Zo sveta kryptomien

Di­gi­tál­na kryp­tog­ra­fic­ká me­na bit­coin a veľ­ké množ­stvo jej ďal­ších klo­nov pok­ra­ču­jú v rú­ca­ní ste­reo­ty­pov. Čo­raz väč­šej po­zor­nos­ti sa im dos­tá­va nie­len od nad­šen­cov, ale aj od ob­chod­ní­kov. Pros­tred­níc­tvom náš­ho se­riá­lu vám pri­ná­ša­me tie naj­dô­le­ži­tej­šie sprá­vy pos­led­ných týž­dňov z tej­to ob­las­ti.

V prie­be­hu no­vem­bra a pr­vej po­lo­vi­ce de­cem­bra sa hod­no­ta bit­coi­nu po­mer­ne sta­bi­li­zo­va­la a za­ča­la pri­po­mí­nať ob­do­bie, aké sme za­ži­li v prie­be­hu jú­na, jú­la a augus­ta. K sta­bi­li­te v pra­vom zmys­le slo­va to má sí­ce eš­te ďa­le­ko a vhod­nej­šie ozna­če­nie by bo­lo „me­nej tur­bu­len­tná", ale z hľa­dis­ka tej­to kryp­to­me­ny sa dl­ho­do­bej­šie ob­do­bie s vý­kyv­mi v roz­sa­hu ± 10 % hod­no­ty dá hod­no­tiť po­zi­tív­ne. Kým kon­com ok­tób­ra sa kryp­to­me­na eš­te chvíľ­ku ob­šmie­ta­la oko­lo svoj­ho mi­ni­ma na 320 do­lá­roch za 1 BTC, za­čiat­kom no­vem­bra za­ča­la str­mo stú­pať až na 455 do­lá­rov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter