Dovnútra moderných tabletov

V PC RE­VUE sa tes­tom no­vé­ho har­dvé­ru ve­nu­je­me pra­vi­del­ne, čím vám neus­tá­le po­má­ha­me pri ná­ku­pe. To však nie je všet­ko a kaž­dý nad­še­nec tech­no­ló­gií sa o za­ria­de­nia za­ují­ma nie­len z pou­ží­va­teľ­skej strán­ky, ale aj z hľa­dis­ka to­ho, ako fun­gu­jú a čo všet­ko sa skrý­va v ich út­ro­bách. Prá­ve na to slú­ži na­ša sé­ria člán­kov Har­dvér pod drob­noh­ľa­dom, v kto­rej sa ten­to­raz po­zrie­me na zú­bok ak­tuál­nym tab­le­tom.

Tab­le­ty sú dnes mi­mo­riad­ne po­pu­lár­ne za­ria­de­nia a roč­ne sa ich pre­dá viac ako 200 mi­lió­nov ku­sov. Spo­loč­nos­ti App­le a Sam­sung, kto­ré to­mu­to tr­hu nie­koľ­ko ro­kov neoh­ro­ze­ne vlád­li, dnes stá­le viac strá­ca­jú po­diel na úkor iných vý­rob­cov. Ich pre­da­je sú sí­ce stá­le veľ­mi vy­so­ké (ich spo­loč­ný tr­ho­vý po­diel sa po­čas ro­ka 2014 pre­pa­dol z 50 % na 40 %), trh však na­sy­cu­je ob­rov­ské množ­stvo ďal­ších vý­rob­cov, kto­rí po­nú­ka­jú za­ria­de­nia v ši­ro­kom ce­no­vom roz­sa­hu. V tre­ťom kvar­tá­li ro­ku 2014 pat­ri­lo App­lu 22,8 % tr­hu s tab­let­mi, za­tiaľ čo Sam­sun­gu 18,3 %. Na tre­ťom mies­te bol Asus s po­die­lom 6,5 % a na štvr­tom Le­no­vo s po­die­lom 5,7 %. Zos­tá­va­jú­cich tak­mer 47 % tvo­rí veľ­ké množ­stvo vý­rob­cov s jed­no­ci­fer­ný­mi tr­ho­vý­mi po­diel­mi. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako sa trh bu­de ďa­lej vy­ví­jať v tom­to ro­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter