Cloudové úložiská

Sle­do­va­nie pou­ží­va­te­ľov, prís­tup k ich dá­tam a ga­ran­cia v reál­nom sve­te na­rá­ža na prob­lé­my. Neus­tá­le sa ob­ja­vu­jú sprá­vy o sle­do­va­ní vlád­ny­mi agen­tú­ra­mi. Pra­vid­lom sa sta­li aj e-mai­ly in­for­mu­jú­ce o tom, že bo­li na­pad­nu­té server­y úlo­žísk (Ado­be ale­bo So­ny) a ma­li by ste si zme­niť hes­lo. Rie­še­nie exis­tu­je - pri­ná­ša­me na­še poh­ľa­dy, kto­ré od­ha­lia, aké dá­ta a akým spô­so­bom umiestňo­vať do clou­du a ako ich spra­vo­vať.


Mi­chal Rei­ter

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter