Android 5.0 Lollipop v praxi

Je to tu! Po ma­ji­te­ľoch za­ria­de­ní s iOS sa ko­neč­ne doč­ka­li aj fa­nú­ši­ko­via An­droi­du. No­vá ver­zia mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu je ofi­ciál­ne dos­tup­ná. Na roz­diel od sys­té­mu iOS, kto­rý si mô­žu okam­ži­te stiah­nuť všet­ci ma­ji­te­lia kom­pa­ti­bil­ných iP­ho­nov a iPa­dov, si no­vý An­droid vy­skú­ša­jú iba vlas­tní­ci úz­kej sku­pi­ny za­ria­de­ní.

Lolli­pop je dnes ok­rem pro­duk­to­vé­ho ra­du Nexus dos­tup­ný pre pár te­le­fó­nov a tab­le­tov tre­tích strán. Množ­stvo ďal­ších mo­de­lov však má pris­ľú­be­nú ak­tua­li­zá­ciu v prie­be­hu naj­bliž­ších me­sia­cov. Na čo sa te­da mô­že­te te­šiť?

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter