Zvuková výbava na rôzne využitie

V tom­to tes­te má­me tri rep­ro­duk­to­ry. Kaž­dý z nich je nie­čím vý­ni­moč­ný. Či už chce­te špe­cia­li­zo­va­ný rep­ro­duk­tor s mož­nos­ťou za­po­je­nia do pá­ru, rá­dio­bu­dík, ale­bo „pries­to­ro­vé ste­reo", má­me pre vás tie pra­vé mo­de­ly.

Clint As­gard Freya BT

Di­zaj­no­vo spra­co­va­ný rep­ro­duk­tor bu­de vhod­ným dopl­nkom do kaž­dej mies­tnos­ti. Vcel­ku vy­da­re­ný pro­dukt na­rá­ža na nie­koľ­ko zá­sad­ných „ale". Jed­no z nich je pou­ži­tie iba mo­no­fón­ne­ho me­ni­ča. Ten má sí­ce vý­kon 7 W RMS, no do ta­ké­ho­to veľ­ké­ho te­la by sa zmes­ti­li aj dva me­ni­če. Val­co­vý tvar mô­že vzbu­dzo­vať do­jem pries­to­ro­vé­ho ší­re­nia zvu­ku, no z omy­lu nás vy­ve­die na­to­če­nie pred­nej mriež­ky do iné­ho sme­ru. Vý­rob­ca te­da pou­žil kla­sic­ké sme­ro­vé preh­rá­va­nie. Na za­dnú stra­nu to­tiž umies­tnil ko­nek­to­ry na na­pá­ja­nie, ko­nek­tor USB a audiov­stup. Káb­le by aj tak ne­do­vo­ľo­va­li je­ho príl­iš­né na­tá­ča­nie do po­ža­do­va­nej po­lo­hy. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter