Testovali sme

Megatest smartfónov – štíhle aj odolné, selfie aj e-ink

Strana 1/2

Zdá sa, že vý­rob­co­via sa roz­hod­li za­pla­viť trh no­vý­mi mo­del­mi. Tes­to­va­li sme rôz­ne ty­py za­ria­de­ní. Mô­že­me kon­šta­to­vať, že stred­ná trie­da te­le­fó­nov oží­va. Vý­rob­co­via pre­sú­va­jú do ce­no­vej hla­di­ny oko­lo 200 eur fun­kcie, za kto­ré by ste eš­te v mi­nu­los­ti mu­se­li prip­la­tiť mi­ni­mál­ne 100 eur, a aj to by ub­ra­li niek­de in­de.

Lac­né te­le­fó­ny sú sa­mos­tat­ná ka­te­gó­ria. Len má­lo z nich ni­čím vy­ni­ká. Ich hlav­ná úlo­ha je pos­kyt­núť čo naj­niž­šiu ce­nu. Zme­ny sa udia­li aj tu a chvá­li­me, že lac­ný te­le­fón už nez­na­me­ná hru­bú a ne­fo­rem­nú „teh­lu".

qr_test_telefonov.jpg  

Video:

Pred­sta­vu­je­me naj­nov­šie smar­tfó­ny od fir­my Le­no­vo - Vi­be X2 a Z2. Uvi­dí­te tak di­zaj­no­vú no­vin­ku a lac­nej­šiu vlaj­ko­vú loď od toh­to po­pu­lár­ne­ho vý­rob­cu


69 tab.jpg

71.jpg

Video:

Poz­ri­te si, ako fun­gu­je naj­nov­ší De­si­re EYE, kto­rý bý­va mar­ke­tin­go­vo ozna­čo­va­ný ako Sel­phi te­le­fón. My vás pres­ved­čí­me, že má ove­ľa viac fun­kcií a veľ­mi dob­re sa pou­ží­va aj v bež­nej pre­vádz­ke. Pri fo­tog­ra­fo­va­ní pred­bie­ha bež­né lac­né kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty.

Acer Liquid E700

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg Ten­to mo­del je od­po­veď pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sú čas­to na ces­tách a hľa­da­jú smar­tfón s dl­hou vý­dr­žou. Na­vy­še dos­ta­ne­te mo­del až na tri mic­ro SIM kar­ty, čo na roz­diel od ázij­ské­ho tr­hu u nás bež­ne ne­vi­dieť.

Te­le­fón má plas­to­vé te­lo s povr­cho­vou úp­ra­vou vo for­me jem­né­ho po­gu­mo­va­nia. Vďa­ka za­ob­le­ným hra­nám sa dob­re dr­ží v ru­ke a aj na­priek väč­ším roz­me­rom sa neš­mý­ka. Mož­no by sme chce­li o nie­čo už­ší pro­fil, no vý­drž ten­to fakt bo­ha­to kom­pen­zu­je. Aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 3500 mAh v na­šom prí­pa­de na­pá­jal te­le­fón tak­mer ce­le dva dni. Prav­da, zá­vi­sí to od pou­ží­va­nia. No tam, kde iné mo­de­ly tých­to roz­me­rov a ce­ny pos­kyt­li vý­drž tak aku­rát od rá­na do ve­če­ra, my sme ma­li eš­te 60 % ka­pa­ci­ty aku­mu­lá­to­ra. 

AcerLiquidE700Trio_20.jpg

Pred­ná stra­na mô­že po­mý­liť di­ero­va­ním nad dis­ple­jom, čo by naz­na­čo­va­lo ste­reorep­ro­duk­to­ry. Zvuk sa však ší­ri len zo spod­né­ho, vrch­ný je kla­sic­ky pou­ži­tý len po­čas ho­vo­ru. Net­ra­dič­né je pri­da­nie pris­vet­ľo­va­cej di­ódy k pred­né­mu fo­toa­pa­rá­tu. Na­bo­ku je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a nad ním ko­nek­tor mic­roUSB. Na pra­vej stra­ne je tro­chu nep­rak­tic­ký pre tých, kto­rí ma­jú na­bí­jač­ku po svo­jej ľa­vej ru­ke. Za­dná stra­na má tla­čid­lo AcerRA­PID na rých­ly prís­tup k dvom fun­kciám. Reak­ciu na krát­ke a dl­hé stla­če­nie si mô­že­te nas­ta­viť a spúš­ťať tak nap­rík­lad fo­toa­pa­rát. Tla­čid­lo na vy­pnu­tie dis­ple­ja je ho­re, je tu aj ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chadiel.

Pod­ľa špe­ci­fi­ká­cie je tu štvor­jad­ro­vý CPU, no ide o po­mal­ší mo­del. Je tro­chu ško­da, že to vid­no aj v roz­hra­ní, nie­len pri prá­ci s ná­roč­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi a hra­mi. Te­le­fón mal ob­čas spo­ma­le­né reak­cie, čo pri­pi­su­je­me naj­mä pro­ce­so­ru. Ope­rač­nej pa­mä­te je tu dos­ta­tok, rov­na­ko aj ka­pa­ci­ty úlož­né­ho pries­to­ru. Ten však bez prob­lé­mov roz­ší­ri­te o ďal­ších 32 GB cez kar­tu mic­roSDHC.

Acer pri­dá­va v štan­dar­dnej in­šta­lá­cii ap­li­ká­cie na sprá­vu do­ku­men­tov a zdie­ľa­nie dát. O svo­jich zá­kaz­ní­kov sa vý­rob­ca sta­rá prík­lad­ne. Po­čas náš­ho troj­týž­dňo­vé­ho tes­tu sme zís­ka­li tri ak­tua­li­zá­cie sys­té­mu zlep­šu­jú­ce a op­ra­vu­jú­ce ak­tuál­ne fun­kcie. Špe­cia­li­tou je aj zvuk DTS. In­de náj­de­te len roz­ší­re­nie v po­do­be po­vo­le­nia tej­to fun­kcie. Tu je kom­plet­né nas­ta­ve­nie vý­šok a ba­sov vrá­ta­ne dvoch ek­va­li­zé­rov. Je­den sa ap­li­ku­je pri preh­rá­va­ní hud­by, dru­hý pri fil­moch. S 5-pal­co­vým dis­ple­jom a uni­ver­zál­nym pou­ži­tím toh­to te­le­fó­nu sme tú­to fun­kciu vskut­ku uví­ta­li. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me aj kva­li­tu fo­tiek. Niek­to­ré bo­li sí­ce s vy­šším kon­tras­tom fa­rieb, než by sme ča­ka­li, no ich os­trosť sa zí­de naj­mä štu­den­tom pri fo­te­ní rôz­nych ma­te­riá­lov.

Hod­no­te­nie

Kva­lit­né spra­co­va­nie, veľ­ký dis­plej, nad­štan­dar­dná vý­drž, tla­čid­lo AcerRA­PID
Po­mal­ší pro­ce­sor


Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS Zen­fo­ne 5

Zen­fo­ne 5 je naj­väč­ší v tej­to mo­de­lo­vej sé­rii. Je dos­tup­ný v nie­koľ­kých far­bách a ok­rem fun­kcií si dal vý­rob­ca zá­le­žať aj na spra­co­va­ní te­la. Je z plas­tu, ale povr­cho­vá úp­ra­va dot­vá­ra cel­ko­vý do­jem. Za­dná stra­na je mat­ná a naj­lep­šie to uvi­dí­te na fia­lo­vej ale­bo čer­ve­nej far­be za­dné­ho kry­tu. Pred­ná stra­na má za­se na spod­nej stra­ne spra­co­va­ný rám s kru­ho­vým fré­zo­va­ním mik­ro­zá­re­zov. Po­dob­né od­les­ky poz­na­jú ma­ji­te­lia Zen­boo­kov. Pod dis­ple­jom sú har­dvé­ro­vé tla­čid­lá, tak­že HD dis­plej má­te vždy ce­lý na vy­bra­nú ap­li­ká­ciu. Pod­stat­ná vlas­tnosť pre mno­hých bu­de fakt, že ide o dual mic­ro SIM te­le­fón.

sku60220_5.jpg

Smar­tfón sa vy­zna­ču­je aj vy­ni­ka­jú­cou ce­nou vzhľa­dom na svo­je pa­ra­met­re a cel­ko­vou pri­da­nou hod­no­tou. Pro­ce­sor Atom od In­te­lu umož­ňu­je vy­uží­vať te­le­fón na všet­ky bež­né čin­nos­ti a všim­li sme si, že prob­lém mu ne­ro­bia ani ná­roč­nej­šie úlo­hy. Na dru­hej stra­ne je dos­ta­toč­ne ús­por­ný, aby vy­dr­žal ce­lý deň bež­nej pre­vádz­ky. S re­ži­ma­mi ús­po­ry sa dos­ta­ne­te na dva pra­cov­né dni. Te­le­fón mal v na­šej kon­fi­gu­rá­cii 2 GB RAM, čo sme oce­ni­li pri sur­fo­va­ní na inter­ne­te ale­bo hra­ní hier. Po prep­nu­tí sa pre­hlia­dač neob­no­vil do re­ži­mu ulo­že­nia, ale bol prip­ra­ve­ný aj s vop­red na­čí­ta­ný­mi strán­ka­mi.

Je jas­né, že vý­ko­no­vo sa ne­dá ten­to mo­del po­rov­ná­vať s vy­ššou trie­dou, no v stred­nej trie­de ne­chá­va os­tat­né smar­tfó­ny za se­bou. A dos­tá­va­me sa k roz­hra­niu ASUS Ze­nUI. Nej­de len o ta­pe­ty a pár koz­me­tic­kých zmien. Vý­rob­ca pri­dal maximál­nu pre­po­je­nosť jed­not­li­vých prog­ra­mov so svo­ji­mi špe­cia­li­zo­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. Nap­rík­lad zmeš­ka­ný ho­vor si mô­že­te ulo­žiť do plá­no­va­ča na nes­kor­šie pri­po­me­nu­tie. To pla­tí aj pre SMS ale­bo pre ob­sah na webe atď. Jed­no­du­cho pre­po­je­nie bu­de­te po­ci­ťo­vať už od za­čiat­ku prá­ce s te­le­fó­nom. Uza­my­ka­cia ob­ra­zov­ka zob­ra­zu­je nad­chá­dza­jú­ce uda­los­ti. Prí­jem­né je aj auto­ma­tic­ké vkla­da­nie po­ča­sia do zob­ra­ze­nia pre lo­ka­li­tu, kde sa uda­losť má ko­nať.

Zen­fo­ne 5 je vlas­tne vlaj­ko­vá loď v stred­nej ka­te­gó­rii a má pré­mio­vé fun­kcie. Go­ril­la Glass 3 so špe­ciál­nou vrstvou za­bra­ňu­jú­cou pri­chy­tá­va­niu od­tlač­kov by ste v tej­to ka­te­gó­rii hľa­da­li már­ne. Dis­plej sa dá na­vy­še ov­lá­dať aj ru­ka­vi­ca­mi. Dob­re pou­ži­teľ­ný je aj fo­toa­pa­rát. Oce­ni­li sme je­ho rých­losť za­os­tro­va­nia a fo­te­nia. Ume­lé os­vet­le­nie aj tu pot­re­bo­va­lo ko­rek­ciu, po­čas bež­né­ho dňa ním však zho­to­ví­te veľ­mi dob­ré fot­ky.

Hod­no­te­nie

Kva­li­ta vy­ho­to­ve­nia a di­zajn, maximál­ne prep­ra­co­va­né roz­hra­nie Ze­nUI, fo­tog­ra­fo­va­nie, nad­štan­dar­dné pa­ra­met­re v tej­to ka­te­gó­rii
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

Ca­ter­pillar B15Q

Od­ol­ný te­le­fón CAT sme v mi­nu­los­ti už pred­sta­vi­li. Ten­to dual SIM mo­del je v po­do­be in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Konštruk­čne jas­ne vi­dieť, že za­me­ra­nie na od­ol­nosť bo­la naj­vyš­šia prio­ri­ta. Bo­ky sú spev­ne­né hli­ní­ko­vý­mi čas­ťa­mi, spod­ná a hor­ná hra­na sú po­gu­mo­va­né. Dô­vod, pre­čo vý­rob­ca zvo­lil ta­kú­to kom­bi­ná­ciu, je jed­no­du­chý. Pri pá­de sa vy­ví­ja naj­väč­ší tlak prá­ve na ro­hy a gu­ma sčas­ti stl­mí ná­ra­zy. Dis­plej je ako­by mier­ne za­pus­te­ný v ok­ra­joch te­le­fó­nu. 

CatB15Q.jpg

Na ov­lá­da­nie slú­žia tri do­ty­ko­vé tla­čid­lá. Ho­ci je ov­lá­da­nie mož­né aj v ru­ka­vi­ciach, je jas­né, že bez har­dvé­ro­vých tla­či­diel to nie je ta­ké jed­no­du­ché. Pre­to aj keď je tu zdan­li­vo me­nej mies­ta, ne­po­čí­ta­me s tým, že sa niek­to po­kú­si zlo­ži­tej­šie fun­kcie ak­ti­vo­vať v ru­ka­vi­ciach. No s mok­rý­mi ru­ka­mi je to mož­né a te­le­fón má špe­ciál­ne up­ra­ve­ný dis­plej. Na dr­vi­vej väč­ši­ne do­ty­ko­vých dis­ple­jov kvap­ky vo­dy na­ru­šia roz­poz­ná­va­nie vo­di­vos­ti a pres­ta­nú fun­go­vať. Boč­né tla­čid­lá sú tri, dve na hla­si­tosť a jed­no na vlas­tnú fun­kciu.

Hor­né žl­té tla­čid­lo slú­ži na vy­pnu­tie dis­ple­ja. Audio­ko­nek­tor na hor­nej stra­ne je za­kry­tý gu­mo­vým kry­tom, po­dob­ne aj ko­nek­tor mic­roUSB na boč­nej hra­ne. Ne­vý­hod­né je je­ho za­pus­te­nie. Nie kaž­dou na­bí­jač­kou sa nám ho po­da­ri­lo na­biť. Tá v ba­le­ní má sa­mos­tat­ný ko­nek­tor vy­str­če­ný viac von z plas­to­vej čas­ti. Ško­da, to­to mô­že byť ob­čas tro­chu nep­rí­jem­né, ak ne­má­te ká­bel do­dá­va­ný k te­le­fó­nu. Do hluč­né­ho pros­tre­dia sa ho­dí mik­ro­fón s fun­kciou ru­še­nia oko­li­té­ho hlu­ku a hla­si­tý rep­ro­duk­tor. Te­le­fón od­olá pá­du z vý­šky 1,8 m.

Je to pod­stat­ne viac, než uvá­dza­jú iní vý­rob­co­via. Za­tiaľ čo tí ga­ran­tu­jú od­ol­nosť z jed­né­ho met­ra, tu je to sko­ro dvoj­ná­so­bok. Pri tom­to mo­de­li sa nám pá­či­la aj mož­nosť jed­no­duch­šie­ho od­ob­ra­tia kry­tu. Nie sú tu skrut­ky, iba pois­tka s od­sú­va­ním. Po­dob­ne ako pri no­te­boo­koch. Pre­ži­je aj pol ho­di­ny vo vo­de v hĺbke 1 met­ra a pra­cu­je pri tep­lo­tách -20 ÷ 55 °C.

Vý­ko­no­vo je to stred­ná trie­da. Ob­čas je te­le­fón po­mal­ší, naj­mä pri pr­vot­nom za­pí­na­ní prog­ra­mov. Vcel­ku však ne­vy­bo­ču­je z prie­me­ru a pou­ží­va­te­lia, kto­rí si ho kú­pia pre je­ho od­ol­nosť, mu is­te od­pus­tia ob­čas­né spo­ma­le­nie aj men­šiu ka­pa­ci­tu úlož­né­ho pries­to­ru, prí­pad­ne len zá­klad­né roz­lí­še­nie dis­ple­ja.

Hod­no­te­nie

Sku­toč­ne od­ol­né te­lo, dual SIM, jed­no­du­ché od­ňa­tie kry­tu, ov­lá­da­nie aj na mok­rom dis­ple­ji, klá­ves­ni­ca Swif­tKey
Níz­ke roz­lí­še­nie dis­ple­ja, vý­kon na me­nej ná­roč­né pou­ží­va­nie

Ce­na: 329 EUR
Za­po­ži­čal: Ca­ter­pillar

Co­lo­ro­vo Ci­ty­To­ne Vi­sion

Te­le­fón za veľ­mi prí­jem­nú ce­nu, kto­rý ne­vy­ze­rá ako teh­la? V Co­lo­ro­ve aj to­to zvlád­nu a eš­te pri­da­jú pod­po­ru dual SIM. A ho­ci to nie je iP­ho­ne, aj ten­to te­le­fón sa dá oh­núť J. Chvá­li­me veľ­mi prí­jem­né ma­te­riá­lo­vé spra­co­va­nie. Zmäk­če­né plas­ty pou­ži­té na za­dný kryt sú sku­toč­ne prí­jem­né na do­tyk, no zá­ro­veň sú aj sil­ným mag­ne­tom na mas­tno­ty a od­tlač­ky pr­stov. V ru­ke sa te­le­fón dr­ží po­hodl­ne, pre­to­že je kom­plet­ne za­ob­le­ný. Mic­roUSB aj audio­ko­nek­tor sú na hor­nej stra­ne, na bo­ku po­tom tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie dis­ple­ja. Kla­si­ka, kto­rá však fun­gu­je. Sme ra­di, že vý­rob­ca neumies­tnil tla­čid­lo vy­pnu­tia na hor­nú hra­nu, no za umies­tne­nie ko­nek­to­ra na na­bí­ja­nie ho ne­mô­že­me extra poch­vá­liť. Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 4,66" a niž­šie roz­lí­še­nie než HD. Je to tak tro­chu daň za ce­nu. Pod dis­ple­jom sú har­dvé­ro­vé tla­čid­lá, tak­že má­te k dis­po­zí­cii úpl­né roz­lí­še­nie dis­ple­ja.

ColorovoCTV.jpg

Te­le­fón má zá­klad­né roz­hra­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu, žiad­ne nad­stav­by tu nie sú. Pou­ží­va­teľ si bu­de mu­sieť nah­rať z Goog­le Play vlas­tné. Pri bež­nom pou­ží­va­ní je te­le­fón re­la­tív­ne dob­re ov­lá­da­teľ­ný. Pre­pí­na­nie ap­li­ká­cií ob­čas vy­ža­du­je viac ča­su, no v tej­to trie­de ne­vy­bo­ču­je z oča­ká­va­né­ho vý­ko­nu. Prek­va­pi­vo sviž­ný bol fo­toa­pa­rát, tre­ba však po­čí­tať s tým, že fot­ky bu­dú mier­ne za­šu­me­né a ver­nosť fa­rieb tiež pot­re­bu­je do­la­diť, nap­rík­lad sof­tvé­ro­vo cez po­čí­tač. Vý­hod­ná je pod­po­ra dvoch SIM ka­riet sú­čas­ne. Zá­klad­ný úlož­ný pries­tor si bu­de­te mu­sieť roz­ší­riť cez kar­tu mic­roSDHC. Skla­ma­ním pre nás bo­la nut­nosť vy­pnúť te­le­fón pred vý­me­nou kar­ty.

Mo­del Ci­ty­To­ne Vi­sion je ten­ký te­le­fón, kto­rý má za veľ­mi dob­rú ce­nu pos­kyt­núť vý­kon v niž­šej stred­nej trie­de. To sa po­da­ri­lo, neo­ča­ká­vaj­te špe­ciál­ne fun­kcie ani roz­ší­re­nia.

Hod­no­te­nie

Ten­ké te­lo, 4-jad­ro­vý CPU, rých­losť za­os­tro­va­nia fo­toa­pa­rá­tu
Po­mal­šie pre­pí­na­nie ap­li­ká­cií, slab­šia kva­li­ta fo­tiek

Ce­na: 109,90 EUR
Za­po­ži­čal: Co­lo­ro­vo« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter