Fujitsu Forum 2014: Tablet pre profesionálov, technológia Palmsecure

Na kon­ci mi­nu­lé­ho ro­ka sa v Mní­cho­ve ko­na­la tra­dič­ná kon­fe­ren­cia spo­loč­nos­ti Fu­jit­su. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­kov sme sa ten­to­raz doč­ka­li pred­sta­ve­nia no­vé­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia a vy­skú­ša­li sme si uni­kát­nu bio­met­ric­kú tech­no­ló­giu. Tá pou­ží­va­te­ľa iden­ti­fi­ku­je po­mo­cou kr­vné­ho rie­čis­ka.

Fu­jit­su Sty­lis­tic Q555 - stvo­re­ný na prá­cu

Nie je tab­let ako tab­let. To­to po­sol­stvo sa nám dnes sna­ží „pre­dať" via­ce­ro fi­riem a v blíz­kej bu­dúc­nos­ti ho bu­de­me vní­mať eš­te vý­raz­nej­šie. Dô­vod je ten, že za tab­let sa po­va­žu­je za­ria­de­nie, kto­ré po­zos­tá­va na­poh­ľad iba z ob­ra­zov­ky a fun­gu­je na bá­ze do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Auto­ma­tic­ky sa oča­ká­va, že ide o prís­troj, kto­rý slú­ži na prí­jem ob­sa­hu, a nie je­ho tvor­bu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter