Základné aspekty kvalitného webhostingu

Pred­pok­la­dom bez­prob­lé­mo­vé­ho fun­go­va­nia webo­vej strán­ky v pros­tre­dí inter­ne­tu je kva­lit­ný a spo­ľah­li­vý web­hos­ting. Na kto­ré zá­klad­né as­pek­ty sa pri vý­be­re web­hos­tin­go­vých slu­žieb za­me­rať?

Bez­peč­nosť na pr­vom mies­te

V pos­led­nom ob­do­bí na­ras­tá si­la a in­ten­zi­ta tzv. DoS (de­nial of servic­e) úto­kov, kto­rých cie­ľom je spo­ma­le­nie až zne­fun­kčne­nie inter­ne­to­vých strá­nok. Za­ují­maj­te sa o to, ako váš web­hos­ter pris­tu­pu­je k ochra­ne svo­jich server­ov­ých slu­žieb pred nech­ce­ný­mi útok­mi. Zod­po­ved­ný pos­ky­to­va­teľ má vop­red prip­ra­ve­né opat­re­nia a rie­še­nia eli­mi­nu­jú­ce dôs­led­ky úto­kov DoS na služ­by svo­jich zá­kaz­ní­kov a ve­nu­je veľ­kú po­zor­nosť bu­do­va­niu sys­té­mu na de­tek­ciu a lik­vi­dá­ciu zdro­ja úto­kov. Dôs­led­ná príp­ra­va na reál­ne úto­ky sa mô­že reali­zo­vať za­po­je­ním do ria­de­ných cvi­če­ní, pri kto­rých sa útok DoS si­mu­lu­je. Cie­ľom je príp­ra­va na útok DoS a od­ha­le­nie mož­nos­ti za­ve­de­nia účin­ných proti­opat­re­ní pred reál­nym úto­kom.

Sú­čas­ťou web­hos­tin­gu sú e-mai­lo­vé služ­by. Nik­to vo svo­jej schrán­ke ne­vi­dí rád ne­vy­žia­da­nú poš­tu. Ako sú va­še e-mai­ly chrá­ne­né pred spa­mom? Úro­veň filtrá­cie ne­vy­žia­da­nej poš­ty mož­no nas­ta­vo­vať v ad­mi­nis­trač­nom pa­ne­li. Greylis­ting je me­tó­da bo­ja pro­ti spa­mu, kto­rá do­ká­že od­mie­tať spam s vy­so­kou účin­nos­ťou. Pr­vý po­kus o do­ru­če­nie e-mai­lu poš­to­vý server od­miet­ne a od­osie­la­cí stroj in­for­mu­je, aby to skú­sil opäť o chvíľ­ku.

Nás­tro­je, kto­ré spa­me­ri pou­ží­va­jú, ro­zo­sie­la­jú poš­tu na mi­lió­ny e-mai­lo­vých adries. Zväč­ša ne­do­ká­žu v tom­to množ­stve kon­tro­lo­vať, či sa kaž­dý od­os­la­ný e-mail v po­riad­ku do­ru­čil, a tak sa po do­čas­nom od­miet­nu­tí nik­dy ne­po­kú­sia e-mail opäť do­ru­čiť. Re­gu­lár­ne poš­to­vé server­y e-mail po do­čas­nom od­miet­nu­tí opa­ku­jú stá­le doo­ko­la, po­kiaľ ne­dos­ta­nú potvr­de­nie, že bol v po­riad­ku pri­ja­tý. DKIM je tech­ni­ka, kto­rá po­mo­cou asy­met­ric­ké­ho šif­ro­va­nia do­ká­že za­ru­če­ným spô­so­bom ove­riť, či bol kon­krét­ny e-mail vrá­ta­ne je­ho nez­me­ne­né­ho ob­sa­hu za­sla­ný z kon­krét­nej do­mé­ny.

Šif­ro­va­nie poš­ty po­mo­cou SSL - pro­to­kol SSL (Se­cu­re Soc­ket Layer) je jed­na z naj­bež­nej­ších me­tód za­is­te­nia bez­peč­né­ho pre­no­su dát, pri kto­rej do­chá­dza po­mo­cou di­gi­tál­nych cer­ti­fi­ká­tov k za­šif­ro­va­niu ko­mu­ni­ká­cie me­dzi klien­tom (webo­vým pre­hlia­da­čom, e-mai­lo­vým klien­tom) a server­om. Pou­ží­va­teľ má tak is­to­tu, že server, kto­ré­mu od­osie­la dá­ta, je sku­toč­ne server, kto­rý za­mýš­ľal nav­ští­viť, a od­ov­zdá­va­né dá­ta ne­mô­že zneu­žiť tre­tia stra­na. Bez­peč­ný a dô­ve­ry­hod­ný web má te­da nain­šta­lo­va­ný na hos­tin­gu cer­ti­fi­kát SSL.

Anti­ví­ru­so­vá ochra­na elek­tro­nic­kej poš­ty je sa­moz­rej­mosť. Všet­ky pri­chá­dza­jú­ce e-mai­ly vrá­ta­ne príl­oh a ar­chí­vov sú chrá­ne­né pred po­čí­ta­čo­vý­mi ví­rus­mi. V prí­pa­de náj­de­nia na­ka­ze­né­ho sú­bo­ru sa e-mail za­šle späť od­osie­la­te­ľo­vi poš­ty a ad­re­sát je in­for­mo­va­ný o tom, že v sprá­ve bo­la náj­de­ná in­fek­cia.

Dos­tup­nosť a sta­bi­li­ta

Kaž­dý ma­ji­teľ webo­vé­ho pro­jek­tu tú­ži po tom, aby je­ho webo­vá strán­ka bo­la pre náv­štev­ní­kov prís­tup­ná bez vý­pad­kov. Dá­ta na server­och mu­sia byť pra­vi­del­ne zá­lo­ho­va­né v rám­ci pri­már­ne­ho klas­tra a pra­vi­del­ne prek­lá­pa­né na se­kun­dár­ny klas­ter, kto­rý je prip­ra­ve­ný na pos­ky­to­va­nie dát v prí­pa­de prob­lé­mov s pri­már­nym klas­trom.

Zdro­je zá­lož­né­ho na­pá­ja­nia server­ov ma­jú opod­stat­ne­nie v prí­pa­de ne­ča­ka­né­ho vý­pad­ku elek­tric­kej ener­gie. Váš web tak bu­de bež­ať aj vte­dy, ak dôj­de k vý­pad­ku elek­tric­kej ener­gie v lo­ka­li­te umies­tne­nia server­ov web­hos­te­ra. Pre prí­pad tech­nic­kých prob­lé­mov má dob­rý web­hos­ter za­bez­pe­če­nú nep­retr­ži­tú služ­bu svo­jich ad­mi­nis­trá­to­rov, kto­rí za­siah­nu, ak je to pot­reb­né, a prob­lém vy­rie­šia do nie­koľ­kých mi­nút.

Štan­dar­dom dob­rých hos­tin­gov je up­ti­me na úrov­ni 99,9 %. Ak up­ti­me slu­žieb je niž­ší ako de­fi­no­va­ný štan­dard, mô­že­te zís­kať ga­ran­ciu vrá­te­nia pe­ňa­zí. Vý­pad­ky na úrov­ni nie­koľ­kých mi­nút me­sač­ne sú to­le­ro­va­teľ­né. V prí­pa­de opa­ku­jú­cich sa vý­pad­kov zváž­te zme­nu pos­ky­to­va­te­ľa.

Va­ria­bi­li­ta web­hos­tin­gu

Váš web­hos­ting by mal ve­dieť rásť spo­lu s va­ši­mi plán­mi. Zo zdie­ľa­né­ho web­hos­tin­gu mô­že­te chcieť ča­som prejsť na zlo­ži­tej­šie server­ov­é rie­še­nie. Jed­not­liv­ci a men­ší pod­ni­ka­te­lia spra­vid­la sia­ha­jú po zdie­ľa­nom web­hos­tin­gu, kde sú na fy­zic­kom server­i umies­tne­né de­siat­ky až stov­ky vir­tuál­nych server­ov rôz­nych ma­ji­te­ľov webo­vých strá­nok.

Po­pu­lár­ny je mul­ti­hos­ting, po­nú­ka­jú­ci hos­to­va­nie via­ce­rých sa­mos­tat­ných do­mén v rám­ci jed­né­ho ba­líč­ka. Ma­ji­te­lia veľ­kých inter­ne­to­vých ob­cho­dov, dis­kus­ných fór, in­for­mač­ných a spra­vo­daj­ských server­ov hľa­da­jú sta­bil­nej­ší a roz­sia­hlej­ší web­hos­ting. Špič­ko­vý pos­ky­to­va­teľ web­hos­tin­gu má pre vás prip­ra­ve­né aj rie­še­nia vy­ža­du­jú­ce vy­so­ké štan­dar­dy web­hos­tin­gu, ako je pre­ná­jom a sprá­va vir­tuál­nych server­ov, de­di­ko­va­ných server­ov ale­bo ap­li­kač­ných server­ov. Pra­vi­del­ný up­gra­de naj­nov­ších dos­tup­ných ver­zií jed­not­li­vých kom­po­nen­tov a tech­no­ló­gií web­hos­tin­gu by mal byť sa­moz­rej­mos­ťou.

Ad­mi­nis­trač­né roz­hra­nie

Vy­ho­vu­je vám on-li­ne roz­hra­nie pos­ky­to­va­te­ľa na sprá­vu web­hos­tin­gu z di­zaj­no­vej a fun­kčnej strán­ky? V on-li­ne roz­hra­ní na sprá­vu web­hos­tin­gu má­te mož­nosť ak­tív­nej sa­mos­tat­nej ad­mi­nis­trá­cie a nas­ta­vo­va­nia pa­ra­met­rov web­hos­tin­gu. Štan­dar­dom je za­kla­da­nie a údr­žba e-mai­lo­vých schrá­nok na do­mé­ne, sprá­va da­ta­báz, vir­tuál­nych server­ov, edi­tá­cia zá­zna­mov DNS a ov­lá­da­nie dopl­nko­vých slu­žieb, ako je napr. in­šta­lá­cia re­dak­čných sys­té­mov na jed­no klik­nu­tie a in­šta­lá­cia dopl­nko­vých plu­gi­nov. Vý­hod­ná je mož­nosť flexibil­nej zme­ny nas­ta­ve­nia dis­ko­vé­ho pries­to­ru.

Zá­kaz­níc­ka pod­po­ra

Z ča­su na čas mô­že­te pot­re­bo­vať kon­zul­tá­ciu a po­moc zá­kaz­níc­kej pod­po­ry. Tech­nic­ká lin­ka pod­po­ry má fun­go­vať non­stop. Sys­te­ma­tic­ky ško­le­ní ope­rá­to­ri vám po­ra­dia v kto­rú­koľ­vek den­nú ale­bo noč­nú ho­di­nu po­čas ce­lé­ho ro­ka. Se­rióz­na spo­loč­nosť sle­du­je a vy­hod­no­cu­je prá­cu svo­jej tech­nic­kej pod­po­ry na pra­vi­del­nej bá­ze, aby zá­kaz­ník dos­tal us­po­ko­ji­vú pod­po­ru. Zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­jú­ci vy­ššie server­ov­é rie­še­nia má­va­jú mož­nosť ko­mu­ni­ká­cie pria­mo s ad­mi­nis­trá­tor­mi sys­té­mu.

Web­hos­ting na skúš­ku

Špič­ko­vý web­hos­ter svo­jim služ­bám ve­rí a po­núk­ne vám svoj web­hos­ting bez­plat­ne na skúš­ku. Vy­skú­ša­te si tak ad­mi­nis­trač­né roz­hra­nie web­hos­tin­gu, je­ho sta­bi­li­tu, rých­losť a spo­ľah­li­vosť. Tes­to­va­cie ob­do­bie web­hos­tin­gu sa mô­že po­hy­bo­vať od štr­nás­tich dní po je­den me­siac.

Autor: Má­ria Schvar­czo­vá, PR & mar­ke­ting, AC­TI­VE 24 Slo­ven­sko

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter