Prediktívna analytika

V projektoch big data nejde iba o technológie, ale aj o zmenu myslenia

Do­ká­žu ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát spl­niť prís­ľu­by a zvý­šiť pod­ni­kom tr­žby, zlep­šiť vzťa­hy s klien­tmi ale­bo do­kon­ca pri­niesť kon­ku­ren­čnú vý­ho­du? Vý­znam dát v pod­ni­koch neus­tá­le ras­tie. Pod­ľa ak­tuál­nej štú­die od Ac­cen­tu­re 59 per­cent ma­na­žé­rov z fi­riem, kto­ré pri pod­ni­ka­ní vy­uží­va­jú ana­lý­zy dát, po­va­žu­jú big da­ta za mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té a ďal­ších 34 per­cent za dô­le­ži­té.

Ich ná­zo­ry sú op­ráv­ne­né. De­väť z de­sia­tich res­pon­den­tov pries­ku­mu - pre­važ­ne ve­dú­cich ľu­dí zod­po­ved­ných za in­for­má­cie, pre­vádz­ku, dá­ta a ich ana­lý­zy, prí­pad­ne mar­ke­tin­go­vých a fi­nan­čných ria­di­te­ľov - tvr­dí, že sú spo­koj­ní s prí­nos­mi, kto­ré ana­ly­ti­ka biz­ni­su pri­ná­ša. Ana­lý­zy dát po­má­ha­jú fir­mám do­sa­ho­vať ši­ro­kú ple­já­du stra­te­gic­kých cie­ľov, ako sú nap­rík­lad iden­ti­fi­ká­cia no­vých zdro­jov tr­žieb, zlep­šo­va­nie zá­kaz­níc­kych slu­žieb či ze­fek­tív­ňo­va­nie pre­vádz­ky.

Obr. 1 Pod­ni­ky vy­uží­va­jú­ce nás­tro­je na big da­ta sú vo veľ­kej mie­re spo­koj­né s vý­sled­ka­mi, kto­ré tie­to tech­no­ló­gie biz­ni­su pri­ná­ša­jú 

Na veľ­kos­ti zá­le­ží

Pries­kum uka­zu­je, že big da­ta lá­ka­jú viac veľ­ké pod­ni­ky ako men­šie fir­my. Z ra­dov naj­väč­ších spo­loč­nos­tí po­va­žu­je ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát za mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té až 67 per­cent ma­na­žé­rov. Prá­ve tie­to fir­my aj naj­viac pro­fi­tu­jú z big da­ta. Dô­vo­dov mô­že byť via­ce­ro. Veľ­ké pod­ni­ky lep­šie ro­zu­me­jú po­ten­ciál­nym prí­no­som a viac sa sús­tre­dia na prak­tic­ké vy­uži­tie dát aj na reál­ne be­ne­fi­ty pre biz­nis. Sa­moz­rej­me, ma­jú aj viac zdro­jov, či už fi­nan­čných, ale­bo ľud­ských.

Kaž­dá fir­ma bez oh­ľa­du na veľ­kosť sa mô­že pou­čiť z pro­jek­tov, kto­ré sa už reali­zo­va­li. Aká je for­mul­ka na ús­peš­né vy­uži­tie big da­ta v biz­ni­se? Nie veľ­mi od­liš­ná od iných IT pro­jek­tov - dá sa zhr­núť do slo­ga­nu: „Za­čať lo­kál­ne, my­slieť glo­bál­ne." Roz­me­ne­né na drob­né, za­čni­te s nie­čím men­ším a zís­kaj­te pod­po­ru šé­fa in­for­ma­ti­ky aj zvyš­ku ma­naž­men­tu. Preu­káž­te pri­da­nú hod­no­tu a náv­rat­nosť in­ves­tí­cie v jed­nej ob­las­ti a roz­ši­ruj­te pos­tup­ne vy­uží­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát do iných od­de­le­ní či ob­las­tí pod­ni­ku.

Dob­rý prík­lad je skú­se­nosť is­té­ho ma­loob­chod­né­ho re­ťaz­ca. Big da­ta za­čal vy­uží­vať v mer­chan­di­sin­gu, ale ih­neď ako sa kon­cept os­ved­čil, na­sa­dil ap­li­ká­cie na ana­lý­zy dát do mar­ke­tin­gu. Keď us­pe­li aj tam, pre­nik­la pos­tup­ne fi­lo­zo­fia vy­uží­va­nia ana­lýz dát do ce­lé­ho pod­ni­ku.

Uži­toč­né lek­cie

Tak ako iné no­vé tech­no­ló­gie ani big da­ta ne­ve­dia niek­to­ré or­ga­ni­zá­cie ucho­piť za správ­ny ko­niec ale­bo ne­do­ká­žu pre­ko­nať ba­rié­ry, kto­ré sto­ja v ces­te ich vy­uží­va­niu. Kaž­dý dru­hý res­pon­dent pries­ku­mu sa pri na­sa­dzo­va­ní pro­jek­tov big da­ta obá­va prob­lé­mov s bez­peč­nos­ťou. Tak­mer rov­na­ko čas­to ro­bí ma­na­žé­rom sta­ros­ti ne­dos­ta­toč­ný roz­po­čet a chý­ba­jú­ci od­bor­ní­ci.

Zna­los­ti pot­reb­né na ús­peš­ný pro­jekt big da­ta sa da­jú zís­kať z exter­né­ho pros­tre­dia. Keď nap­rík­lad is­tý ope­rá­tor káb­lo­vej te­le­ví­zie na­sa­dil set-top boxy schop­né spra­cú­vať vi­deo cez sie­te IP, rých­lo pri­šiel na to, že ne­má zdro­je a ka­pa­ci­ty na zber a ana­lý­zy ob­rov­ské­ho množ­stva dát, kto­ré za­ča­li od jed­not­li­vých zá­kaz­ní­kov nep­retr­ži­te pri­te­kať do je­ho sys­té­mov. Pre­to spo­loč­nosť nad­via­za­la spo­lup­rá­cu s exter­ným par­tne­rom a na­sa­di­la nás­tro­je big da­ta, kto­ré jej umož­ňu­jú kvan­tá dát de­tail­ne ana­ly­zo­vať.

Žia­du­ca po­moc

Ako zis­til ope­rá­tor káb­lo­vej te­le­ví­zie, vy­uži­tie zna­los­tí a pod­po­ry exter­né­ho par­tne­ra mô­že byť nie­len prí­nos­né, ale nie­ke­dy aj ne­vyh­nut­né. Iba má­lo pod­ni­kov (me­nej ako 5 per­cent), kto­ré ro­bia ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát, sa pri na­sa­dzo­va­ní pot­reb­ných tech­no­ló­gií spo­lie­ha vý­luč­ne na vlas­tné ka­pa­ci­ty. Väč­ši­na z nich sa ob­rá­ti­la na po­ra­den­skú spo­loč­nosť ale­bo si naj­ala exter­ných kon­zul­tan­tov, prí­pad­ne vy­uži­la kon­zul­tač­né ka­pa­ci­ty svoj­ho tech­no­lo­gic­ké­ho do­dá­va­te­ľa.

Ne­dos­ta­tok od­bor­ní­kov je jed­na z naj­väč­ších sta­ros­tí fi­riem pri im­ple­men­tá­cii pro­jek­tov big da­ta. Až 41 per­cent ma­na­žé­rov uvie­dlo, že im chý­ba­jú špe­cia­lis­ti pot­reb­ní na na­sa­de­nie po­ža­do­va­ných tech­no­ló­gií. Iba o nie­čo me­nej - 37 per­cent - má prob­lé­my zoh­nať od­bor­ní­kov na nás­led­nú pre­vádz­ku nás­tro­jov na big da­ta a ana­ly­zo­va­nie dát. Zna­me­ná to, že fir­my mu­sia byť krea­tív­ne pri zhá­ňa­ní pot­reb­ných zruč­nos­tí, kto­ré im umož­nia napl­no vy­užiť po­ten­ciál tech­no­ló­gií. Aj z toh­to poh­ľa­du mô­že byť pre ne uži­toč­né za­čať s jed­no­duch­ší­mi pro­jek­tmi, pri kto­rých na­do­bud­nú inter­né know-how, vy­uži­teľ­né nás­led­ne pri roz­sia­hlej­ších ini­cia­tí­vach.

Niek­to­ré fir­my zhá­ňa­jú exper­tov z rôz­nych kú­tov sve­ta. Nap­rík­lad je­den čín­sky B2C e-com­mer­ce por­tál vy­skla­dal tím od­bor­ní­kov na ana­ly­ti­ku, big da­ta a stro­jo­vé uče­nie z Ázie, Euró­py a USA. Ich úlo­hou je extra­ho­vať uži­toč­né in­for­má­cie z ob­rov­ských ob­je­mov on-li­ne dát a vy­tvá­rať pre jed­not­li­vých náv­štev­ní­kov por­tá­lu cie­le­né, na mie­ru ši­té od­po­rú­ča­nia na kú­pu pro­duk­tov.

Re­vo­luč­ný po­ten­ciál

Fir­my, kto­ré vo veľ­kom ana­ly­zu­jú dá­ta, ve­ria v roz­siah­le, priam re­vo­luč­né zme­ny, kto­ré big da­ta mô­žu do biz­ni­su vniesť. De­väť z de­sia­tich res­pon­den­tov pries­ku­mu ve­rí, že ana­ly­ti­ka mô­že zá­sad­ne tran­sfor­mo­vať pod­ni­ka­nie, a to do­kon­ca v rov­na­kom roz­sa­hu, ako sa to po­da­ri­lo inter­ne­tu. Tie­to fir­my sú si tak­mer is­té, že mu­sia zme­niť spô­sob, ako fun­gu­jú. Ve­dia, že ak ne­nas­tú­pia na roz­beh­nu­tý vlak, ris­ku­jú, že za­os­ta­nú za kon­ku­ren­ciou. Nej­de pri­tom iba o sú­čas­ných ri­va­lov - big da­ta umož­ňu­jú pre­nik­núť do exis­tu­jú­cich sek­to­rov úpl­ne no­vým star­tu­pom, prí­pad­ne za­beh­nu­tým fir­mám di­ver­zi­fi­ko­vať do no­vých od­vet­ví.

Pod­ni­kom, kto­ré do­ká­žu pri­jať ana­ly­tic­kú kul­tú­ru na­prieč via­ce­rý­mi od­de­le­nia­mi, prí­pad­ne uro­biť z dát je­den z pi­lie­rov fi­rem­nej stra­té­gie, sa ot­vá­ra­jú enor­mné príl­eži­tos­ti. Ale ak sa na tú­to ces­tu vy­da­jú, ne­bu­dú pot­re­bo­vať iba no­vú IT ar­chi­tek­tú­ru. Mu­sia ta­kis­to zme­niť spô­sob mys­le­nia a vní­mať dá­ta ako jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších pod­ni­ko­vých ak­tív.

Autor: Da­vid Gawlowski, se­nior ma­na­žér v spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter