iPad Air 2 – dochádza Applu dych?

Pred rok­mi App­le po­mo­cou iPa­dov de­fi­no­val no­vú ka­te­gó­riu za­ria­de­ní - tab­le­ty. Ho­ci sa na tr­hu ob­ja­vi­li eš­te pred uve­de­ním prís­tro­ja, kto­rý mno­hí ozna­čo­va­li za „pre­ras­te­ný iP­ho­ne", ni­ja­ký tab­let ne­do­ká­zal to, čo iPad. Spo­pu­la­ri­zo­vať a pre­dať ľu­ďom 10-pal­co­vú do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku, kto­rá do­ká­že iba to, čo jej ap­li­ká­cie umož­nia.

Je až neu­ve­ri­teľ­né, že pr­vý iPad pri­šiel na trh iba pred 4,5 rok­mi. Tab­le­ty sa me­dzi­ča­som vý­raz­ne zdo­ko­na­li­li, dos­pe­li, a to aj na­priek to­mu, že mno­hí IT nad­šen­ci kaž­dý rok la­men­tu­jú nad ne­dos­tat­kom ino­vá­cií. Re­vo­lú­cia za­tiaľ tab­le­ty ob­chá­dza, ale me­dzi­roč­né zlep­še­nia sú vi­di­teľ­né. Či už ide o iPa­dy, ale­bo o tab­le­ty so sys­té­mom An­droid.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter