Manažment rizík

Riziko v plynárenstve komplexne riadi slovenský systém

Slo­ven­skí ply­ná­ri ria­dia pre­vádz­ku pod­ľa sku­toč­né­ho ri­zi­ka. Umož­ňu­je im to kom­plex­ný sof­tvér, kto­rý iden­ti­fi­ku­je a hod­no­tí všet­ky ri­zi­ká hro­zia­ce pot­ru­biam, tech­nic­kým za­ria­de­niam aj za­mes­tnan­com. Ro­dil sa vo via­ce­rých kro­koch.

 Naj­prv ur­če­ním a zhod­no­te­ním tech­no­lo­gic­kých ri­zík, o nie­koľ­ko ro­kov nes­kôr ri­zík za­mes­tnan­cov a ži­vot­né­ho pros­tre­dia. Vý­sled­kom sna­hy je sof­tvér, kto­rý pl­ní všet­ky pot­re­by ply­ná­rov. Bez­peč­nosť a spo­ľah­li­vosť nep­retr­ži­tej pre­vádz­ky sú to­tiž v ply­ná­ren­stve na pr­vom mies­te. Mi­mo­riad­ne uda­los­ti sú nep­ri­ja­teľ­né, pre­to­že väč­ši­nou ma­jú za nás­le­dok ško­dy na zdra­ví, ma­jet­ku či re­pu­tá­cii spo­loč­nos­ti.

Ná­roč­né sle­do­va­nie

De­tail­né sle­do­va­nie ti­sí­cov ki­lo­met­rov pot­ru­bí a sto­vák za­ria­de­ní je však extrém­ne ná­roč­né. Ply­ná­ren­ské sús­ta­vy sú zlo­že­né z rôz­nych tech­no­ló­gií a ma­te­riá­lov, z rôz­nych čas­tí s od­liš­ný­mi oh­ro­ze­nia­mi aj dôs­led­ka­mi. Sú tu lí­nio­vé čas­ti, pot­ru­bia dl­hé stov­ky ki­lo­met­rov, ulo­že­né vo voľ­nom te­ré­ne, spra­vid­la po­dzem­né. Uzav­re­té areá­ly, ako sú kom­pre­so­ro­vé sta­ni­ce, roz­vod­né či tra­so­vé uz­ly a pot­rub­né dvo­ry. Na­ko­niec vnút­ra hál, te­da kom­pre­so­ro­vá tech­no­ló­gia. Čas­to sú ob­jek­ty ulo­že­né v ze­mi a voľ­ným okom ne­vi­di­teľ­né, prí­pad­ne v ťaž­ko dos­tup­nom te­ré­ne. Ich sku­toč­ný tech­nic­ký stav sa tak veľ­mi ťaž­ko kon­tro­lu­je. Ne­ho­vo­riac o tom, že sa do­bu­do­vá­va­jú už de­sať­ro­čia, rôz­ne čas­ti ma­jú roz­lič­ný vek, od­liš­nú ži­vot­nosť, sú vy­ro­be­né z iných ma­te­riá­lov a vy­ža­du­jú roz­diel­nu údr­žbu.

Si­tuáciu neu­ľah­ču­je ani fakt, že ani vo sve­te neexis­tu­je sys­tém na hod­no­te­nie ta­kých­to cel­kov. Inak sa hod­no­tia lí­nio­vé pot­ru­bia, kon­tro­lo­va­teľ­né voľ­ným okom ale­bo na to ur­če­nou tech­no­ló­giou, inak kom­pre­so­ro­vá tech­no­ló­gia, oku aj prís­tro­jom bež­ne ne­dos­tup­ná. Kaž­dá sku­pi­na za­ria­de­ní pot­re­bu­je sa­mos­tat­ný mo­del ri­zi­ka s iný­mi po­žia­dav­ka­mi. Sle­do­va­nie ri­zi­ka na ta­kých rôz­no­ro­dých cel­koch je pre­to pri po­žia­dav­ke na kva­li­tu a bez­peč­nosť bez mo­der­ných tech­no­ló­gií prak­tic­ky ne­mož­né.

Matica rizika technologie.jpg

Ma­ti­ca ri­zík tech­no­ló­gií

Pot­re­ba efek­tív­nos­ti

Na­vy­še tlak na kon­ku­ren­cies­chop­nosť a nák­la­dy pri za­cho­va­ní bez­peč­nos­ti nú­tia fir­my do čo naj­efek­tív­nej­šej pre­vádz­ky. A na to zďa­le­ka nes­ta­čia tech­nic­ké dá­ta, ne­vyh­nut­né sú vy­hod­no­te­nia a si­mu­lač­né mo­de­ly pou­ži­teľ­né pri roz­ho­do­va­ní. Prá­ve to je naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta slo­ven­ské­ho ply­ná­ren­ské­ho sys­té­mu. Ten to­tiž spra­cu­je tech­nic­ké dá­ta do ma­ti­ce ri­zík a v geog­ra­fic­kom in­for­mač­nom sys­té­me ozna­čí ob­jek­ty pod­ľa stup­ňa ri­zi­ka. Ma­naž­ment tak okam­ži­te poz­ná ri­zi­ko­vé ob­las­ti. Roz­ho­do­vať mô­že s cie­ľom maxima­li­zo­vať bez­peč­nosť a spo­ľah­li­vosť a mi­ni­ma­li­zo­vať nák­la­dy.

Si­mu­lo­va­nie si­tuá­cií

Ma­ti­ca ri­zík sa však ne­kon­čí pri vý­poč­te a fa­reb­nom ozna­če­ní stup­ňov ri­zík. Jej naj­väč­ší prí­nos je si­mu­lá­cia náp­rav­ných opat­re­ní. V pr­vom kro­ku navr­hne va­rian­ty náp­rav­ných opat­re­ní a od­had­ne úro­veň zní­že­nia ri­zi­ka po ich pri­ja­tí. V ďal­šom kro­ku vy­po­čí­ta pot­reb­né zdro­je a do­sah opat­re­nia na tech­no­ló­gie aj oko­lie. Ak je to re­le­van­tné, vy­po­čí­ta aj to, ako rie­še­nie jed­né­ho prob­lé­mu ov­plyv­ní iné sú­vi­sia­ce prob­lé­my. Tie­to pre­poč­ty sa da­jú v sys­té­me na­kon­fi­gu­ro­vať pre všet­ky dos­tup­né opat­re­nia, a pre­to ma­naž­ment vop­red vie, na čo sa tre­ba prip­ra­viť. Na­vy­še ak sa dá­ta zo všet­kých pri­ja­tých opat­re­ní a s tým spo­je­né zme­ny tech­nic­kých pa­ra­met­rov okam­ži­te uk­la­da­jú do sys­té­mu, sú ih­neď dos­tup­né na ďal­šie pre­poč­ty a udr­žu­jú stá­le ak­tuál­ne vý­sled­ky sys­té­mu. Ma­na­žér zod­po­ved­ný za ria­de­nie ri­zi­ka sa tak mô­že spo­ľah­núť, že je­ho roz­hod­nu­tia vy­chá­dza­jú zo sku­toč­né­ho sta­vu hod­no­te­ných tech­no­ló­gií.

Ri­zi­ká pre za­mes­tnan­cov a ži­vot­né pros­tre­die

Sú­čas­ťou pre­vádz­ky pod­ľa sku­toč­né­ho ri­zi­ka je aj ri­zi­ko hro­zia­ce ľu­ďom. Ide o mo­der­ni­zo­va­nú bez­peč­nosť a ochra­nu zdra­via pri prá­ci (BOZP). Aj tu sa vy­chá­dza z reál­ne hro­zia­ce­ho ri­zi­ka a zá­klad­ným ka­me­ňom sys­té­mu je ma­ti­ca ri­zík vy­tvo­re­ná na mie­ru. Ur­ču­je zá­važ­nosť kaž­dej pra­cov­nej čin­nos­ti a vý­sled­ná hod­no­ta ri­zi­ka vzni­ká po­sú­de­ním prav­de­po­dob­nos­ti a mož­né­ho do­sa­hu ri­zi­ka na za­mes­tnan­ca.

Po­dob­ne ako pri údr­žbe za­ria­de­ní a tech­no­ló­gií aj tu ma­ti­ca ma­na­žé­rom po­má­ha zvo­liť naj­vhod­nej­šiu ochra­nu a sle­do­vať, či a ako sa pl­ní. Evi­du­je osob­né ochran­né pra­cov­né pros­tried­ky (OOPP) pod­ľa ri­zík, pra­cov­ných po­zí­cií aj pod­ľa kon­krét­nych osôb. Na­vy­še evi­du­je ne­bez­peč­né F-ply­ny, che­mic­ké lát­ky, ria­di skla­do­vé ma­ni­pu­lo­va­nie s ni­mi a pou­ží­va­nie vy­hra­de­ných tech­nic­kých za­ria­de­ní.

Na roz­diel od bež­ných sys­té­mov BOZP ten ply­ná­ren­ský na­vy­še pre­pá­ja BOZP s ob­sta­rá­va­ním. Auto­ma­tic­ky pred­po­ve­dá pot­re­by OOPP do bu­dúc­nos­ti a do úva­hy be­rie sku­toč­né opot­re­be­nie, ne­zá­vis­lé od ži­vot­nos­ti uvá­dza­nej do­dá­va­te­ľom. Zjed­no­du­šu­je tak ná­roč­nú lo­gis­ti­ku a ad­mi­nis­tra­tí­vu spo­je­nú s BOZP, mi­ni­ma­li­zu­je skla­do­vé zá­so­by a op­ti­ma­li­zu­je pot­reb­ný per­so­nál.

Auto­ma­tic­ky kom­bi­nu­je a po­su­dzu­je od­ha­dy, kto­ré má ma­na­žér pri roz­ho­do­va­ní o rie­še­ní kon­krét­ne­ho ri­zi­ka uro­biť.

Spät­nou ana­lý­zou zá­važ­nos­ti oh­ro­ze­ní a ich dôs­led­kov navr­hu­je va­rian­ty náp­rav­ných opat­re­ní, od­ha­du­je ich do­sah na zme­nu ri­zi­ka a po­čí­ta pred­pok­la­da­né nák­la­dy.

Autor: Šte­fan Hu­dák, Pro­jek­to­vý ma­na­žér, YMS, a.s.

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter