Integrácia a optimalizácia podnikových aplikácií

Aké sú dôvody pre integráciu a optimalizáciu?

Dô­vod, pre­čo by sa fir­my ma­li sna­žiť in­teg­ro­vať a op­ti­ma­li­zo­vať svo­je ap­li­ká­cie, je zjed­no­du­še­nie pou­ží­va­nia, zrý­chle­nie prá­ce, zjed­no­te­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a uľah­če­nie prá­ce za­mes­tnan­com, kto­rí ich pou­ží­va­jú.

Tým nás­led­ne pod­po­ria ze­fek­tív­ne­nie kaž­do­den­ne vy­ko­ná­va­ných čin­nos­tí, uše­tria čas a zvý­šia pro­duk­ti­vi­tu. Umož­nia tým aj zjed­no­tiť re­por­to­va­cie nás­tro­je, vďa­ka kto­rým mô­žu zís­ka­vať kom­plexnej­šie re­por­ty, za­lo­že­né na úda­joch aj z via­ce­rých zdro­jo­vých ap­li­ká­cií, a nás­led­ne aj zlep­šiť roz­ho­do­va­nie a plá­no­va­nie vý­vo­ja fir­my.

Na in­teg­rá­ciu pod­ni­ko­vých rie­še­ní sa dá po­zrieť na via­ce­rých úrov­niach.

Pr­vá z nich by moh­la byť zjed­no­te­nie plat­for­my, na kto­rej ap­li­ká­cie bež­ia, aby fir­ma zá­ro­veň ušet­ri­la ne­ja­ké pros­tried­ky za roz­dro­be­nú infra­štruk­tú­ru a sprá­vu via­ce­rých plat­fo­riem. Aby to do­siah­la, je veľ­mi dô­le­ži­té už na za­čiat­ku pri vý­be­re pr­vých ap­li­ká­cií pred­ví­dať, aké ďal­šie ap­li­ká­cie by moh­li v bu­dúc­nos­ti pri­bú­dať, a uro­biť dos­ta­toč­ný pries­kum, či sú da­né ap­li­ká­cie na zvo­le­nej plat­for­me k dis­po­zí­cii. Zá­klad­né by moh­lo byť napr. roz­de­le­nie na plat­for­mu Li­nux a Win­dows, kde kaž­dá pri­ná­ša iné vý­ho­dy a mož­nos­ti.

Ak už je zvo­le­ná plat­for­ma, čo sa dá po­va­žo­vať za aký­si zá­klad­ný ka­meň, tre­ba zvo­liť aj tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie, kto­ré by umož­ňo­va­lo aj v bu­dúc­nos­ti čo naj­jed­no­duch­šie pri­dá­vať k už exis­tu­jú­cim ap­li­ká­ciám ďal­šie a čo naj­jed­no­duch­šie ich in­teg­ro­vať do ap­li­kač­né­ho eko­sys­té­mu fir­my. Tu už vý­ber nie je až ta­ký kri­tic­ký ako v prí­pa­de plat­for­my, pre­to­že aj v prí­pa­de prí­cho­du ne­ja­kej no­vej tech­no­ló­gie ju mož­no zväč­ša bez veľ­kých kom­pli­ká­cií pre­vádz­ko­vať „si­de-by-si­de" s už exis­tu­jú­cou. Pri tech­no­ló­gii však tre­ba my­slieť aj na mož­ný up­gra­de v bu­dúc­nos­ti a hlav­ne na je­ho ce­no­vú a tech­nic­kú ná­roč­nosť.

Na naj­vyš­šej úrov­ni sa po­tom mô­že fir­ma sna­žiť mať čo naj­viac ap­li­ká­cií s rov­na­kým ale­bo as­poň po­dob­ným spô­so­bom prá­ce a roz­lo­že­ním ov­lá­da­cích pr­vkov. To je však dosť ťaž­ké do­siah­nuť, po­môcť v tom mô­že za­ob­sta­ra­nie via­ce­rých ap­li­ká­cií od jed­né­ho do­dá­va­te­ľa. Ďal­šia mož­nosť je vy­uži­tie ne­ja­kej ap­li­kač­nej plat­for­my, ako je napr. Sha­re­Point, kto­rá za­bez­pe­ču­je nie­koľ­ko zá­klad­ných fun­kcií (napr. auto­ri­zá­ciu, auten­ti­fi­ká­ciu, cen­trál­nu sprá­vu mies­ta, do­ku­men­tov, vy­hľa­dá­va­nie, re­por­to­va­nie a po­dob­ne), a do­dá­va­teľ ap­li­ká­cie sa už za­me­ria­va len na jej fun­kcio­na­li­tu. Tým sa dá ušet­riť čas a fi­nan­čné pros­tried­ky pot­reb­né na vý­voj ap­li­ká­cií. Zá­ro­veň vďa­ka jed­not­nej ap­li­kač­nej plat­for­me a dodr­ža­niu pár pra­vi­diel mož­no jed­no­du­cho za­bez­pe­čiť jed­not­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Op­ti­ma­li­zá­ciou v už exis­tu­jú­com pros­tre­dí s via­ce­rý­mi rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi ale­bo plat­for­ma­mi sa po­tom mô­že do­siah­nuť spo­mí­na­ný stav po­mo­cou ob­me­ny sta­rých ap­li­ká­cií a vý­me­nou za ta­ké, kto­ré viac za­pad­nú do ap­li­kač­né­ho eko­sys­té­mu.

Op­ti­ma­li­zá­cia je však fi­nan­čne ná­roč­ná, pre­to­že tre­ba vy­ho­diť nie­čo, čo fun­gu­je, a in­ves­to­vať do no­vých ap­li­ká­cií, kto­ré by ma­li pri­niesť zvý­še­nú efek­ti­vi­tu prá­ce. No tá sa vy­čís­ľu­je dosť ťaž­ko, tak­že ob­há­jiť ta­kú­to in­ves­tí­ciu je čas­to ná­roč­né. Je vhod­né to spo­jiť s ne­ja­kou inou zá­sad­nou zme­nou v IT infra­štruk­tú­re, keď aj tak tre­ba za­siah­nuť do exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií a zvý­še­nie ne­bu­de až ta­ké znač­né. Nap­rík­lad pri pre­cho­de na no­vú ver­ziu plat­for­my, tech­no­ló­gie ale­bo ap­li­kač­né­ho server­a z dô­vo­du ukon­če­nia pod­po­ry tej pred­chá­dza­jú­cej zo stra­ny do­dá­va­te­ľa ale­bo ne­pod­po­ro­va­nia ďal­šie­ho roz­ši­ro­va­nia (šká­lo­va­nia) infra­štruk­tú­ry.

Na zá­ver spo­me­nie­me nie­koľ­ko kon­krét­nych prík­la­dov, ako by moh­la in­teg­rá­cia a op­ti­ma­li­zá­cia vy­ze­rať. Po­vedz­me, že má­me ma­lú fik­tív­nu fir­mu D-Sys­tem (do 200 za­mes­tnan­cov), kto­rá pot­re­bu­je svo­je pa­pie­ro­vé pro­ce­sy ze­fek­tív­niť a prek­lo­piť do di­gi­tál­nej po­do­by. Roz­hod­la sa in­ves­to­vať do vy­tvo­re­nia elek­tro­nic­kej ver­zie plá­no­va­nia slu­žob­ných ciest a elek­tro­nic­kej sprá­vy ma­jet­ku pre ak­tuál­nej­ší preh­ľad. S ap­li­ká­cia­mi bu­dú pra­co­vať bež­ní za­mes­tnan­ci, kto­rí ne­ma­jú pok­ro­či­lé zruč­nos­ti pri prá­ci s po­čí­ta­čom. Mô­že sa vy­dať dvo­ma smer­mi.

Buď si u rôz­nych do­dá­va­te­ľov ob­jed­ná za čo naj­niž­šiu ce­nu ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú od se­ba úpl­ne ne­zá­vis­lé, ne­bu­dú pod­po­ro­vať pre­po­je­nie s už exis­tu­jú­cou do­mé­nou a na auten­ti­fi­ká­ciu bu­dú vy­ža­do­vať sa­mos­tat­nú da­ta­bá­zu pou­ží­va­te­ľov, kto­rú bu­de tre­ba spra­vo­vať len pre da­nú ap­li­ká­ciu a syn­chro­ni­zo­vať kaž­dý deň s ak­tuál­nym sta­vom vo fir­me. Tým­to prís­tu­pom, keď pred ob­sta­rá­va­ním ap­li­ká­cie ne­bo­la vy­ko­na­ná žiad­na ana­lý­za po­žia­da­viek a hlav­ne ne­bol za­hr­nu­tý žiad­ny pred­pok­lad ďal­šie­ho roz­vo­ja fir­my, si fir­ma skôr za­ob­sta­rá zby­toč­ne viac prá­ce na­mies­to to­ho, aby ušet­ri­la. Bu­de mu­sieť za­bez­pe­čiť ad­mi­nis­trá­ciu pre kaž­dú z ap­li­ká­cií sa­mos­tat­ne, syn­chro­ni­zá­ciu s ďal­ší­mi sys­té­ma­mi vo fir­me (napr. HR, pay­rol...) a to­to rie­še­nie nep­ri­ne­sie po­ža­do­va­né ze­fek­tív­ne­nie prá­ce a zní­že­nie nák­la­dov. Nao­pak, zvý­ši sa ri­zi­ko, že sa ča­som in­for­má­cie v ap­li­ká­ciách za­čnú roz­chá­dzať nav­zá­jom aj op­ro­ti sku­toč­né­mu sta­vu.

Pri dru­hom spô­so­be fir­ma vy­ko­ná dôk­lad­nú ana­lý­zu svo­jich po­trieb a ďal­šie­ho roz­vo­ja, kto­ré za­hr­nie do svo­jich po­žia­da­viek na ap­li­ká­cie. Tú­to ana­lý­zu však tre­ba vy­ko­nať nie­len z poh­ľa­du biz­ni­su a ma­na­žé­rov, ale priz­vať k nej aj tech­ni­kov, kto­rí ve­dia, aké sú mož­nos­ti z poh­ľa­du IT a do­ká­žu pris­pieť k cel­ko­vej ana­lý­ze, čo sa tý­ka tech­nic­kej reali­zo­va­teľ­nos­ti rie­še­nia. Vďa­ka to­mu bu­de zvo­le­ná vhod­ná plat­for­ma, tech­no­ló­gia ale­bo ar­chi­tek­tú­ra, kto­rá umož­ní jed­no­du­ché pre­po­je­nie ap­li­ká­cií, in­teg­rá­ciu s exis­tu­jú­ci­mi sys­té­ma­mi (do­mé­na), zjed­no­du­še­nie sprá­vy, ušet­re­nie nák­la­dov a mi­ni­ma­li­zá­ciu mož­ných ri­zík. To všet­ko len vďa­ka dôk­lad­nej ana­lý­ze za rov­na­kú ale­bo len mier­ne vy­ššiu ce­nu ako v pr­vom prí­pa­de. No v ko­neč­nom dôs­led­ku ove­ľa efek­tív­nej­šie. V bu­dúc­nos­ti to umož­ní jed­no­duch­šie pri­dá­va­nie ďal­ších ap­li­ká­cií.

Autor: Mar­tin Bar­čan­ský, Web de­ve­lop­ment spe­cia­list

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter