Bluetooth 4.2: „The Sky’s the limit”

Blue­tooth, bez­drô­to­vá pre­no­so­vá tech­no­ló­gia umož­ňu­jú­ca ko­mu­ni­ká­ciu rôz­no­ro­dých za­ria­de­ní v ne­li­cen­co­va­nom 2,4 GHz pás­me ISM (In­dus­trial Scien­ti­fic Me­di­cal, kon­krét­ne vo frek­ven­čnom spek­tre 2,400 ÷ 2,4835 GHz), sa doč­ka­la svo­ju nás­tup­cu. Vlas­tne ani nie tak nás­tup­cu, skôr evo­luč­né­ho sú­ro­den­ca.

Nie­že­by Blue­tooth nes­ta­čil s dy­chom na dnes čo­raz ná­roč­nej­šie mul­ti­me­diál­ne úlo­hy (napr. ži­vý pre­nos ob­ra­zu - ka­pa­ci­tu zlep­ši­la už špe­ci­fi­ká­cia 3.0), ale or­ga­ni­zá­cia Blue­tooth Spe­cial Inter­est Group (BSIG) za­os­tri­la na bu­dúc­nosť. Všet­ci to­tiž ve­dia, že inter­net ča­ká zá­pla­va za­ria­de­ní a čos­ko­ro prí­de éra inter­ne­tu ve­cí (Inter­net of Things). 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter