Porovnanie mobilných operačných systémov v praxi

An­droid 5.0 Lolli­pop, iOS 8, Win­dows Pho­ne 8.1. To sú mo­men­tál­ne tri naj­po­pu­lár­nej­šie mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my. O všet­kých sme v mi­nu­los­ti už pí­sa­li a pred­sta­vi­li sme vám aj no­vé fun­kcie, kto­ré jed­not­li­vé plat­for­my zís­ka­li v naj­nov­ších ver­ziách. Te­raz sa na tie­to ope­rač­né sys­té­my po­zrie­me inak. Po­vie­me vám, čo sa nám pá­či a ne­pá­či.

Všet­ky ope­rač­né sys­té­my pou­ží­va­me v re­dak­cii dl­ho­do­bo a v rám­ci príp­ra­vy toh­to člán­ku sme za­ria­de­nia pra­vi­del­ne strie­da­li. Po me­sia­ci s No­kiou Lu­miou 830 sme sa vrá­ti­li k iP­ho­nu 5 a nás­led­ne sme preš­li na Xpe­riu Z3. A tak do­ko­la. Ži­li sme aj s No­kiou Lu­miou 630 a ASU­Som Zen­Fo­ne 5, te­da s te­le­fón­mi s ce­nov­kou oko­lo 120 až 180 EUR. Cie­ľom bo­lo zis­tiť, aké ná­roč­né je pre­chá­dzať z jed­nej plat­for­my na dru­hú, a ta­kis­to aj to, aký pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok po­nú­ka­jú lac­nej­šie mo­de­ly. Ta­ké­to strie­da­nie nám zá­ro­veň po­moh­lo lep­šie od­ha­liť ne­dos­tat­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter