Notebook alebo tablet?

Kú­piť si no­vý no­te­book ale­bo rad­šej tab­let? Ani v re­dak­cii ne­má­me jed­not­ný ná­zor. Pre­čí­taj­te si dva proti­chod­né poh­ľa­dy.

Ná­zor Mi­cha­la Rei­te­ra

Roz­mach tab­le­tov je v pl­nom prú­de, kriv­ka ná­ku­pov stá­le stú­pa, no po­vedz­me si pria­mo: Sta­rá dob­rá kla­si­ka v po­do­be no­te­boo­ku je naj­lep­šie rie­še­nie na prá­cu aj zá­ba­vu. Naj­mä ak chce­me skĺbiť obe čin­nos­ti. No­te­book, nech už má aký­koľ­vek ope­rač­ný sys­tém, je nás­troj, vďa­ka kto­ré­mu sa dá pra­co­vať po­hodl­ne aj na ces­tách, v ka­viar­ňach, ale aj v kan­ce­lá­rii. Je to otáz­ka roz­me­rov a ty­pu za­ria­de­nia. Pre­ja­ví sa to naj­mä na pro­duk­ti­vi­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter