Energetické úskalia virtualizácie

Vir­tua­li­zá­cia IT sys­té­mov po­má­ha lep­šie vy­uží­vať vý­poč­to­vý vý­kon sie­tí, server­ov a úlo­žísk. Na­priek to­mu je však do­sah vir­tua­li­zá­cie na fy­zic­kú infra­štruk­tú­ru dá­to­vých cen­tier ob­lasť, kto­rá nie je úpl­ne pres­kú­ma­ná.

V dá­to­vých cen­trách vy­uží­va­jú­cich vir­tua­li­zá­ciu sa mô­žu ob­ja­vo­vať mies­ta s vy­so­kou spot­re­bou ener­gií, čo oh­ro­zu­je ce­lú pre­vádz­ku. Po vir­tua­li­zá­cii sa veľ­mi čas­to zhor­šu­je ener­ge­tic­ká efek­tív­nosť, aj keď cel­ko­vé nák­la­dy na ener­gie mô­žu kles­núť. Zá­ťaž je vo vir­tua­li­zo­va­ných cen­trách nes­tá­la a me­ní sa nie­len v ča­se, ale pre­sú­va sa aj na rôz­ne mies­ta.

Tie­to dôs­led­ky nie sú nič no­vé a už dnes exis­tu­jú spô­so­by, ako sa s ni­mi vy­rov­nať. Da­jú sa ap­li­ko­vať vo väč­ši­ne fun­gu­jú­cich dá­to­vých cen­tier.

Ty­pic­ký ne­vir­tua­li­zo­va­ný server vy­uží­va svoj pro­ce­sor na 5 až 10 per­cent, v prí­pa­de vir­tua­li­zo­va­né­ho to mô­že byť aj 50 a viac per­cent. Zos­ku­po­va­nie ta­kých­to server­ov mô­že viesť k vy­tvá­ra­niu tzv. hot spo­tov a k sú­vi­sia­cim prob­lé­mom s chla­de­ním. Naj­čas­tej­šie sa ten­to prob­lém rie­ši roz­mies­tne­ním har­dvé­ru s vy­so­kou zá­ťa­žou tak, aby ne­bol blíz­ko pri se­be. Prax však pos­tup­ne uka­zu­je, že efek­tív­nej­šie rie­še­nie je izo­lá­cia ta­kých­to za­ria­de­ní od har­dvé­ru s níz­kou zá­ťa­žou. Ta­ký­to spô­sob pri­ná­ša lep­šie chla­de­nie a efek­tív­nej­šiu sprá­vu za­ria­de­ní a ria­de­nie ener­gií.

Zní­že­nie ener­ge­tic­kých nák­la­dov po vir­tua­li­zá­cii mô­že mať aj od­vrá­te­nú strán­ku - pok­les ener­ge­tic­kej efek­tív­nos­ti (PUE) fy­zic­kej infra­štruk­tú­ry dá­to­vé­ho cen­tra. PUE uka­zu­je, na­koľ­ko sú chla­dia­ce a na­pá­ja­cie sys­té­my vy­ho­vu­jú­ce pre da­nú zá­ťaž. Bež­ná prax je, že pre­cho­dom na vir­tuál­nu infra­štruk­tú­ru dá­to­vé cen­trá ne­me­nia množ­stvo pou­ží­va­né­ho har­dvé­ru. Prá­ve je­ho od­po­je­nie zni­žu­je ener­ge­tic­ké ná­ro­ky a eš­te viac mô­že zvý­šiť efek­tív­nosť ce­lé­ho sys­té­mu.

Vir­tuál­na zá­ťaž dá­to­vé­ho cen­tra sa me­ní v ča­se, ale pre­sú­va sa aj me­dzi jed­not­li­vý­mi kus­mi har­dvé­ru. Veľ­ké dá­to­vé cen­trá pos­ta­ve­né na clou­de mô­žu za­ží­vať väč­šie vý­ky­vy v zá­ťa­ži ako tie ne­vir­tua­li­zo­va­né, čo mô­že za­prí­či­niť aj prob­lé­my s ka­pa­ci­tou. Tie­to prob­lé­my sof­tvé­ro­vo rie­ši DCIM (Da­ta Cen­ter Infra­struc­tu­re Ma­na­ge­ment). Je­ho pre­po­je­nie so sprá­vou vir­tuál­nych stro­jov je kľú­čo­vé pre ochra­nu infra­štruk­tú­ry a za­bez­pe­če­nie sta­bi­li­ty slu­žieb. Efek­tív­na sprá­va a pre­vádz­ka dá­to­vé­ho cen­tra, v kto­rom do­chá­dza k náh­lym pre­su­nom zá­ťa­že, si vy­ža­du­je sys­tém, kto­rý je schop­ný pra­co­vať auto­ma­tic­ky a naj­mä v reál­nom ča­se.

Me­nej zná­ma vý­ho­da, kto­rú vir­tua­li­zá­cia pri­ná­ša, je pot­re­ba men­šej re­dun­dan­cie vo fy­zic­kej infra­štruk­tú­re. Inak po­ve­da­né, za­bez­pe­če­nie pro­ti vý­pad­ku čas­ti sys­té­mov mož­no rie­šiť efek­tív­nej­šie v po­rov­na­ní s tra­dič­nou infra­štruk­tú­rou. Vy­so­ko vir­tua­li­zo­va­né pros­tre­die je po­dob­né sché­me RAID dis­ko­vých po­lí - do­ká­že to­le­ro­vať chy­by a je jed­no­du­cho ob­no­vi­teľ­né. Ak zly­ha­nie kon­krét­nej jed­not­ky UPS ne­ve­die k na­ru­še­niu pro­ce­sov, kto­ré sú kri­tic­ké pre biz­nis fir­my, dá­to­vé cen­trum ne­pot­re­bu­je ďal­šiu náh­ra­du za zly­ha­ný har­dvér. To znač­ne zni­žu­je nák­la­dy na kú­pu a pre­vádz­ku har­dvé­ru a zjed­no­du­šu­je di­zajn aj sprá­vu sys­té­mov. Dob­re spra­vo­va­né vir­tuál­ne za­ria­de­nia do­ká­žu zjed­no­du­šiť di­zajn ce­lé­ho sys­té­mu, zní­žiť ka­pi­tá­lo­vé vý­dav­ky a ušet­riť mies­to na nao­zaj pot­reb­ný har­dvér ale­bo bu­dú­ci rast.

Vir­tua­li­zá­cia ov­plyv­ňu­je aj fy­zic­kú infra­štruk­tú­ru dá­to­vé­ho cen­tra a ig­no­ro­va­nie toh­to vply­vu mô­že ob­me­dziť po­zi­tí­va fun­go­va­nia v clou­de. Za­ve­de­nie spo­mí­na­ných opat­re­ní zvý­ši spo­ľah­li­vosť a efek­tív­nosť vir­tua­li­zo­va­ných dá­to­vých cen­tier a vy­tvo­rí im dos­ta­tok pries­to­ru na pl­ne­nie ras­tú­cich po­žia­da­viek zá­kaz­ní­kov.

Autor: Ján Bo­huš, Schnei­der Elec­tric, špe­cial­ista

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter