Smartfóny GoClever – voľba pre každého

Vý­rob­ca GoC­le­ver svo­je por­tfó­lio za pos­led­né dva ro­ky po­riad­ne roz­ší­ril. Je zná­my pre­dov­šet­kým te­le­fón­mi, kto­ré si mô­že do­vo­liť aj bež­ný pou­ží­va­teľ, pri­čom ne­mu­sí obe­to­vať ce­lú vý­pla­tu. My sme vy­skú­ša­li ma­lé i veľ­ké te­le­fó­ny a za­ria­de­nia s rôz­nym vý­ko­nom. Náš vý­ber je te­da aký­si prie­rez do­ka­zu­jú­ci, že GoC­le­ver má smar­tfó­ny pre kaž­dú cie­ľo­vú sku­pi­nu.

GoC­le­ver In­sig­nia 500

Ten­to smar­tfón je od­po­veď na pot­re­by veľ­kej sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov. Je za­ují­ma­vý rie­še­ním na­pá­ja­nia a väč­šou vý­dr­žou. Nej­de o žiad­ny trik, jed­no­du­cho vý­rob­ca pri­ba­lil náh­rad­ný aku­mu­lá­tor, a to ho­ci­ja­ký. Štan­dard­ný má ka­pa­ci­tu 1750 mAh a dru­hý 4000 mAh. Je aj o tak­mer dvak­rát hrub­ší, pre­to v ba­le­ní náj­de­te aj dru­hý kryt. Ten sa vy­me­ní za pô­vod­ný vte­dy, keď pou­ži­je­te roz­mer­nej­ší aku­mu­lá­tor. Vý­bor­né rie­še­nie na ces­to­va­nie, ne­mu­sí­te ku­po­vať ener­ge­tic­kú ban­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter