Webhosting

Ako zmeniť poskytovateľa hostingu s úsmevom

Vy­brať si spo­ľah­li­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa hos­tin­gu zna­me­ná ušet­riť ko­pu ner­vov, ča­su a pe­ňa­zí. Mô­že sa ľah­ko stať, že vás zlá­ka neo­do­la­teľ­ne níz­ka ce­na ale­bo sa stra­tí­te v blu­dis­ku rek­lam­ných po­núk na ten za­ru­če­ne naj­lep­ší hos­ting na sve­te a ne­vy­be­rie­te si na pr­vý po­kus dob­re.

To, že ste šliap­li ved­ľa, zis­tí­te, až keď vám web už napl­no beží a pri­ná­ša zisk, o kto­ré­ho znač­nú časť vás obe­ra­jú čas­té vý­pad­ky či mi­zer­ná pod­po­ra zo stra­ny váš­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Úspeš­nosť váš­ho webu bý­va úmer­ná je­ho náv­štev­nos­ti a s ňou za­sa úz­ko sú­vi­sia ná­ro­ky je­ho pre­vádz­ky na sys­té­mo­vé pros­tried­ky hos­tin­gu. V ta­kej­to si­tuá­cii si uve­do­mí­te, že na ús­peš­ný web ne­pot­re­bu­je­te čo naj­lac­nej­ší, ale čo naj­kva­lit­nej­ší hos­ting. Prí­de­te na to, že sa vám neop­la­tí ušet­riť zo­pár eur me­sač­ne na úkor dos­tup­nos­ti webu a prísť po­čas vý­pad­ku o veľ­ký biz­nis len pre­to, že váš po­ten­ciál­ny zá­kaz­ník sa prá­ve vte­dy ne­dos­tal na va­šu strán­ku, a tak si ob­jed­nal služ­by u kon­ku­ren­cie. Zra­zu je pre vás by­tos­tne dô­le­ži­té pres­ťa­ho­vať svoj web in­de - šťas­tne a bez­bo­les­tne.

Ak pat­rí­te k pa­sív­nym pou­ží­va­te­ľom inter­ne­tu, ne­má­te dos­ta­toč­né skú­se­nos­ti a svoj web ste si ne­vy­ví­ja­li sa­mi, rad­šej neexpe­ri­men­tuj­te a po­žia­daj­te o pre­sun od­bor­ní­ka, nap­rík­lad auto­ra webu ale­bo váš­ho no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Po­kiaľ je­ho tech­nic­ká pod­po­ra za nie­čo sto­jí, ur­či­te vám rád vy­ho­vie. Nas­le­du­jú­ce riad­ky sú ur­če­né tým z vás, kto­rí si dos­ta­toč­ne ve­ria a naj­rad­šej sa spo­lie­ha­jú sa­mi na se­ba.

Kaž­dý vie, že je dob­ré mať ak­tuál­nu kó­piu svo­jej strán­ky ulo­že­nú pre is­to­tu u se­ba. Na­priek to­mu má, sa­moz­rej­me, väč­ši­na ľu­dí len je­di­nú ver­ziu svo­jej strán­ky - po­cho­pi­teľ­ne tú, kto­rá je na server­i pos­ky­to­va­te­ľa... Ak ste me­dzi ni­mi, urob­te pr­vú dô­le­ži­tú vec - za­zá­lo­huj­te si dá­ta do svoj­ho po­čí­ta­ča. Sko­pí­ruj­te všet­ko z FTP server­a rov­na­kým spô­so­bom, ako ste to nah­rá­va­li na server. Za­cho­vaj­te ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru, a ak je to mož­né, aj at­ri­bú­ty sú­bo­rov a ad­re­sá­rov. Ak pou­ží­va­te da­ta­bá­zy, vy­expor­tuj­te si aj tie a ulož­te u se­ba. Mô­že­te pou­žiť prog­ram na vzdia­le­nú ad­mi­nis­trá­ciu da­ta­báz ale­bo on-li­ne nás­troj, kto­rý vám po­nú­ka váš pos­ky­to­va­teľ, naj­čas­tej­šie to bý­va phpMyAd­min, phpPgAd­min, Ad­mi­ner a iné. Ne­za­bud­ni­te ani na e-mai­ly, ak ich má­te iba na mai­lo­vom server­i a pris­tu­pu­je­te k nim cez pro­to­kol IMAP.

Dá­ta si za­zá­lo­huj­te rad­šej eš­te skôr, než svoj zá­mer mig­ro­vať preč ozná­mi­te svoj­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi. Niek­to­rí pos­ky­to­va­te­lia rea­gu­jú na ta­ké­ho ozná­me­nie dosť zle. Mô­žu vám nap­rík­lad za­blo­ko­vať prís­tup na server eš­te skôr, než pre­sun do­kon­čí­te, ale­bo vám ako bo­nus za od­chod zní­žia rých­losť a va­še strán­ky pôj­du ako v le­te na sán­kach.

Keď má­te strán­ku stiah­nu­tú u se­ba v po­čí­ta­či, skon­tro­luj­te si v zdro­jo­vých kó­doch, či v nich nie sú na­pev­no ulo­že­né ab­so­lút­ne od­ka­zy na strán­ky, ob­ráz­ky a iné zdro­je umies­tne­né na pô­vod­nom hos­tin­gu. Tre­ba ich zme­niť, aby fun­go­va­li aj po pre­su­ne. Ak pou­ží­va­te vlas­tnú do­mé­nu a pre­sú­va­te ju spo­lu s hos­tin­gom, tá­to sta­rosť vám zrej­me od­pad­ne, pre­to­že ad­re­sy va­šich skrip­tov bu­dú aj po pre­su­ne rov­na­ké. Ak pou­ží­va­te ne­ja­ký re­dakč­ný sys­tém, bu­de­te mu­sieť op­ra­viť ab­so­lút­ne ces­ty a iné úda­je v kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­roch, hlav­ne prís­tu­po­vé úda­je do da­ta­bá­zy. Ke­by ste ich nez­me­ni­li, dá­ta by sa na­čí­ta­va­li zo server­a pô­vod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa a po zru­še­ní služ­by u ne­ho by vám strán­ka pres­ta­la fun­go­vať. Re­dak­čných sys­té­mov je ve­ľa a kaž­dý má svo­je špe­ci­fi­ká, kto­ré tre­ba pri mig­rá­cii dodr­žať. Vy­hľa­daj­te si na Goog­li ná­vod na mig­rá­ciu pre ten váš.

Po­žia­daj­te no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, aby vám spus­til hos­ting na je­ho server­och, daj­te po­zor na to, aby pod­po­ro­val skrip­to­va­cie ja­zy­ky a da­ta­bá­zy, kto­ré va­ša strán­ka pot­re­bu­je. Žia­daj­te pre is­to­tu hos­ting s rov­na­ký­mi ver­zia­mi skrip­to­va­cích ja­zy­kov a da­ta­báz, aké ste ma­li do­te­raz, aby ste pre­diš­li prob­lé­mom vy­plý­va­jú­cim z ne­kom­pa­ti­bi­li­ty va­šich skrip­tov s nov­ší­mi ver­zia­mi. Dos­ta­ne­te prís­tu­po­vé úda­je, po­mo­cou kto­rých si mô­že­te dá­ta na­ko­pí­ro­vať na server, im­por­to­vať da­ta­bá­zy, po­vyt­vá­rať e-mai­lo­vé schrán­ky.

Pos­ky­to­va­teľ by vám mal umož­niť cez do­čas­nú ad­re­su ot­vo­riť v pre­hlia­da­či va­šu pre­su­nu­tú strán­ku, aby ste si moh­li ove­riť, či strán­ka beží, a op­ra­viť prí­pad­né chy­by, kto­ré sa bu­dú zob­ra­zo­vať na strán­ke ale­bo ich náj­de­te v chy­bo­vých lo­goch, zvy­čaj­ne v ad­mi­nis­trá­cii váš­ho hos­tin­gu. Niek­to­rí pos­ky­to­va­te­lia ma­jú vo svo­jom ad­mi­nis­trač­nom roz­hra­ní aj veľ­mi uži­toč­ný mig­rač­ný skript, kto­rý sám sko­pí­ru­je dá­ta od pô­vod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa k ne­mu, uve­de­ným op­ra­vám kon­fi­gu­rač­ných úda­jov sa však zrej­me i tak ne­vyh­ne­te. Ak si nie ste is­tí správ­nos­ťou vy­ko­ná­va­ných zmien a server­y váš­ho no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa eš­te dob­re ne­poz­ná­te, ne­boj­te sa kon­tak­to­vať tech­nic­kú pod­po­ru. Ľudia na dob­rom hel­pdes­ku poz­na­jú svo­je server­y do­ko­na­le a ve­dia vám rých­lo po­ra­diť.

V ďal­šom kro­ku nas­me­ruj­te svo­ju do­mé­nu na server no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Ak do­mé­na beží na DNS server­och sta­ré­ho pos­ky­to­va­te­ľa, naj­ľah­šie je zme­niť sme­ro­va­nie do­mé­ny na DNS server­y no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý by už vte­dy mal mať na svo­jich DNS server­och všet­ko prip­ra­ve­né na pre­vádz­ku va­šej do­mé­ny. DNS server­y do­mé­ny me­ní vždy jej re­gis­trá­tor. Ak je ním váš pô­vod­ný pos­ky­to­va­teľ, uro­bí­te dob­re, keď svoj­ho no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa po­žia­da­te, aby zob­ral do­mé­nu pod svo­ju sprá­vu. Pop­la­tok za tú­to zme­nu ne­bý­va vy­so­ký, niek­to­rí pos­ky­to­va­te­lia ju do­kon­ca ro­bia za­dar­mo. No­vý pos­ky­to­va­teľ po­tom na váš po­kyn pres­me­ru­je do­mé­nu na svo­je server­y, ne­pot­re­bu­je­te na to sú­čin­nosť pô­vod­né­ho re­gis­trá­to­ra va­šej do­mé­ny.

Zme­na sme­ro­va­nia do­mé­ny sa u jed­not­li­vých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia pre­ja­vu­je roz­lič­ne dl­ho. Vša­de by sa ma­la pre­ja­viť do 48 ho­dín. Po­čas pr­vých dvoch dní po vy­ko­na­ní zme­ny mô­žu niek­to­rí náv­štev­ní­ci vi­dieť strán­ku, kto­rú má­te u no­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, a iní za­se strán­ku u to­ho pô­vod­né­ho. Po­dob­ne aj poš­ta vám mô­že v tom ča­se cho­diť k pô­vod­né­mu aj no­vé­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi. To­to je nor­mál­ne a net­re­ba sa zne­po­ko­jo­vať, sta­čí poč­kať, kým sa všet­ky zá­zna­my DNS u jed­not­li­vých pos­ky­to­va­te­ľov prís­tu­pu na inter­net zjed­no­tia.

Ne­ruš­te hos­ting u pô­vod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa hneď, ne­chaj­te bež­ať asi týž­deň oba hos­tin­gy pa­ra­lel­ne. Pre­dí­de­te tak úbyt­ku náv­štev­ní­kov. Po týž­dni by už ur­či­te všet­ci ma­li vi­dieť len tú strán­ku, kto­rú má­te na no­vom hos­tin­gu. Po­tom mô­že­te (resp. mu­sí­te) po­koj­ne svo­je kon­to u pô­vod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa zru­šiť. Uis­ti­te sa, že sú zru­še­né všet­ky zá­zna­my z je­ho server­ov, aby sa nap­rík­lad nes­ta­lo, že pô­vod­né mai­lo­vé kon­to zos­ta­ne ak­tív­ne.

To by spô­so­bi­lo, že vám zá­kaz­ní­ci váš­ho pre­doš­lé­ho pos­ky­to­va­te­ľa ne­bu­dú môcť do­ru­čiť e-mai­ly do va­šej no­vej schrán­ky, pre­to­že tie bu­dú kon­čiť v pô­vod­ných schrán­kach, kto­ré už ne­pou­ží­va­te. Ne­za­bud­ni­te si ta­kis­to skon­tro­lo­vať nas­ta­ve­nia v prog­ra­me, kto­rý pou­ží­va­te na čí­ta­nie a od­osie­la­nie poš­ty, po­rov­naj­te si ich s údaj­mi, kto­ré náj­de­te vo svo­jom ad­mi­nis­trač­nom roz­hra­ní. Kaž­dý pos­ky­to­va­teľ hos­tin­gu mô­že mať tro­chu iné nas­ta­ve­nia a zvyk­los­ti, v prin­cí­pe však všet­ci pou­ží­va­jú rov­na­ké pro­to­ko­ly, a te­da po drob­ných úp­ra­vách by vám aj mai­lo­vá ko­mu­ni­ká­cia ma­la fun­go­vať bez prob­lé­mov.

Autor: Ivan Pe­ka­ro­vič, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Web­Hou­se, s. r. o.

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter