ZyXEL NBG-418N v2

Rou­ter tak­mer za­dar­mo, to je no­vý mo­del od ZyXE­Lu pre ne­ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Má kom­pak­tné te­lo, kto­ré pat­rí vlas­tne me­dzi naj­men­šie spo­me­dzi kla­sic­kých bez­drô­to­vých rou­te­rov. Na za­dnú stra­nu sa však voš­li šty­ri eter­ne­to­vé por­ty a je­den port WAN. Všet­ky v kon­fi­gu­rá­cii 10/100 Mb/s.


Ne­chý­ba ani sa­mos­tat­né tla­čid­lo na vy­pnu­tie rou­te­ra. To je však hor­šie dos­tup­né pre por­ty a an­té­ny, je te­da jed­no­duch­šie rou­ter vy­pnúť pria­mo vy­tiah­nu­tím zo zá­suv­ky. Ide o mo­del pod­po­ru­jú­ci maximál­nu rých­losť 300 Mb/s a pou­ží­va dve an­té­ny na si­mul­tán­ny prí­jem a vy­sie­la­nie. Pod­po­ro­va­né sú štan­dar­dy 802.11 b/g/n. Pred­ná stra­na má mriež­ko­va­nie na pa­sív­ne vet­ra­nie a mi­ni­mál­ne roz­me­ry ov­plyv­ni­li aj po­čet sig­na­li­zač­ných di­ód na pred­nom pa­ne­li. Ten neob­sa­hu­je nap­rík­lad jed­nu pre kaž­dý port LAN. Rou­ter má sí­ce an­té­ny so zis­kom5 dBi, no od­po­rú­ča­me ho mať v tej is­tej mies­tnos­ti, kde plá­nu­je­te vy­uží­vať sieť Wi-Fi. Vy­užiť ho však mô­žu nap­rík­lad za­čia­toč­ní­ci, kto­rí cez tla­čid­lo WPS pri­po­ja svoj no­te­book bez to­ho, aby bo­lo čo­koľ­vek tre­ba kon­fi­gu­ro­vať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter