Sprievodca nákupom vianočných darčekov

A sme pred Via­no­ca­mi, čo je ob­do­bie, keď si vzá­jom­ne ku­pu­je­me dar­če­ky. Ten­to člá­nok bu­de pre vás dob­rým sprie­vod­com vo sve­te za­ují­ma­vých IT pro­duk­tov. V pr­vej čas­ti sa po­zrie­me na dar­če­ky ur­če­né pre ce­lú ro­di­nu ale­bo pre mu­ža.

Keď­že väč­ši­na na­šich či­ta­te­ľov PC RE­VUE je muž­ské­ho poh­la­via a prá­ve tí oby­čaj­ne pot­re­bu­jú tro­chu po­ra­diť, čo kú­piť svo­jej vy­vo­le­nej, pred­sta­ví­me vám aj IT dar­če­ky špe­ciál­ne pre že­ny. Uvá­dza­me orien­tač­né ce­ny pro­duk­tov a mies­ta, kde si ich mô­že­te kú­piť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter