Vízie vývoja IT na rok 2015

Má­me tu no­vý rok a to je už tra­dič­ný čas, keď sa v PC RE­VUE za­mýš­ľa­me nad tým, kam bu­de sme­ro­vať IT v nas­le­du­jú­cich 12 me­sia­coch. V ča­se, keď čí­ta­te tie­to riad­ky, sme prá­ve v Las Ve­gas na vý­sta­ve CES, kto­rá uká­že, čo ma­jú fir­my prip­ra­ve­né na pr­vú po­lo­vi­cu ro­ka 2015, a tak kon­krét­ne pro­duk­ty náj­de­te vo veľ­kej re­por­tá­ži vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE.

Te­raz sa po­zrie­me na tren­dy, kto­ré oča­ká­va­me po­čas ro­ka 2015.

10 IT tren­dov na rok 2015 pod­ľa PC RE­VUE

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter