Vývoj aplikácií pre Android

Za­ria­de­nia, na kto­rých sa bu­dú an­droi­do­vé ap­li­ká­cie spúš­ťať, ma­jú roz­lič­nú veľ­kosť ob­ra­zov­ky a rôz­ne roz­lí­še­nie. Pre­to prog­ra­má­to­ri mig­ru­jú­ci z kla­sic­kých ap­li­ká­cií pre Win­dows by ma­li za­bud­núť na prax de­fi­no­va­nia pres­ných sú­rad­níc po­lo­hy a kon­krét­nych roz­me­rov ov­lá­da­cích pr­vkov.

V An­droi­de de­fi­nu­je­te vzá­jom­né us­po­ria­da­nie pr­vkov tak, aby sa pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ap­li­ká­cie moh­lo správ­ne zob­ra­ziť na ľu­bo­voľ­nom dis­ple­ji. Roz­mies­tne­nie pr­vkov mu­sí byť flexibil­né, za všet­ky uve­die­me len dva dô­vo­dy: rôz­ne roz­me­ry ob­ra­zo­viek a zme­na orien­tá­cie za­ria­de­nia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter