Výhody zálohovania v cloude pre malé a stredné podniky

Ter­mín bu­si­ness cri­ti­cal, kto­rý ozna­ču­je ži­vot­ne dô­le­ži­té pro­ce­sy na kon­ti­nui­tu pod­ni­ka­nia, sa v kor­po­rát­nom sve­te pou­ží­va čas­to, vý­stiž­ný je však aj vo vzťa­hu k pod­ni­ka­niu SMB. Pre­čo? Zváž­te sa­mi, čo všet­ko je vo va­šej fir­me v oh­ro­ze­ní, ak bu­de­te če­liť náh­le­mu vý­pad­ku slu­žieb. Zna­me­nal by pre vás vý­pa­dok stra­tu his­to­ric­kých dát, zmiz­li by va­še úda­je o zá­kaz­ní­koch, priš­li by ste o svo­je in­te­lek­tuál­ne vlas­tníc­tvo?

Mno­ho fi­riem stá­le pod­ce­ňu­je po­ten­ciál­ny do­sah ha­vá­rie, a to aj na­priek zrej­mým ne­ga­tív­nym dôs­led­kom na kon­ti­nui­tu pod­ni­ka­nia. Vý­pa­dok na­vy­še oh­ro­zu­je rov­na­kou mie­rou veľ­kú i ma­lú or­ga­ni­zá­ciu - nej­de te­da o vec, kto­rú by ma­li brať do úva­hy iba kor­po­rá­cie. Pre­dov­šet­kým v ob­las­ti SMB mô­žu byť dôs­led­ky ne­dos­ta­toč­nej ochra­ny dát kri­tic­ké a z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka ve­dú­ce až k ukon­če­niu čin­nos­ti fir­my.

Vý­ho­dy ma­lých a stred­ných fi­riem sú pruž­nosť a flexibil­nosť. Ľah­šie tak mô­žu adap­to­vať no­vé tech­no­ló­gie, me­to­di­ky a tech­ni­ky, ako je nap­rík­lad rie­še­nie na bá­ze clou­du. To sa vďa­ka šká­lo­va­teľ­nos­ti to­tiž mô­že pris­pô­so­biť špe­ci­fic­kým pot­re­bám tak­mer aké­ho­koľ­vek biz­ni­su. Rie­še­nie na bá­ze clou­du ta­kis­to fir­mám šet­rí pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a zvy­šu­je účin­nosť. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, umož­ňu­je im stať sa kon­ku­ren­cies­chop­ný­mi.

Zo stra­ny SMB čas­to po­čuť ar­gu­ment, že in­ves­tí­cie do clou­du, to je zá­le­ži­tosť len veľ­kých kor­po­rá­cií. Ta­ké­to tvr­de­nie však jed­no­du­cho nie je prav­di­vé. SMB sa čas­to cí­tia pri­pú­ta­né k star­ším zá­lo­ho­va­cím rie­še­niam, tre­ba si však uve­do­miť, že ta­ké­to rie­še­nia bo­li uši­té na mie­ru tech­no­ló­giám spred 15 ro­kov. Ak­ti­vi­ta a flexibi­li­ta dneš­ných SMB ich op­ro­ti kor­po­rá­ciám, nao­pak, sta­via do ove­ľa lep­šej po­zí­cie. Ma­lé a stred­né fir­my mô­žu krea­tív­nej­šie pre­mýš­ľať, ako za­bez­pe­čia ob­no­vu po ha­vá­rii v rám­ci šir­šie­ho prís­tu­pu k ochra­ne dát. S nás­tu­pom vir­tua­li­zá­cie, cloud com­pu­tin­gu a mno­hých ďal­ších ap­li­ká­cií už za­sta­ra­ná tech­no­ló­gia ochra­ny dát nie je na­ďa­lej adek­vát­na, ho­ci ju mno­ho fi­riem stá­le pou­ží­va. Fir­my ma­jú ši­ro­ké mož­nos­ti vý­be­ru z rôz­nych ty­pov zá­lo­ho­va­nia a uk­la­da­nia dát a mô­žu sa roz­hod­núť, kto­rý je naj­lep­ší pre ich pod­ni­ka­nie a kto­rý vy­ho­vu­je po­žia­dav­kám mo­der­né­ho biz­ni­su. Či už ide o rie­še­nie na mie­ru, clou­do­vé rie­še­nie, ale­bo prí­pad­ne kom­bi­ná­ciu oboch.

Vý­ho­dy im­ple­men­tá­cie clou­du pre fir­my SMB

Zá­sad­ná vec pre kaž­dú or­ga­ni­zá­ciu je of­fsi­te rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie, te­da zá­lo­ho­va­nie na mies­te mi­mo da­nej lo­ka­li­ty. Je však na po­ču­do­va­nie, koľ­ko spo­loč­nos­tí ta­ké­to rie­še­nie vô­bec ne­má. Fir­my stá­le dá­va­jú pred­nosť zá­lo­ho­va­niu dát po­mo­cou tra­dič­ných me­tód, te­da na disk či pás­ku. Ho­ci tie­to rie­še­nia sú v ur­či­tých prí­pa­doch vhod­né, pri­ná­ša­jú aj ri­zi­ká a ne­vý­ho­dy. In­ves­tí­cie do dis­ko­vých po­lí bý­va­jú veľ­ké a pás­ky sú za­sa ľah­ko poš­ko­di­teľ­né mag­ne­tiz­mom či pou­ží­va­teľ­skou chy­bou. Pro­ces ob­no­vy dát z pá­sok na­vy­še bý­va zdĺha­vý a ná­roč­ný, a tak to nie je ideál­ne na rie­še­nie nás­led­kov po vý­pad­ku IT. Pás­ka i disk ma­jú ur­či­te svo­ju vy­uži­teľ­nosť, hlav­né vý­ho­dy clou­du sú však rých­losť a dos­tup­nosť.

Vy­uži­tie vir­tua­li­zá­cie na ochra­nu dát vrá­ta­ne vir­tua­li­zo­va­ných zá­loh a rie­še­ní na rep­li­ká­ciu nie je žiad­na no­vin­ka. No­vé však je vy­uži­tie hos­tin­gu tých­to slu­žieb v clou­de. Vy­uži­tie nás­tro­jov na vir­tua­li­zá­ciu, kto­ré umož­ňu­je tie­ro­vé uk­la­da­nie, je pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky dô­le­ži­tá al­ter­na­tí­va. Väč­ši­nou to­tiž hľa­da­jú sil­né rie­še­nie, kto­ré mi­ni­mál­ne pre­ru­šu­je ope­rá­cie na úrov­ni lo­kál­ne­ho zá­lo­ho­va­nia ale­bo ob­no­vo­va­nia.

Pri­ja­tie clou­do­vé­ho rie­še­nia ako sú­čas­ti stra­té­gie ochra­ny dát pre mo­der­né dá­to­vé cen­trum po­nú­ka aj ďal­šie vý­ho­dy. Je to nap­rík­lad už spo­mí­na­ný fi­nanč­ný be­ne­fit. Služ­by skla­do­va­nia v clou­de sú zvy­čaj­ne úč­to­va­né len na zá­kla­de vy­uží­va­nia ur­či­tej ka­pa­ci­ty, fir­my te­da pla­tia len za to, čo sku­toč­ne pou­ží­va­jú. To uľah­ču­je vlas­tní­kom spo­loč­nos­ti plá­no­va­nie roz­poč­tu na úlo­žis­ko pre prí­pad ob­no­vy po ha­vá­rii, čo je jed­no­duch­šie ako in­ves­tí­cia do dra­hých dis­ko­vých po­lí.

Vý­hod­né je aj to, že fir­my SMB nie sú via­za­né rov­na­ký­mi práv­ny­mi zá­väz­ka­mi vzhľa­dom na dá­ta ako väč­šie fi­nan­čné a vlád­ne or­ga­ni­zá­cie. To ot­vá­ra aj viac mož­nos­tí na uk­la­da­nie do clou­du. Mno­ho väč­ších clou­do­vých pos­ky­to­va­te­ľov vrá­ta­ne Ama­zo­nu a Mic­ro­soft Azu­re po­nú­ka tzv. geo­re­dun­dač­né ba­lí­ky, kto­ré umož­ňu­jú skla­do­vať dá­ta v iných kra­ji­nách.

Ti­py pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky, kto­ré chcú bez­peč­né mo­der­né dá­to­vé cen­trum

1. Vy­ber­te tú správ­nu ochra­nu dát pod­ľa po­žia­da­viek mo­der­né­ho biz­ni­su

Pa­mä­taj­te, že kľú­čo­vá tech­no­ló­gia v mo­der­nom dá­to­vom cen­tre je vir­tua­li­zá­cia. Sú­čas­ťou va­šej stra­té­gie ochra­ny dát a ob­no­vy po ha­vá­rii by ma­lo byť aj clou­do­vé rie­še­nie. Dob­re však zváž­te, aké nás­tro­je im­ple­men­tu­je­te a akých par­tne­rov si na to vy­be­rie­te. Uis­ti­te sa, že rie­še­nie, kto­ré vy­be­rá­te, dá­va zmy­sel v sú­vis­los­ti s va­ším pod­ni­ka­ním (vý­rob­ná fir­ma má iné po­žia­dav­ky než e-shop). Pre SMB sú na vý­ber rie­še­nia zá­lo­ho­va­nia, kto­ré sú ce­no­vo dos­tup­né, ľah­ko pou­ži­teľ­né a ga­ran­tu­jú mi­ni­mál­ne pre­ru­šo­va­nie va­šej čin­nos­ti. Je dô­le­ži­té, aby ste sa­mi uro­bi­li pries­kum tr­hu a zis­ti­li, kto­ré rie­še­nia naj­lep­šie zod­po­ve­da­jú va­šim pod­ni­ka­teľ­ským pot­re­bám.

2. Všet­ko si spo­čí­taj­te!

Je dô­le­ži­té zvá­žiť nák­la­dy na za­ve­de­nie rie­še­nia v kon­texte va­šej stra­té­gie ochra­ny dát, aby ste zis­ti­li, či je ochra­na dát po ha­vá­rii v clou­de vhod­ná pri va­šom pod­ni­ka­ní. Zváž­te, či má z fi­nan­čnej per­spek­tí­vy zmy­sel zá­lo­ho­vať do clou­du všet­ko ale­bo len ur­či­té dá­ta. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov je naj­vý­hod­nej­ší tie­ro­vý prís­tup k uk­la­da­niu dát, kto­rý kom­bi­nu­je lo­kál­ne zá­lo­ho­va­nie, pás­ky a clou­do­vé zá­lo­ho­va­nie, čím za­is­ťu­je kom­plet­nú ochra­nu. Je pod­stat­né zvá­žiť aj ri­zi­ká. Skús­te si od­po­ve­dať na otáz­ky: Čo sa sta­ne, ak ne­zain­ves­tu­jem do správ­ne­ho rie­še­nia? Aký mô­že byť po­ten­ciál­ny dl­ho­do­bý vplyv na mo­je pod­ni­ka­nie?

3. Maj­te plán!

Ak ma­jú fir­my všet­ko správ­ne nap­lá­no­va­né, mô­že byť ob­no­va po ha­vá­rii v clou­de jed­no­du­chá. Ma­lé a stred­né pod­ni­ky si však mu­sia byť is­té, že sú prip­ra­ve­né na ha­vá­riu. To zna­me­ná pres­ne ve­dieť, ako ich pros­tre­die vy­ze­rá pred ha­vá­riou, čo im umož­ní pre­bu­do­vať ho v prí­pa­de vý­pad­ku. Uis­ti­te sa, že má­te aj stra­té­giu, aby ste za­brá­ni­li ha­vá­rii. Ideál­ne sú v tom­to prí­pa­de mo­ni­to­ro­va­cie nás­tro­je, kto­ré od­ha­lia prob­lé­my so zá­lo­ho­va­ním a vý­ko­nom skôr, než sú pria­mo pos­tih­nu­tí pou­ží­va­te­lia či ap­li­ká­cie. V prí­pa­de vý­pad­ku sa uis­ti­te, že sú va­ši za­mes­tnan­ci schop­ní pra­co­vať aj po­čas vý­pad­ku, a od­had­ni­te, ako dl­ho mô­že vý­pa­dok tr­vať. Ak má­te zos­ta­ve­ný plán, pa­mä­taj­te na je­ho otes­to­va­nie. Je nep­rí­jem­né zis­tiť, že ne­fun­gu­je, až keď dôj­de k ha­vá­rii.

Autor: Mar­tin Štětka, re­gio­nál­ny ma­na­žér CZ.SK.HU. Veeam Software

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter