Windows 10 pre internet vecí

Inter­net ve­cí už dáv­no nie je fu­tu­ris­tic­ký trend, no stá­le ne­do­sia­hol štá­dium zre­los­ti, pre kto­ré je cha­rak­te­ris­tic­ká hlav­ne uni­fi­ká­cia na bá­ze štan­dar­dov. Po­jem inter­net ve­cí, zná­my aj pod skrat­kou IoT (Inter­net of Things), ne­zahŕňa len sen­zo­ry či ria­dia­ce jed­not­ky, ale aj clou­do­vú infra­štruk­tú­ru a nás­tro­je na ana­lý­zu úda­jov. Spo­loč­ným me­no­va­te­ľom za­ria­de­ní pre­po­je­ných v rám­ci IoT je to­tiž ge­ne­ro­va­nie ob­rov­ské­ho množ­stva úda­jov. Ich ana­lý­zou mož­no od­ha­liť no­vé sú­vis­los­ti a in­for­má­cie na ria­de­nie tech­no­lo­gic­kých aj ob­chod­ných pro­ce­sov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter