MythBusters: S ktorou verziou Androidu sa dá ešte žiť?

An­droid je je­den z dvoch naj­zná­mej­ších mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov dneš­nej do­by. V no­vem­bri ro­ku 2007 vy­šla pr­vá be­ta ver­zia, o rok nes­kôr, v sep­tem­bri 2008, uz­rel svet­lo sve­ta pr­vý ko­merč­ný An­droid 1.0. No a od ap­rí­la 2009 vy­dá­va Goog­le už po­mer­ne pra­vi­del­ne ak­tua­li­zá­cie svo­jich sys­té­mov, kto­ré sú od ver­zie 1.5 po­me­no­va­né kó­do­vým ozna­če­ním (me­nom).

Pr­vé pís­me­ná kó­do­vých náz­vov bo­li v abe­ced­nom po­ra­dí. V sep­tem­bri ro­ku 2013 oh­lá­sil Goog­le, že An­droid pou­ží­va ce­los­ve­to­vo viac ako mi­liar­da pou­ží­va­te­ľov, naj­nov­ší „mo­del" je ver­zia Lolli­pop 5.0, kto­rú však náj­de­te reál­ne za­tiaľ iba v nie­koľ­kých per­cen­tách ce­los­ve­to­vo pre­da­ných za­ria­de­ní. A tu vzni­ká na­ša toh­to­me­sač­ná otáz­ka: Pot­re­bu­jem vlas­tne no­vý ope­rač­ný sys­tém? Ale­bo eš­te inak: S akou naj­star­šou ver­ziou An­droi­du sa dá eš­te ro­zum­ne žiť v ro­ku 2015?

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter