VÝVOJ APLIKÁCIÍ PRE Windows 8.1

Využitie mobilnej služby v cloude

Vy­tvo­ri­li ste hru, prí­pad­ne sú­ťaž­nú ap­li­ká­ciu a chce­te vy­tvo­riť reb­rí­ček naj­lep­ších hrá­čov? Prin­cíp je jed­no­du­chý, sta­čí niek­de cen­trál­ne pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov uk­la­dať úda­je o do­siah­nu­tom skó­re. Fy­zic­ky sa ta­ké­to úlo­hy reali­zu­jú s vy­uži­tím clou­do­vej da­ta­bá­zy ale­bo mo­bil­nej služ­by.

Mo­bil­né služ­by sa vy­uží­va­jú na špe­ci­fic­ký ok­ruh čas­to sa opa­ku­jú­cich úloh v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách, ty­pic­ky na uk­la­da­nie úda­jov, auten­ti­fi­ká­ciu, po­sie­la­nie no­ti­fi­ká­cií a po­dob­ne. Pou­ži­tím mo­bil­nej služ­by si uľah­čí­te a zrý­chli­te vý­voj, pre­to­že fun­kcio­na­li­tu, kto­rú pre­su­nie­te na mo­bil­nú služ­bu, by ste mu­se­li prác­ne vy­tvá­rať a pre­vádz­ko­vať ju vo vlas­tnom ale­bo pre­na­ja­tom server­ov­om pros­tre­dí.

Pre ap­li­ká­cie Win­dows 8.1 je naj­vý­hod­nej­šie vy­užiť mo­bil­né služ­by v clou­do­vej plat­for­me Mic­ro­soft Azu­re. Nie je to nič zlo­ži­té. Mo­bil­nú služ­bu vy­tvo­rí­te rých­lo, dos­lo­va na nie­koľ­ko klik­nu­tí a ta­ká­to služ­ba je na­vy­še mul­tip­lat­for­mo­vá, tak­že ju mô­žu vy­uží­vať ap­li­ká­cie pre naj­pou­ží­va­nej­šie plat­for­my Win­dows 8 a 8.1, Win­dows Pho­ne, iOS a An­droid. V praxi to zna­me­ná, že ak or­ga­ni­zu­je­te ne­ja­kú sú­ťaž, mô­že­te vy­tvo­riť ap­li­ká­cie pre všet­ky plat­for­my a vy­tvá­rať spo­loč­nú ta­buľ­ku do­siah­nu­té­ho skó­re.

Pre­vádz­ka mo­bil­nej služ­by je lac­ná, na bá­ze me­sač­ných pop­lat­kov. Mô­že­te pre­vádz­ko­vať až 10 slu­žieb za­dar­mo a za­dar­mo uk­la­dať úda­je do ob­je­mu 20 MB. Vstup­ný bod do plat­for­my je www.win­dowsa­zu­re.com. Mô­že­te si vy­tvo­riť skú­šob­né kon­to a po­čas jed­né­ho me­sia­ca má­te k dis­po­zí­cii na vy­skú­ša­nie ľu­bo­voľ­né služ­by v ob­je­me 150 EUR.

Vy­tvo­re­nie mo­bil­nej služ­by na plat­for­me Azu­re

Vstup­ný bod do váš­ho úč­tu Azu­re je https://ma­na­ge.win­dowsa­zu­re.com/. V dol­nej čas­ti ľa­vé­ho stĺpca s preh­ľa­dom ak­tuál­ne vy­uží­va­ných slu­žieb ak­ti­vuj­te po­lož­ku me­nu New. Pos­tup­ne klik­ni­te na voľ­by Com­pu­te - Mo­bi­le Servic­e a nás­led­ne ak­ti­vuj­te tla­čid­lo Crea­te.

mob1.png

Vy­tvo­re­nie no­vej mo­bil­nej služ­by

Väč­ši­na mo­bil­ných slu­žieb sa ne­zao­bí­de bez uk­la­da­nia úda­jov, pre­to bu­de pr­vým kro­kom vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zy. Ak vám sta­čí 20 MB, mô­že­te si vy­tvo­riť bez­plat­nú 20 MB da­ta­bá­zu SQL. Na vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zy sta­čí do po­ľa URL za­dať jej ná­zov, v na­šom prí­pa­de ho­ci Zoz­na­mU­loh. V di­aló­gu je aj vý­ber re­gió­nu glo­bál­ne­ho dá­to­vé­ho cen­tra, kde bu­de umies­tne­ná va­ša mo­bil­ná služ­ba, s vý­nim­kou špe­ci­fic­kých od­ôvod­ne­ných prí­pa­dov v rov­na­kom cen­tre tre­ba mať umies­tne­nú aj da­ta­bá­zu, kto­rú bu­de tá­to služ­ba vy­uží­vať. V na­šom prí­pa­de sme vy­bra­li re­gión North Euro­pe. V po­li Bac­kend pre ten­to prík­lad zvoľ­te mož­nosť Ja­vaS­cript. Al­ter­na­tív­na voľ­ba je .NET.

mob2.png

Vy­tvo­re­nie 20 MB free da­ta­bá­zy SQL

Tú­to free da­ta­bá­zu mô­že­te pou­žiť aj pre iné mo­bil­né služ­by, prí­pad­ne na iné úče­ly. V nas­le­du­jú­com di­aló­gu buď vy­ber­te exis­tu­jú­ci da­ta­bá­zo­vý server, ale­bo po­dob­ne ako v na­šom prí­pa­de zvoľ­te po­lož­ku New SQL sa­ta­ba­se server. Za­daj­te prís­tu­po­vé me­no a hes­lo.

mob3.png

Kon­fi­gu­rá­cia da­ta­bá­zo­vé­ho server­a

Po potvr­de­ní sa za­čne vy­tvá­rať mo­bil­ná služ­ba a da­ta­bá­za. Vy­tvo­re­nie mo­bil­nej služ­by bu­de tr­vať ne­ja­ký čas, pri na­šich po­ku­soch to bo­lo prib­liž­ne pol mi­nú­ty. Po vy­tvo­re­ní sa zob­ra­zí v zoz­na­me mo­bil­ných slu­žieb por­tá­lu Mic­ro­soft Azu­re.

Vy­tvo­re­nie ap­li­ká­cie Win­dows 8.1 vy­uží­va­jú­cej mo­bil­nú služ­bu

Keď po vy­tvo­re­ní mo­bil­nej služ­by klik­ne­te na ňu v zoz­na­me Mo­bi­le Servic­es, zob­ra­zí sa po­nu­ka vy­tvo­re­nia mo­bil­ných ap­li­ká­cií pre Win­dows Sto­re, te­da pre Win­dows 8 a 8.1 a ta­kis­to pre mo­bil­né plat­for­my Win­dows Pho­ne 8, iOS a An­droid. V prík­la­de vy­tvo­rí­me ap­li­ká­ciu pre Win­dows 8.1. V riad­ku Choose a Plat­form ozna­čte po­lož­ku Win­dows Sto­re. Zob­ra­zí sa ak­tua­li­zo­va­ná po­nu­ka:

  • Crea­te a New Win­dows Sto­re App - vy­tvo­rí šab­ló­nu pro­jek­tu ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­cej mo­bil­nú služ­bu. Ap­li­ká­cia je kom­plet­ná, jej sú­čas­ťou je aj cvič­ná da­ta­bá­zo­vá ta­buľ­ka, tak­že ju mô­že­te spus­tiť, pres­kú­mať a prí­pad­ne zmo­di­fi­ko­vať.
  • Con­nect an exis­ting Win­dows Sto­re App - vy­ge­ne­ru­je pos­tup a frag­men­ty kó­du, kto­ré tre­ba pri­dať do už exis­tu­jú­cej ap­li­ká­cie, aby moh­la ko­mu­ni­ko­vať s mo­bil­nou služ­bou.

Naj­skôr vy­uži­je­me pr­vú mož­nosť. V da­ta­bá­ze, kto­rú vy­uží­va mo­bil­ná služ­ba, vy­tvo­rí­te ta­buľ­ku. Tá má ná­zov To­doI­tem a bu­de slú­žiť na štar­to­va­cí cvič­ný pro­jekt, kto­ré­ho ná­me­tom je evi­den­cia úloh. Ak­ti­vuj­te tla­čid­lo Crea­te­To­doI­tem Tab­le. O nie­koľ­ko se­kúnd sa vy­tvo­rí cvič­ná ta­buľ­ka. Oznam o jej vy­tvo­re­ní sa zob­ra­zí vpra­vo od tla­čid­la. Vy­tvo­re­nie ta­buľ­ky mô­že­te skon­tro­lo­vať na kar­te Da­ta. Ta­buľ­ka za­tiaľ neob­sa­hu­je ni­ja­ké zá­zna­my.

Ak bu­de­te nes­kôr ap­li­ká­ciu roz­ši­ro­vať a bu­de­te pot­re­bo­vať ďal­šie ta­buľ­ky, pou­ži­te na ich vy­tvo­re­nie tla­čid­lo Crea­te na kar­te Da­ta. Klik­nu­tím na po­lož­ku ta­buľ­ky a nás­led­ne na zlož­ku Co­lumns si mô­že­te pre­zrieť návr­ho­vú štruk­tú­ru ta­buľ­ky. Ob­sa­hu­je stĺpce id, _crea­te­dAT, _up­da­te­dAt a ver­sion.

V kro­ku čís­lo 3 vy­ber­te prog­ra­mo­va­cí ja­zyk (C#, Ja­vaS­cript) a klik­ni­te na tla­čid­lo Download. Tým­to pos­tu­pom stiah­ne­te do vý­vo­jár­ske­ho po­čí­ta­ča kom­plet­ný pro­jekt ap­li­ká­cie za­ba­le­ný v ar­chí­ve ZIP. V na­šom prí­pa­de bu­de mať ar­chív ná­zov Zoz­na­mU­loh.Zip. Po stiah­nu­tí pro­jekt roz­baľ­te do vhod­né­ho ad­re­sá­ra. Mô­že­te pro­jekt naj­skôr pres­kú­mať. Kľú­čo­vá trie­da je Mo­bi­le­Servic­esM­an­ag­edC­lient.

Konštruk­tor ob­sa­hu­je en­dpoint a Ap­pli­ca­tion Key pre Mo­bi­le Servic­e.

sea­led par­tial class App : Ap­pli­ca­tion
{
// This Mo­bi­le­Servic­eC­lient has been con­fi­gu­red to com­mu­ni­ca­te with your Mo­bi­le
// Servic­e's url and ap­pli­ca­tion key. You're all set to start wor­king with your
// Mo­bi­le Servic­e!
pub­lic sta­tic Mo­bi­le­Servic­eC­lient Mo­bi­le­Servic­e = new Mo­bi­le­Servic­eC­lient(
"https://zoz­na­mu­loh.azu­re-mo­bi­le.net/",
"DXdpE­DzeohoOrH... zvy­šok kľú­ča..."
);

Zvy­šok dej­stva ukáž­ko­vej ap­li­ká­cie sa od­oh­rá­va v sú­bo­re Main­Pa­ge.xaml.cs.

Úda­je, te­da ich štruk­tú­ra je de­fi­no­va­ná v trie­de To­doI­tem. Tá­to trie­da slú­ži ako dá­to­vý mo­del. Ob­sa­hu­je at­ri­bú­ty Id, Text a Com­ple­te. Tie ko­reš­pon­du­jú s at­ri­bút­mi ta­buľ­ky To­doI­tem v da­ta­bá­ze mo­bil­nej služ­by.

pub­lic class To­doI­tem
{
pub­lic string Id { get; set; }
[Json­Pro­per­ty(Pro­per­ty­Na­me = "text")]
pub­lic string Text { get; set; }
[Json­Pro­per­ty(Pro­per­ty­Na­me = "com­ple­te")]
pub­lic bool Com­ple­te { get; set; }
}

Úda­je sú ulo­že­né v ob­jek­toch ty­pu Ob­servabl­eC­ollect­ion.

pri­va­te Mo­bi­le­Servic­eC­ollect­ion<To­doI­tem, To­doI­tem> items;
pri­va­te IMo­bi­le­Servic­eT­abl­e<To­doI­tem> to­do­Tab­le = App.Mo­bi­le­Servic­e.Get­Tab­le<To­doI­tem>();

Spus­te­nie pro­jek­tu

Pro­jekt, kto­rý ste si stiah­li z por­tá­lu Azu­re, ot­vor­te vo Vi­sual Stu­diu. Všim­ni­te si, že sú­čas­ťou pro­jek­tu je aj ba­lí­ček Nu­Get Mic­ro­soft.Win­dows.Azu­re.Mo­bi­le spo­lu so sú­vi­sia­ci­mi ba­líč­ka­mi, me­dzi kto­ré pat­rí aj Newton­soft.Json.

Po spus­te­ní pro­jek­tu na­píš­te do po­ľa In­sert a To­doI­tem ne­ja­ký text a potvr­ďte ho. Po potvr­de­ní sa text po ma­lej chví­li zob­ra­zí v ap­li­ká­cii v pra­vom stĺpci.

mob7.png

Ta­buľ­ka pre mo­bil­nú služ­bu v zlož­ke Da­ta

mob10.png

Spus­te­nie ap­li­ká­cie a vlo­že­nie pr­vej po­lož­ky

Čo sa sta­lo na po­za­dí? Po potvr­de­ní za­da­né­ho textu ho ap­li­ká­cia poš­le ako POST mo­bil­nej služ­be v clou­de a tá ulo­ží úda­je do ta­buľ­ky To­doI­tem. Po zá­pi­se sa úda­je vrá­tia na mo­bil­né za­ria­de­nie a zob­ra­zia sa v ap­li­ká­cii na­po­je­nej na mo­bil­nú služ­bu. Cez Azu­re Ma­na­ge­ment Por­tal sa mô­že­te pres­ved­čiť (zá­lož­ka BROWSE), že va­mi za­da­ný text je v ta­buľ­ke da­ta­bá­zy, na kto­rú je na­po­je­ná mo­bil­ná služ­ba. Ak v ap­li­ká­cii v pra­vom stĺpci za­škr­tne­te po­líč­ko pri spl­ne­nej úlo­he a za­tla­čí­te tla­čid­lo Ref­resh, po­lož­ka sa pres­ta­ne zob­ra­zo­vať. Tým­to úko­nom ste v ta­buľ­ke zme­ni­li hod­no­tu at­ri­bú­tu com­ple­te z fal­se na true.

Úpra­va exis­tu­jú­cej ap­li­ká­cie, aby moh­la vy­uží­vať mo­bil­nú služ­bu

Ak chce­te dopl­niť ko­nek­ti­vi­tu už exis­tu­jú­cej ap­li­ká­cie na mo­bil­nú služ­bu, ak­ti­vuj­te voľ­bu Con­nect an exis­ting Win­dows Sto­re App, kde je opí­sa­ný pos­tup. Skús­te si to na niek­to­rej ap­li­ká­cii. Zis­tí­te, že dopl­niť do exis­tu­jú­cej ap­li­ká­cie pre­po­je­nie na mo­bil­nú služ­bu je po­mer­ne jed­no­du­ché.

mob9.png

Vy­ge­ne­ro­va­ný pos­tup a frag­men­ty kó­du, kto­ré tre­ba pri­dať do ap­li­ká­cie, aby moh­la ko­mu­ni­ko­vať s mo­bil­nou služ­bou

Klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom my­ši klien­ta pro­jek­tu, vy­ber­te mož­nosť Ma­na­ge Nu­Get Pac­ka­ges, vy­hľa­daj­te ba­lí­ček Win­dowsA­zu­re.Mo­bi­le­Servic­es a pri­daj­te naň od­kaz. V sú­bo­re App.xaml.cs pri­daj­te re­fe­ren­ciu na na­mes­pa­ce:

using Mic­ro­soft.Win­dowsA­zu­re.Mo­bi­le­Servic­es;

Do sú­bo­ru pri­daj­te kód:

pub­lic sta­tic Mo­bi­le­Servic­eC­lient Mo­bi­le­Servic­e = new Mo­bi­le­Servic­eC­lient(
"https://zoz­na­mu­loh.azu­re-mo­bi­le.net/",
"iHlKtHakccf...zvu­šok kľú­ča"
);

Pri­daj­te kód trie­dy Item:

pub­lic class Item
{
pub­lic string Id { get; set; }
pub­lic string Text { get; set; }
}

Na vlo­že­nie zá­zna­mu pos­lú­ži kód:

Item item = new Item { Text = "Pri­da­ná po­lož­ka" };
await App.Mo­bi­le­Servic­e.Get­Tab­le<Item>().In­sertAs­ync(item);

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter