Integrácia a optimalizácia podnikových aplikácií

Systémová integrácia na Slovensku

In­teg­rá­cia pat­rí v sú­čas­nos­ti k čas­tým té­mam pri reali­zá­cii IT pro­jek­tov v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Mno­ho or­ga­ni­zá­cií, hlav­ne tých väč­ších s roz­vet­ve­ný­mi or­ga­ni­zač­ný­mi štruk­tú­ra­mi a dis­tri­buo­va­ný­mi pra­co­vis­ka­mi, za pos­led­né ro­ky naz­hro­maž­di­lo naj­rôz­nej­šie in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie a rie­še­nia.

Tie­to tech­no­ló­gie čas­to vy­uží­va­jú ve­ľa od­liš­ných har­dvé­ro­vých tech­no­ló­gií a rôz­ny, vzá­jom­ne čas­to ne­kom­pa­ti­bil­ný sof­tvér. Ta­ká­to nein­teg­ro­va­ná ar­chi­tek­tú­ra pri­ná­ša množ­stvo dup­li­cít a ne­kon­zis­ten­tnos­ti v dá­tach. Ta­ké­to rie­še­nia ge­ne­ru­jú nad­by­toč­né nák­la­dy a ma­jú ne­ga­tív­ny do­sah na efek­tív­nosť spra­co­va­nia in­for­má­cií v or­ga­ni­zá­cii. Pre­to sa ne­mô­že­me ču­do­vať ná­ras­tu do­py­tu po in­teg­rač­ných plat­for­mách.

Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia rea­gu­je na tr­va­le sa me­nia­ce po­žia­dav­ky biz­ni­su (reor­ga­ni­zá­cia a reš­truk­tu­ra­li­zá­cia, no­vé vzťa­hy me­dzi par­tner­mi a zá­kaz­ník­mi, zlu­čo­va­nia a ak­vi­zí­cie, za­is­te­nie, his­to­ric­ké rie­še­nia, kon­so­li­dá­cia pro­ce­sov, fi­nan­čná kon­so­li­dá­cia pre­vádz­ky a pod.). Rov­na­ká ak­ti­vi­ta sa vy­uží­va na za­kry­tie špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­kač­ných rie­še­ní, na zos­ta­ve­nie kom­po­zit­ných ap­li­ká­cií, ako aj na kom­plexnú pod­po­ru pro­ce­sov. In­for­mač­ným sys­té­mom ro­zu­mie­me štruk­tú­ro­va­ný súhrn in­for­má­cií, kto­ré zbie­ra­me, spra­cú­va­me a vy­uží­va­me pri prá­ci ale­bo roz­ho­do­va­ní.

Zá­kla­dom in­for­mač­né­ho sys­té­mu je spra­co­va­nie dát - da­ta­bá­zo­vých sys­té­mov vo ve­ľa prí­pa­doch vlas­tní jed­na or­ga­ni­zá­cia his­to­ric­ky nie­koľ­ko. To­to jad­ro bý­va oba­le­né ďal­ší­mi kom­po­nen­tmi, ako sú poš­ta, sys­té­my ria­de­nia, eko­no­mi­ka, per­so­na­lis­tka, lo­gis­ti­ka, auto­ma­ti­zo­va­né sys­té­my ria­de­nia, gra­fic­ké sys­té­my, vý­vo­jo­vé ap­li­ká­cie a ďal­šie. Tak ako pri da­ta­bá­ze aj tu sa vy­sky­tu­jú ne­raz dup­li­ci­ty rie­še­ní, v mno­hých prí­pa­doch čias­tko­vé.

Všet­ky tie­to kom­po­nen­ty a čas­ti slú­žia or­ga­ni­zá­cii na do­siah­nu­tie jej cie­ľov. In­teg­rá­cia ta­kých­to sys­té­mov je ná­roč­ná a mu­sia pri nej spo­lup­ra­co­vať vý­vo­jo­vý tím, pro­jek­to­vý ma­na­žér, ana­ly­ti­ci, ar­chi­tek­ti, prog­ra­má­to­ri, ga­ran­ti, pou­ží­va­te­lia, ma­naž­ment or­ga­ni­zá­cie a pod. Na ce­lej reali­zá­cii sa po­die­ľa do­dá­va­teľ aj ob­jed­ná­va­teľ. V rôz­nych or­ga­ni­zá­ciách hlav­ne z his­to­ric­kých ale­bo lo­gic­kých dô­vo­dov vznik­lo množ­stvo in­for­mač­ných sys­té­mov a ap­li­ká­cií, kto­ré sú rôz­ne­ho za­me­ra­nia, ale vzá­jom­ne sú­vi­sia v rám­ci jed­nej or­ga­ni­zá­cie. Neexis­tu­je ni­ja­ký sys­tém, kto­rý by pod­po­ril úpl­ne všet­ky pot­re­by or­ga­ni­zá­cie. 

Systemova integracia-1.jpg

Tie­to in­for­mač­né sys­té­my a ap­li­ká­cie mô­žu vy­uží­vať rôz­ni pra­cov­ní­ci na roz­lič­ných pos­toch v or­ga­ni­zá­cii. Dôs­led­kom nein­teg­ro­va­nej ar­chi­tek­tú­ry sú vy­ššie fi­nan­čné nák­la­dy a niž­šia efek­tív­nosť pro­ce­sov v or­ga­ni­zá­cii. Pre­to vzni­ká lo­gic­ká otáz­ka sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie in­for­mač­ných tech­no­ló­gií or­ga­ni­zá­cie. Ďal­ší dô­vod na in­teg­rá­ciu je ten, že za mi­nu­lé ob­do­bie je zná­me veľ­ké per­cen­to neús­pe­chov pri rie­še­ní in­for­mač­ných sys­té­mov, väč­ši­na z nich vznik­la ne­dos­ta­toč­nou ana­lý­zou ri­zi­ko­vých fak­to­rov, kto­ré sa pre­ja­vi­li pri neús­pe­chu reali­zá­cie in­for­mač­né­ho sys­té­mu, ako napr.:

 • In­for­mač­ný sys­tém ne­reš­pek­tu­je zme­ny v or­ga­ni­zá­cii. Me­nia sa po­žia­dav­ky, cie­le a pot­reb­né fun­kcie. Ak v ta­kom­to prí­pa­de in­for­mač­ný sys­tém nie je schop­ný na tie­to zme­ny rea­go­vať, nas­ta­va­jú prob­lé­my, kto­ré mô­žu viesť až ku ka­tas­tro­fe.
 • Nie je prí­tom­né adek­vát­ne za­stú­pe­nie or­ga­ni­zá­cie v pro­jek­te. V sys­té­moch nas­tá­va­jú prob­lé­my pri zme­nách pra­cov­ných pos­tu­pov a pro­ce­sov a s ni­mi spo­je­ných zod­po­ved­nos­tiach a prá­vo­mo­ciach. Naj­čas­tej­šia chy­ba je tá, že ma­naž­ment da­nej or­ga­ni­zá­cie je pres­ved­če­ný, že to ne­chá na IT od­de­le­nie. V dôs­led­ku to­ho in­for­mač­ný sys­tém prio­rit­ne ne­pod­po­ru­je cie­le or­ga­ni­zá­cie. Z fi­nan­čné­ho hľa­dis­ka mô­že za­pla­tiť or­ga­ni­zá­cia viac, než v sku­toč­nos­ti pot­re­bo­va­la.
 • Ne­dos­ta­toč­ná špe­ci­fi­ká­cia. Naj­čas­tej­šia chy­ba je, že zá­kaz­ník si kú­pi ap­li­ká­ciu od­liš­nú od po­trieb or­ga­ni­zá­cie. Or­ga­ni­zá­cia sa po­tom sna­ží ne­ja­ko in­teg­ro­vať v mno­hých prí­pa­doch nein­teg­ro­va­teľ­né cel­ky hlav­ne z dô­vo­du, že už raz za­pla­ti­la za ten­to sys­tém.
 • Zna­losť pou­ží­va­te­ľov. Ap­li­ká­cia je vý­bor­ne rie­še­ná, no stros­ko­tá­va na nez­na­los­ti pou­ží­va­te­ľov. Pod­ce­ňu­jú sa ško­le­nia ale­bo návrh ap­li­ká­cie na zá­kla­de schop­nos­ti pou­ží­va­te­ľov.
 • Ne­realis­tic­ké oča­ká­va­nia. Ide o veľ­mi čas­tú chy­bu vo veľ­kých or­ga­ni­zá­ciách a ve­rej­nej sprá­ve. Sú to ne­realis­tic­ké oča­ká­va­nia, že ap­li­ká­cia vy­rie­ši všet­ky prob­lé­my or­ga­ni­zá­cie. Dôs­led­kom je skla­ma­nie, kto­ré ve­die až k od­mie­ta­niu pro­jek­tu. Ta­ké­to oča­ká­va­nia mô­žu pris­pieť k pá­du or­ga­ni­zá­cie.
 • Chy­by v od­ha­doch ce­ny a ča­su. To spô­so­bu­je, že má­lok­to­rý pro­jekt je do­kon­če­ný v riad­nom ter­mí­ne, v plá­no­va­nom roz­sa­hu a kva­li­te. Chy­bu za­prí­či­ní nie­ke­dy le­gis­la­tí­va (prie­ťa­hy vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní, roz­poč­to­vé plá­no­va­nie a pod.).
 • Pre­vádz­ko­vá ana­lý­za (TCO, RTC, ži­vot­ný cyk­lus...). Veľ­mi čas­tá a naj­váž­nej­šia chy­ba je pod­ce­ne­nie za­bez­pe­če­nia pre­vádz­ky hlav­ne z fi­nan­čné­ho hľa­dis­ka, ale aj z hľa­dis­ka ľud­ských zdro­jov. Je spô­so­be­ná kom­bi­ná­ciou pre­doš­lých chýb. Zá­kaz­ník ne­vy­ko­ná v tej­to ob­las­ti dôs­led­nú pre­vádz­ko­vú ana­lý­zu fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľov. Dôs­led­kom je, že pre­vádz­ko­va­teľ in­for­mač­né­ho sys­té­mu nie je schop­ný pre­vádz­ku fi­nan­co­vať, čo spô­so­bu­je pád pro­jek­tu a nie­ke­dy aj ce­lej or­ga­ni­zá­cie.

Rie­še­nie je v im­ple­men­tá­cii sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie, kde zá­kaz­ní­ci oča­ká­va­jú vy­rie­še­nie prob­lé­mov, res­pek­tí­ve ušet­re­nie fi­nan­čných pros­tried­kov or­ga­ni­zá­cie, a te­da aj zvý­še­nie efek­tív­nos­ti pro­ce­sov v or­ga­ni­zá­cii. Cie­ľom je mi­ni­ma­li­zá­cia nák­la­dov, maxima­li­zá­cia zis­ku, skva­lit­ne­nie pro­ce­sov a zlep­še­nie pos­ky­to­va­nia slu­žieb. Vý­sled­kom by ma­lo byť, že pou­ží­va­teľ rôz­no­ro­dosť infra­štruk­tú­ry in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ne­po­cí­ti, res­pek­tí­ve ju ne­vi­dí a chá­pe ju ako ce­lis­tvé rie­še­nie. Pos­tup pri sys­té­mo­vej in­teg­rá­cii mô­že byť nas­le­du­jú­ci:

 • Sys­té­mo­vý di­zajn
 • Ana­lý­za
 • En­terpri­se ar­chi­tec­tu­re
 • De­tail­ná fun­kčná špe­ci­fi­ká­cia
 • Pre­vádz­ko­vá ana­lý­za
 • Pred­bež­ný di­zajn
 • Vý­voj
 • Vy­tvo­re­nie pro­to­ty­pu
 • Tes­to­va­nie pro­to­ty­pu
 • Im­ple­men­tá­cia
 • Kri­tic­ký di­zajn
 • Pi­lot­ná pre­vádz­ka
 • Tes­to­va­nie
 • Rollup
 • SLA a Main­te­nan­ce
 • Pro­duk­cia

Na ús­peš­nú sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu, kto­rá za­sa­hu­je do všet­kých pro­ce­sov or­ga­ni­zá­cie, je pot­reb­né vy­tvo­re­nie En­tep­ri­se Ar­chi­tec­tu­re (EA). V poh­ľa­de na EA sa vy­sky­tu­jú tie­to zá­klad­né omy­ly:

Ar­chi­tek­tú­ra je har­dvér a sof­tvér.

Ar­chi­tek­tú­ra za­hŕňa pos­la­nie, cie­le, zdro­je a pro­ce­sy or­ga­ni­zá­cie.

Ar­chi­tek­tú­ru nám niek­to do­dá.

Ar­chi­tek­tú­ra sa ne­dá do­dať. Ar­chi­tek­tú­ra exis­tu­je a tre­ba ju poz­nať a roz­ví­jať. Ar­chi­tek­tú­ra mu­sí mať vlas­tné zdro­je (ľu­dia, fi­nan­cie), or­ga­ni­zá­ciu, pro­ce­sy a met­ri­ky.

Ar­chi­tek­tú­ru si vy­mys­lí­me sa­mi.

Mož­no áno, ale ne­chaj­te sa in­špi­ro­vať. Ar­chi­tek­tú­ra vzni­ká abstrak­ciou dl­ho­roč­ných skú­se­nos­tí na kon­krét­ne pot­re­by or­ga­ni­zá­cie.

Ar­chi­tek­tú­ra je sché­ma.

Nie je. Ar­chi­tek­tú­ra sú prin­cí­py, pra­vid­lá, zna­los­ti, štan­dar­dy, met­ri­ky a po­dob­ne.

Na ar­chi­tek­tú­ru je ško­da pe­ňa­zí.

Ar­chi­tek­tú­ra vie ušet­riť až 30 % roz­poč­tu or­ga­ni­zá­cie.

Ar­chi­tek­tú­ra je len pre pod­ni­ky.

Prá­ve ve­rej­ná sprá­va pot­re­bu­je kon­ti­nui­tu ar­chi­tek­tú­ry, le­bo jej zá­klad­nou čr­tou je dis­kon­ti­nui­ta zod­po­ved­nos­ti.

EA pred­sta­vu­je dos­lo­va ce­lo­pod­ni­ko­vú ar­chi­tek­tú­ru or­ga­ni­zá­cie ako cel­ku. Väč­ši­na ar­chi­tek­tov pri­rov­ná­va EA k územ­né­mu plá­nu mes­ta, na zá­kla­de nej mož­no pred­ví­dať, ria­diť a roz­ho­do­vať. Pod­ľa Gar­tne­ru je EA pro­ces opi­sov a vý­sle­dok opi­su to­ho, aký je oča­ká­va­ný bu­dú­ci stav pro­ce­sov biz­ni­su, tech­no­ló­gií a in­for­má­cií or­ga­ni­zá­cie, kto­ré naj­lep­šie pod­po­ria jej ob­chod­nú stra­té­giu. EA je de­fi­ní­cia pot­reb­ných kro­kov, štan­dar­dov a ná­vo­dov, ako sa dos­tať zo sú­čas­né­ho sta­vu k oča­ká­va­né­mu sta­vu. Skrat­ka EA je naj­lep­ší spô­sob, ako vy­stih­núť or­ga­ni­zá­ciu vo všet­kých sú­vis­los­tiach. Naj­čas­tej­ším rám­com EA je TO­GAF, nas­le­du­je Za­chman a FEAF. EA sa skla­dá z bu­si­ness ar­chi­tec­tu­re (BA) a tech­no­lo­gy ar­chi­tec­tu­re (TA).

V sú­čas­nos­ti je vý­znam BA a TA rov­no­cen­ný. Z EA vy­chá­dza sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia. Z poh­ľa­du eko­no­mi­ky or­ga­ni­zá­cie pre ob­lasť IT je sús­tre­de­ná na uka­zo­va­teľ nák­la­dov na vlas­tníc­tvo (TCO - To­tal Costs of Owner­ship) a jej sú­časť - nák­la­dy na pre­vádz­ku (RTC - Run to Costs) z dô­vo­du do­siah­nu­teľ­nej náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cie (ROI - Re­turn on In­ves­tment). Ok­rem tých­to uka­zo­va­te­ľov mož­no pou­žiť nák­la­dy na zme­nu (CTC - Chan­ge to Costs). Sú to nák­la­dy, kto­ré mu­sí or­ga­ni­zá­cia vy­na­lo­žiť na zlep­še­nie či zme­nu ur­či­té­ho pro­ce­su, a to vrá­ta­ne do­da­toč­ných to­va­rov a slu­žieb.

Me­no­va­ným uka­zo­va­te­ľom prá­ve IT od­de­le­nia ne­ve­nu­jú dos­ta­toč­nú po­zor­nosť. Čas­to sa po­ze­ra­jú na in­teg­rá­ciu cez tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia, a nie cez pod­ni­ko­vú stra­té­giu. Cie­ľom IT od­de­le­ní z hľa­dis­ka in­teg­rá­cie by ma­lo byť do­siah­nu­tie kon­zis­ten­cie dát, exis­ten­cie jed­né­ho dá­to­vé­ho úlo­žis­ka a schop­nosť vy­tvá­rať jed­not­né pros­tre­die na pre­nos dát a ap­li­ká­cií. IT od­de­le­nia oce­nia in­teg­ro­va­né jed­not­né vý­vo­jo­vé pros­tre­dia, kva­lit­nú sprá­vu me­ta­dát na ria­de­nie tech­no­lo­gic­kých vrs­tiev s jed­not­nou súp­ra­vou nás­tro­jov na je­ho sprá­vu a údr­žbu. To­to všet­ko mu­sí byť zoh­ľad­ne­né už v sys­té­mo­vom di­zaj­ne.

Sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu IT v or­ga­ni­zá­ciách cha­rak­te­ri­zu­je­me ako pre­po­je­nie pô­vod­ne zá­vis­lých čias­tko­vých rie­še­ní, res­pek­tí­ve tech­no­ló­gií ale­bo sys­té­mov, kto­ré sú vzá­jom­ne ne­kom­pa­ti­bil­né a ich sprá­va a údr­žba pre­bie­ha­jú ne­zá­vis­le. In­teg­rá­cia po­tom lo­gic­ky mu­sí ob­sa­ho­vať sús­ta­vu nás­tro­jov a tech­no­ló­gií, kto­ré umož­ňu­jú kom­pak­tnú sprá­vu a spo­lup­rá­cu do­po­siaľ ne­zá­vis­lých tech­no­ló­gií. Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia je spo­je­nie čas­tí do jed­né­ho cel­ku vrá­ta­ne har­dvé­ro­vej infra­štruk­tú­ry s vir­tua­li­zač­nou plat­for­mou, kto­rá mô­že znač­ne vplý­vať na li­cenč­ný mo­del sof­tvé­ru a kon­so­li­do­vať tak TCO.

Ďalej je to in­teg­rá­cia da­ta­báz vy­tvo­re­ním jed­not­né­ho da­ta­bá­zo­vé­ho pros­tre­dia a in­teg­rá­cia ap­li­ká­cií na bá­ze mid­dlewaru. Me­dzi naj­čas­tej­šie spô­so­by reali­zá­cie in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií pat­rí ar­chi­tek­tú­ra orien­to­va­ná na služ­by (SOA), št­ýl ar­chi­tek­tú­ry za­lo­že­ný na služ­bách a štan­dar­doch. Ťaž­ko by sme dnes k to­mu­to štan­dar­du hľa­da­li al­ter­na­tí­vu. SOA ako uce­le­ný kon­cept ve­die spo­loč­ne s webo­vý­mi služ­ba­mi k vý­vo­ju kom­po­zit­ných ap­li­ká­cií, čím spá­ja dve v mi­nu­los­ti od­de­le­né ob­las­ti, a to vý­voj a in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií.

V pos­led­nom ob­do­bí sa stá­va efek­tív­nym rie­še­ním sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia za­lo­že­ná na od­la­de­ných a pl­ne tes­to­va­ných kom­plexných cel­koch IT ar­chi­tek­tú­ry. Tie­to uce­le­né rie­še­nia po­chá­dza­jú od jed­né­ho vý­rob­cu ale­bo od sku­pi­ny vý­rob­cov, kto­rí spo­lup­ra­cu­jú na vý­vo­ji, kon­fi­gu­rá­cii, tes­to­va­ní a de­lia sa o svo­je zna­los­ti z ob­las­ti in­teg­rá­cie IT. Zá­kaz­ní­kom ich do­dá­va­jú ako pre­din­šta­lo­va­né cel­ky. Vý­ho­dou tých­to cel­kov, kto­ré rie­šia kom­plexne har­dvér a sof­tvér, je to, že za­ru­ču­jú rých­lu, jed­no­du­chú, spo­ľah­li­vú, bez­peč­nú, pl­ne od­la­de­nú a tes­to­va­nú im­ple­men­tá­ciu.

Ne­vý­ho­dou mô­že byť ce­na. Me­dzi naj­zná­mej­ších do­dá­va­te­ľov uce­le­ných rie­še­ní špe­cia­li­zo­va­ných na in­teg­rá­ciu pa­tria Orac­le, SAP, IBM a HP. V pos­led­nom ča­se za­zna­me­ná­va­me aj rie­še­nia za­lo­že­né kom­plexne na open sour­ce ale­bo kom­bi­ná­cii pla­te­ných sof­tvé­rov, kto­ré mô­žu byť fi­nan­čne za­ují­ma­vé pre niek­to­ré or­ga­ni­zá­cie. Vý­ho­dou tých­to rie­še­ní sú hlav­ne po­čia­toč­né in­ves­tí­cie. Or­ga­ni­zá­cia mu­sí mať pre ten­to spô­sob dob­rý tím ale­bo špe­cia­li­zo­va­nú servisn­ú or­ga­ni­zá­ciu na udr­ža­nie pre­vádz­ky, čo nie vždy mô­že byť vý­ho­da. Dô­le­ži­tej­šie než ro­biť ve­ci správ­ne je ro­biť správ­ne ve­ci.

In­teg­rač­né a vý­vo­jo­vé služ­by od spo­loč­nos­ti Inter­Way

In­teg­ra­tion and Im­ple­men­ta­tion Servic­e

V ob­las­ti in­teg­rá­cie sys­té­mov sú pos­ky­to­va­né služ­by orien­to­va­né na spá­ja­nie už im­ple­men­to­va­ných, resp. v pro­duk­čnom pros­tre­dí na­sa­de­ných rie­še­ní a ap­li­ká­cií tak, aby fun­go­va­li ako je­den koor­di­no­va­ný, vzá­jom­ne spo­lup­ra­cu­jú­ci sys­tém.

Software De­ve­lop­ment Servic­es

Služ­by v ob­las­ti vý­vo­ja sof­tvé­ru pa­tria ku kľú­čo­vým služ­bám spo­loč­nos­ti. Za­me­ria­va­me sa na vý­voj vlas­tných sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov a ta­kis­to na vý­voj pro­duk­tov na kľúč pod­ľa po­žia­da­viek a pred­stáv klien­ta. Má­me zna­los­ti a skú­se­nos­ti s vý­vo­jom ap­li­ká­cií v rôz­nych tech­no­ló­giách a stá­le sa roz­ví­ja­jú­ci tím špe­cia­lis­tov prip­ra­ve­ných reali­zo­vať sys­tém pod­ľa va­šich po­žia­da­viek. Zvlášt­ny dô­raz pri vý­vo­ji kla­die­me na pou­ží­va­nie štan­dar­dov v tech­no­lo­gic­kej ob­las­ti a ťa­ží­me z par­tner­stva so špič­ka­mi v IT od­bo­re.

Se­cu­ri­ty Ma­na­ge­ment Servic­es

Služ­by po­nú­ka­né v ob­las­ti bez­peč­nos­ti sú tie, kto­ré po­má­ha­jú zní­žiť bez­peč­nos­tné ri­zi­ká a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy pri za­cho­va­ní kom­pa­ti­bi­li­ty bez­peč­nos­tných pred­pi­sov a po­li­ti­ky.

Da­ta Sto­ra­ge Servic­es

Da­ta Sto­ra­ge Servic­es pris­pie­va­jú k efek­tív­ne­mu uk­la­da­niu dát a efek­tív­ne­mu prís­tu­pu k nim. Po­má­ha­jú aj zvý­šiť bez­peč­nosť, sta­bi­li­tu, pre­vádz­ko­vú efek­ti­vi­tu a šká­lo­va­teľ­nosť dá­to­vých úlo­žísk.

Autor: Ro­man Kyt­ka, Sa­les Ma­na­ger, Inter­way s.r.o.

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter