IT Outsourcing

Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy

Out­sour­cing pri­ná­ša kľú­čo­vé vý­ho­dy naj­mä v tých­to ob­las­tiach, kto­ré spo­lu úz­ko sú­vi­sia:

 • Vý­skum a vý­voj - je ne­mož­né, aby bo­li čle­no­via váš­ho tí­mu exper­tmi na všet­ky ob­las­ti. Mô­žu vám nap­rík­lad pos­ky­to­vať kva­lit­nú IT pod­po­ru a rie­še­nie kaž­do­den­ných pre­vádz­ko­vých po­žia­da­viek, ale ne­mu­sia pos­kyt­núť naj­lep­šie rie­še­nia v prí­pa­de hľa­da­nia a im­ple­men­tá­cie no­vých sys­té­mov a fun­kcií, kto­ré vám uľah­čia prá­cu, pok­ro­či­lých rie­še­ní z en­terpri­se pros­tre­dia či iných zá­sad­ných zmien v IT. Pre­to­že na to, aby ma­li kva­lit­ný preh­ľad o mož­nos­tiach, ich vý­ho­dách a ri­zi­kách, tre­ba ve­no­vať znač­né množ­stvo ča­su a iných pros­tried­kov do vý­sku­mu, vý­vo­ja a tes­to­va­nia.
 • Al­ter­na­tí­vy a vý­ber naj­vhod­nej­šie­ho rie­še­nia - pri no­vých po­žia­dav­kách ve­de­nia fir­my je zvy­čaj­ná prax v mno­hých IT tí­moch ta­ká, že pred­sta­via ve­de­niu a nás­led­ne im­ple­men­tu­jú naj­štan­dar­dnej­šie rie­še­nie, aké trh po­nú­ka. Pre ne­dos­ta­tok ča­su a vlas­tné­ho vý­sku­mu (pr­vý bod) je ve­de­nie spo­loč­nos­ti ochu­dob­ne­né o in­for­má­cie o al­ter­na­tí­vach, kto­ré do­ká­žu ušet­riť ti­sí­ce eur pri po­dob­nej ale­bo ek­vi­va­len­tnej pri­da­nej hod­no­te.
 • Pris­pô­so­bi­teľ­nosť - pri im­ple­men­tá­cii štan­dar­dných rie­še­ní a štan­dar­dných ba­lí­kov, kto­ré sa vy­uží­va­jú v ti­síc­kach ďal­ších fi­riem, je veľ­mi níz­ka prav­de­po­dob­nosť, že sa tie­to rie­še­nia bu­dú dať pris­pô­so­biť na špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky va­šej fir­my. V prí­pa­de vy­uži­tia out­sour­cin­gu a exper­tných tí­mov na kon­krét­nu prob­le­ma­ti­ku zis­tí­te, že náj­du al­ter­na­tí­vy, kto­ré ne­bu­de prob­lém pris­pô­so­biť na kon­krét­ne a špe­ci­fic­ké pot­re­by.
 • Fi­nan­cie a efek­ti­vi­ta - všet­ký­mi pred­chá­dza­jú­ci­mi bod­mi sa pre­lí­na hlav­ný prob­lém: out­sour­cing pri­ná­ša vý­raz­nú ús­po­ru nák­la­dov na čin­nos­ti, kto­ré by inak mu­se­la fir­ma inter­ne vy­ví­jať, ma­na­žo­vať, kon­tro­lo­vať a reali­zo­vať. Tá­to ús­po­ra sa, sa­moz­rej­me, lí­ši v zá­vis­los­ti od pro­jek­tu, ale vždy je kľú­čo­vá pre správ­ne roz­hod­nu­tie.

Čo v prí­pa­de, že ne­má­te/nech­ce­te inter­ný IT tím?

V mno­hých fir­mách nie je efek­tív­ne udr­žia­vať vlast­ný IT tím, do­kon­ca ani jed­né­ho pra­cov­ní­ka. Čas­to sa stá­va, že je za­ují­ma­vej­šie in­ves­to­vať ušet­re­né fi­nan­cie do zá­klad­né­ho biz­ni­su fir­my a tak­to in­ves­to­va­né pe­nia­ze pri­ne­sú vy­šší efekt. Pre­to­že zís­kať kva­lit­né IT služ­by sa dá aj pros­tred­níc­tvom IT out­sour­cin­gu. A zvy­čaj­ne za vý­raz­ne niž­šie nák­la­dy. Ako však vy­brať správ­ne­ho do­dá­va­te­ľa? Od­po­rú­čam sús­tre­diť sa na tie­to ob­las­ti:

 1. Ako rých­lo do­ká­že rea­go­vať na va­še kaž­do­den­né bež­né po­žia­dav­ky v ob­las­ti sprá­vy IT za­ria­de­ní?
 2. Ako má vy­rie­še­nú za­stu­pi­teľ­nosť ľu­dí vo svo­jom tí­me? Aby sa vám nes­ta­lo, že pri „jed­noo­so­bo­vej" fir­me bu­de­te pod­stu­po­vať rov­na­ké ri­zi­ko ako pri inter­nom za­mes­tnan­co­vi (cho­ro­ba, do­vo­len­ka a pod.).
 3. Aké re­fe­ren­cie má na svo­ju prá­cu? Prez­ri­te si je­ho fi­rem­nú pre­zen­tá­ciu a ne­vá­haj­te kon­tak­to­vať je­ho klien­tov.
 4. Rie­ši len udr­žia­va­nie va­šich IT pri ži­vo­te ale­bo vám vie pos­kyt­núť aj za­ují­ma­vé rie­še­nia na váš roz­voj a nap­re­do­va­nie? Má vlast­ný vý­skum a vý­voj, vďa­ka kto­ré­mu sa ve­dia čle­no­via je­ho tí­mu špe­cia­li­zo­vať a pri­ná­šať ta­ké­to rie­še­nia?
 5. Aká je je­ho fi­lo­zo­fia? Sús­tre­ďu­je sa len na ha­se­nie po­žia­rov ale­bo na bu­do­va­nie proti­po­žiar­nej ochra­ny? Ak na to dru­hé, ako to ro­bí?
 6. Aký má prís­tup k ochra­ne dát, bez­peč­nos­ti a pre­cíz­ne­mu sys­té­mu? Aj v prí­pa­de spo­lup­rá­ce s ne­ja­kým do­dá­va­te­ľom ho mô­že­te po ča­se pod­ro­biť tes­tu v po­do­be ne­zá­vis­lé­ho audi­tu, aby ste vi­de­li, kde má­te me­dze­ry a ne­dos­tat­ky.

Ti­py na služ­by a rie­še­nia vhod­né na out­sour­cing

Uve­diem nie­koľ­ko prík­la­dov slu­žieb a rie­še­ní, kto­ré sú veľ­mi vhod­né na vy­uži­tie out­sour­cin­gu. Da­jú sa efek­tív­ne de­le­go­vať na exter­né­ho do­dá­va­te­ľa a pri­ne­sú fir­mám za­ují­ma­vú pri­da­nú hod­no­tu.

 1. Mo­ni­to­ring kľú­čo­vých pr­vkov IT infra­štruk­tú­ry - proak­tív­ny mo­ni­to­ring je vždy lep­ší ako zá­chra­na po ha­vá­rii. Nás­troj ZA­BBIX vám dá­va mož­nosť mo­ni­to­ro­vať va­še služ­by a za­ria­de­nia do naj­men­ších de­tai­lov a pos­ky­tu­je stov­ky sle­do­va­teľ­ných pa­ra­met­rov. Dá sa veľ­mi dob­re šká­lo­vať a pris­pô­so­biť tak, aby ste ve­de­li pred­ví­dať nep­rí­jem­né si­tuácie, ha­vá­rie či prí­pad­né po­ru­še­nia bez­peč­nos­ti a pred­chá­dzať im.
 2. Rie­še­nie a sprá­va inter­nej sie­te - mno­ho fi­riem sa stre­tá­va s prob­lé­ma­mi na inter­nej sie­ti v zmys­le nes­ta­bil­né­ho pri­po­je­nia, sla­bé­ho sig­ná­lu Wi-Fi, množ­stva úz­kych miest a pod. Ďal­ší pod­stat­ný prob­lém je rie­še­nie bez­peč­nos­ti, ochra­ny pred útok­mi, ako aj ele­men­tár­ne od­de­le­nie sie­tí pre rôz­ne pot­re­by (napr. fi­rem­ná a klien­tska sieť). Pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nie sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry vy­ža­du­je aj in­ves­tí­cie do vý­sku­mu, resp. know-how - či už v ob­las­ti správ­ne­ho vý­be­ru za­ria­de­ní (aby sa ne­ku­po­va­li za­ria­de­nia ur­če­né pre do­mác­nos­ti či zby­toč­ne dra­hé za­ria­de­nia, kto­ré fir­ma ne­vyu­ži­je), ale­bo správ­nej kon­fi­gu­rá­cie. Nás­led­ne tre­ba rie­šiť pre­vádz­ku, mo­ni­to­ring a prí­pad­né zme­ny v sie­ti.
 3. Vir­tua­li­zá­cia - trend a služ­ba, kto­rá sa za pos­led­né ro­ky pre­sú­va z veľ­kých dá­to­vých cen­tier do kaž­dej fir­my. Pri­ná­ša nes­por­né množ­stvo vý­hod a vy­so­kú pri­da­nú hod­no­tu. Vie­te však, aké sú dos­tup­né nás­tro­je a rie­še­nia? Má váš tím ka­pa­ci­tu na vý­skum rôz­nych va­rian­tov, aj ta­kých, kto­ré nie sú li­cen­čne za­ťa­že­né, aby va­šej fir­me pri­nie­sol naj­vhod­nej­šie rie­še­nie? Poz­ná váš tím aj iné rie­še­nie ako štan­dard na tr­hu (VMware), napr. KVM?
 4. Sprá­va ce­lej IT infra­štruk­tú­ry - služ­ba, kto­rej vý­znam je v tom, že všet­ky čin­nos­ti sú­vi­sia­ce s pre­vádz­kou IT (t. j. rie­še­nie po­žia­da­viek, správ­ne nas­ta­ve­nie, vý­ber pra­cov­ní­kov, vý­skum, ma­naž­ment, kon­tro­la a mno­hé iné) pre­su­nie­te na exter­né­ho do­dá­va­te­ľa. Nás­led­ne ne­mu­sí­te ve­no­vať tej­to prob­le­ma­ti­ke toľ­ko ener­gie, ča­su a fi­nan­cií. Tre­ba však veľ­mi dbať na vý­ber ta­ké­ho­to do­dá­va­te­ľa a za­obe­rať sa otáz­ka­mi, kto­ré sme už uvied­li.

Je out­sour­cing IT pre va­šu fir­mu tá správ­na ces­ta?

Na tú­to otáz­ku neexis­tu­je uni­ver­zál­na od­po­veď. Vždy je zá­vis­lá od kon­krét­nej pot­re­by a cie­ľa. No tak pri ma­lých fir­mách bez vlas­tné­ho IT tí­mu, ako aj pri fir­mách, kto­ré ma­jú svo­je IT od­de­le­nie, sa tak­mer vždy náj­du si­tuácie, keď je vhod­nej­šie hľa­dať po­moc u exper­tov na kon­krét­nu prob­le­ma­ti­ku. Či už ide o zá­klad­nú IT pod­po­ru s pre­cíz­nou sta­ros­tli­vos­ťou, ale­bo o ana­lý­zu, vý­skum a im­ple­men­tá­ciu rôz­nych IT pro­jek­tov. Ušet­re­né fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo po­zi­tív­ny efekt a pri­da­ná hod­no­ta vy­plý­va­jú­ca z kon­krét­ne­ho IT rie­še­nia pri­ne­sie fir­me kon­ku­ren­čnú vý­ho­du v po­do­be efek­tív­nej­šie­ho fun­go­va­nia.

Autor: Jo­zef Ko­šík, Execu­ti­ve Di­rec­tor, Allit, s. r. o.

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter