Môžu procesory Power8 v podnikoch nahradiť x86?

Ho­ci sú server­y s pro­ce­sor­mi x86 bez­kon­ku­ren­čne naj­roz­ší­re­nej­šie, ne­mu­sia byť vždy vhod­nou voľ­bou na ur­či­té ty­py zá­ťa­že. Za­ují­ma­vou voľ­bou mô­žu byť eš­te re­la­tív­ne no­vé pro­ce­so­ry Power8 od IBM, kto­ré mô­žu niek­to­ré úko­ny vy­ko­ná­vať so znač­ne vy­ššou efek­ti­vi­tou. Tre­ba si však dob­re roz­my­slieť, na aké na­sa­de­nie ich vy­užiť.

Ho­ci pro­ce­so­ry Power sú li­nuxovým ker­ne­lom pod­po­ro­va­né už od ro­ku 2001, až v pos­led­nom ča­se sa doč­ka­li vý­raz­nej­šej po­zor­nos­ti v po­do­be op­ti­ma­li­zá­cie a pri­da­nia špe­ciál­nych roz­ší­re­ní v li­nuxových dis­tri­bú­ciách prá­ve pre ten­to typ pro­ce­so­rov. IBM spo­lup­ra­cu­je pre­dov­šet­kým so SU­SE, ale aj s ďal­ší­mi veľ­ký­mi hráč­mi na po­li Li­nuxu, aby pre sys­té­my Power bo­li k dis­po­zí­cii rov­na­ké nás­tro­je ako pre sys­té­my s pro­ce­sor­mi x86. Pra­cu­je sa aj na sof­tvé­ro­vej kom­pa­ti­bi­li­te, aby bo­li pre ar­chi­tek­tú­ru Power dos­tup­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie pou­ží­va­né aj na sys­té­moch x86, čo má fir­mám umož­niť ľah­šiu mig­rá­ciu ale­bo vy­uži­tie oboch tých­to sys­té­mov v rám­ci jed­né­ho pros­tre­dia.

IBM pri ar­chi­tek­tú­re Power8 za­pra­co­va­lo na vý­raz­nom zvý­še­ní vý­ko­nu v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ar­chi­tek­tú­rou Power7/ Power7+ a ok­rem pri­da­nia viac ja­dier je kaž­dé jad­ro schop­né zvlád­nuť viac zá­ťa­že, ako to bo­lo pred­tým. Ce­na je však po­dob­ná a ani ener­ge­tic­ké ná­ro­ky nev­zrást­li. Ide te­da o veľ­mi priaz­ni­vú rov­ni­cu. Či­py do­ká­žu pra­co­vať aj s dá­ta­mi v oboch for­má­toch en­dia­ni­ty, nie­len v ma­lej (ako je to pri sys­té­moch x86) ale­bo vo veľ­kej (ako pri main­fra­moch a množ­stve ďal­ších unixových sys­té­mov), čo zjed­no­du­šu­je vý­me­nu dát me­dzi rôz­ny­mi sys­té­ma­mi.

Zmien a no­vi­niek v Power8 je, sa­moz­rej­me, viac, ale dô­le­ži­té je, že ana­ly­ti­ci sú pres­ved­če­ní, že IBM sa po­da­ri­lo prísť s ta­kým za­ují­ma­vým rie­še­ním, o kto­rom sto­jí za to uva­žo­vať. Fir­my tak ma­jú ži­vo­tas­chop­nú al­ter­na­tí­vu k server­om x86, pri­čom pre­chod na ne by ne­mal byť extrém­ne ná­roč­ný a bo­les­ti­vý. A vý­sled­kom by ma­la byť vy­ššia efek­ti­vi­ta naj­mä v ob­las­ti webo­vej zá­ťa­že, ana­ly­tic­kých úloh a spra­co­va­nia veľ­kých ob­je­mov dát. Sa­moz­rej­me, jed­na vec sú benchmar­ky, kto­ré IBM pre­zen­tu­je, a dru­há je bež­ná prax, kde mô­žu byť ur­či­té roz­die­ly zrej­mé. Tre­ba si te­da vy­skú­šať vo vlas­tnom pros­tre­dí, o koľ­ko je kto­ré rie­še­nie lep­šie.

Pre IBM je, sa­moz­rej­me, ťaž­ké kon­ku­ro­vať zá­pla­ve server­ov x86, kto­ré pre­dá­va­jú naj­mä niek­to­rí čín­ski vý­rob­co­via s mi­ni­mál­nou mar­žou, ale ten­to seg­ment preň nie je ani cie­ľom. Pro­ce­so­ry Power ma­jú os­lo­viť fir­my, kto­ré ku­pu­jú drah­šie, znač­ko­vé server­y x86 (ty­pic­ky od veľ­kých hrá­čov ako Dell či HP) a pý­ta­jú sa, či neexis­tu­je efek­tív­nej­šie rie­še­nie ako to, kto­ré ma­jú. Dô­le­ži­tý je naj­mä typ zá­ťa­že, na kto­rý by mal byť no­vý sys­tém pou­ži­tý.

Ak sa fir­me sys­té­my Power os­ved­čia a uká­žu sa ako efek­tív­nej­šie než exis­tu­jú­ce rie­še­nia, po­tom je to roz­hod­ne dô­vod na ich za­ra­de­nie do jej infra­štruk­tú­ry. Ako sme už uvied­li, nap­rík­lad pri spra­co­va­ní veľ­kých ob­je­mov dát a vy­ko­ná­va­ní ana­lýz mô­že byť efek­ti­vi­ta op­ro­ti sys­té­mom x86 nao­zaj vý­raz­ne vy­ššia.

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter