Praktické darčeky pre celú vašu rodinu

Kaž­dý by rád po­te­šil svo­jich mi­lých nie­čím ori­gi­nál­nym a z kaž­dej stra­ny prú­dia k nám ne­ja­ké po­nu­ky na služ­by či pro­duk­ty. Kaž­dý však chce v pr­vom ra­de ob­da­ro­vať svo­ju ro­di­nu, a tak sme sa poz­re­li prá­ve na dar­če­ky pre ro­di­nu. A čo ro­bí člo­vek naj­čas­tej­šie? No pred­sa ko­mu­ni­ku­je.

Oran­ge to­to všet­ko spo­jil pod jed­nu stre­chu a mô­že­te tak mať množ­stvo za­ují­ma­vých te­le­ko­mu­ni­kač­ných dar­če­kov pre kaž­dé­ho čle­na va­šej ro­di­ny. Chce­te si vo­lať a ese­mes­ko­vať až pia­ti v ro­di­ne úpl­ne bez­plat­ne? A čo tak tab­let za euro? Spo­lu s ďal­ší­mi vý­hod­ný­mi po­nu­ka­mi vám pred­sta­ví­me eš­te aj ak­ti­vi­tu, s kto­rou mô­že­te da­ro­vať Via­no­ce spo­lu s Oran­geom ľu­ďom v nú­dzi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter