AB CryptoBox 652HD Combo

Fi­ha, tak to­mu sa po­vie sa­te­lit­ný pri­jí­mač, a to za fakt su­per ce­nu. Nič ta­ké sme za­tiaľ v re­dak­cii eš­te ne­ma­li. Ale poď­me pek­ne po po­riad­ku. Pri­jí­ma­čov Cryp­to­Box sme tes­to­va­li už nie­koľ­ko, na­pos­le­dy to bol su­perrých­ly Cryp­to­Box 650HD.

Ten rie­ši prob­lém dl­hé­ho la­de­nia sa­te­lit­ných prog­ra­mov, vy­ba­ví to všet­ko rých­lo za vás. 652HD Com­bo ne­ne­chá­va nič na ná­ho­du a už po pr­vom pri­po­je­ní sa vás spý­ta, či chce­te jed­no­du­ché nas­ta­vo­va­nie. Ak od­po­vie­te áno, ďa­lej sa vás už nič ne­pý­ta a nas­ta­ví si z hľa­dis­ka sa­te­lit­nej čas­ti všet­ko sám. V na­šom prí­pa­de vy­bral dva sa­te­li­ty – As­tra 3A/3B (23,5E) a As­tra1 (19,2E), nas­ta­vil správ­ne DiS­EqC1.0 (te­da pre­pí­na­nie LNB) a všet­ko veľ­mi rých­lo na­la­dil. Vo vý­sled­ku sme ma­li zhru­ba po 12 se­kun­dách od po­ve­lu na la­de­nie k dis­po­zí­cii slo­ven­ské a čes­ké sa­te­lit­né vy­sie­la­nie a vlas­tne sme nič o kon­fi­gu­rá­cii na­šej sa­te­lit­nej tech­ni­ky ne­pot­re­bo­va­li ve­dieť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter