a sko­pí­ru­je to, čo vi­dí­te, na dru­hú stra­nu. Je to su­per vec na poz­nám­ky ale­bo ulo­že­nie ma­py, prí­pad­ne sko­pí­ro­va­nie le­ten­ky tak, aby sa da­la z e-in­ku nas­ke­no­vať. Vy­bi­tá ba­té­ria po­tom už nie je žiad­ny prob­lém.

Le­ten­ka bu­de zob­ra­ze­ná na dis­ple­ji neus­tá­le. Pod dru­hým dis­ple­jom je ta­kis­to do­ty­ko­vá plo­cha. Mô­že­te ňou pre­pí­nať špe­ciál­ne ap­li­ká­cie pre ten­to dis­plej a pre­ze­rať tak ka­len­dár, poz­nám­ky, čí­tať sprá­vy RSS ale­bo iné tex­ty. Za­ují­ma­vé je nap­rík­lad, že pri za­pnu­tí fo­toa­pa­rá­tu sa na e-in­ko­vom dis­ple­ji, te­da za­dnej stra­ne, kto­rú os­tat­ní vi­dia, zob­ra­zí fo­toa­pa­rát a vy­fo­te­ná sním­ka. Po ak­cii sa všet­ko vrá­ti do pô­vod­né­ho sta­vu a na dis­ple­ji má­te za­se poz­nám­ku, le­ten­ku ale­bo čo­koľ­vek, čo tam bo­lo pred­tým. Za­dný dis­plej sa vy­uží­va aj na zob­ra­zo­va­nie uda­los­tí, ako nap­rík­lad SMS ale­bo ak­tuál­nych správ chví­ľu po za­zvo­ne­ní bu­dí­ka. Ta­kis­to sa dá dis­plej pl­ne per­so­na­li­zo­vať a mô­že­te tak zob­ra­ziť vlas­tnú ta­pe­tu s rôz­ny­mi štýl­mi zob­ra­ze­nia ča­su ale­bo nap­rík­lad od­po­čí­ta­va­nie ča­su os­tá­va­jú­ce­ho do ur­či­tej uda­los­ti z ka­len­dá­ra.

Kon­cept te­le­fó­nu je roz­hod­ne za­ují­ma­vý. Po­koj­ne mo­hol byť aj väč­ší a kon­ku­ro­vať vlaj­ko­vým lo­diam. Dis­plej e-ink je prí­jem­né spes­tre­nie, sprá­vy RSS si však po­koj­ne pre­čí­ta­me na hlav­nom dis­ple­ji a pa­lub­nú vstu­pen­ku si ta­kis­to vie­me bez prob­lé­mov pred nás­tu­pom do lie­tad­la vy­tla­čiť. Svo­jich priaz­niv­cov si ten­to kon­cept is­te náj­de, no bez dru­hé­ho dis­ple­ja sa vie­me hra­vo za­obísť. Niek­to­ré spor­né otáz­ky by mo­hol vy­rie­šiť mo­del YotaP­ho­ne 2, kto­rý už je dos­tup­ný na niek­to­rých tr­hoch.

Hod­no­te­nie

Dis­plej e-ink, ma­lý dis­plej, fun­kcie a maximál­ne vy­uži­tie dru­hé­ho dis­ple­ja
Ov­lá­da­nie ges­ta­mi tro­chu zdr­žu­je

Ce­na: 349 EUR
Za­po­ži­čal: Yo­ta

Ver­dikt PC RE­VUE

Acer Liquid E700 je te­le­fón vhod­ný na ces­to­va­nie. Extra vý­drž na­vy­še sa po­čí­ta, rov­na­ko aj kva­lit­né di­elen­ské spra­co­va­nie. Po­mal­šie reak­cie mu mno­hí od­pus­tia. ASUS Zen­fo­ne 5 je vlaj­ko­vá loď v stred­nej trie­de. Je to smar­tfón s uni­kát­nym roz­hra­ním Ze­nUI. Zís­ka si vás, pre­to­že uvi­dí­te spo­lup­rá­cu me­dzi ap­li­ká­cia­mi, kto­rú, žiaľ, iní vý­rob­co­via eš­te nep­ri­nies­li. Ca­ter­pillar B15Q je ty­pic­ký od­ol­ný te­le­fón. Ov­lá­da­nie je mož­né aj na mok­rom dis­ple­ji. Má pou­ži­teľ­ný fo­toa­pa­rát a vý­kon nie je naj­slab­ší. Od­po­rú­ča­me ho skôr tým, kto­rí ho chcú na pou­ži­tie v te­ré­ne. Co­lo­ro­vo Ci­ty­To­ne Vi­sion je lac­ný smar­tfón, kto­rý si mô­že do­vo­liť kaž­dý. Má ten­ké te­lo a na tú­to ka­te­gó­riu nez­vy­čaj­ne rých­le za­os­tro­va­nie fo­toa­pa­rá­tu. Kva­li­ta fo­tiek je však slab­šia.

HTC De­si­re 510 je kla­sic­ký De­si­re, no má LTE a veľ­mi dob­rú ce­nu. Ško­da, že sa do nej nez­mes­ti­la aj ne­ja­ká lac­ná LED di­óda k bles­ku. HTC De­si­re EYE je te­le­fón na sel­fie s dob­rou vý­ba­vou. Zho­to­viť kva­lit­né fot­ky pred­ným či za­dným fo­toa­pa­rá­tom nie je prob­lém. Spo­koj­ní sme bo­li aj s vý­ko­nom, me­nej už s op­ti­ma­li­zá­ciou a sta­bi­li­tou niek­to­rých ap­li­ká­cií. Le­no­vo Vi­be X2 je su­per ľah­ký te­le­fón s uni­kát­nym vrstve­ním te­la. Le­no­vo za­pra­co­va­lo nie­len na kva­lit­nej konštruk­cii, ale aj na nad­stav­be ope­rač­né­ho sys­té­mu. Mei­zu MX3 je za­ují­ma­vý te­le­fón po­do­ba­jú­ci sa na star­šie iP­ho­ny. Nad­stav­ba sys­té­mu je prí­jem­ná, no väč­šie do­la­de­nie by ne­zaš­ko­di­lo. YotaP­ho­ne je uni­kát. Má dva dis­ple­je, z to­ho je­den e-ink. Kon­cept vý­rob­ca do­tia­hol tak­mer do do­ko­na­los­ti. Spo­lup­rá­ca ap­li­ká­cií aj nad­stav­ba roz­hra­nia sú prep­ra­co­va­né. Otáz­kou bu­de reál­na pot­re­ba ta­ké­ho­to mo­de­lu, ho­ci ide o te­le­fón s prí­jem­ný­mi fun­kcia­mi.

Zdroj: PCR 1/2015


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter